Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2017, Štvrtok
 

Základné informácie

Projekt Partnerstvo (celým názvom projekt technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov) je financovaný z prostriedkov operačného programu Technická pomoc (OPTP) z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Informácie o výzve nájdete na stránke systému ITMS.

Prijímateľom podpory je Centrálny koordinačný orgán (CKO) na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý má na starosti administráciu projektu. Experti CKO však zohrávajú dôležitú úlohu pri tvorbe a plánovaní zmien pravidiel pre riadenie fondov EÚ a ich spolupráca so zapojenými odborníkmi z MNO je preto základným predpokladom úspechu projektu.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) je jediným partnerom projektu. Úrad koordinuje, podporuje a zastrešuje prácu vyše 20 expertov z MNO zapojených do projektu Partnerstvo, ktorí sa dlhodobo venujú téme fondov EÚ v spolupráci s Radou vlády SR pre MNO. Väčšina expertov pracujúcich na projekte je zároveň aj členmi monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov fondov EÚ. Experti boli vybraní Komorou MNO pri Rade vlády SR pre MNO.

Projekt má rozpočet takmer 250 tisíc EUR a jeho aktivity prebiehajú počas 12 mesiacov, od marca 2017 do marca 2018. Takmer všetky výdavky projektu sú spojené s expertnou prácou a s organizovaním prieskumov, stretnutí a podujatí tak so štátnymi inštitúciami, ako aj s organizáciami a možnými prijímateľmi podpory z fondov EÚ „v teréne“.