Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. júl 2020, sobota
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Tlmočník a prekladateľ

Vykonávanie tejto činnosti je inou zárobkovou činnosťou podľa osobitných predpisov.

JKM pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov alebo inou zárobkovou činnosťou, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie/výkon činnosti. Príslušný orgán po prijatí žiadosti komunikuje priamo so žiadateľom a v rámci lehoty stanovenej osobitnými predpismi rozhoduje o vydaní oprávnenia.

Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti tlmočníka a prekladateľa

Do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), možno zapísať fyzickú osobu, ktorá

 1. je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
 2. je bezúhonná,
 3. získala vzdelanie v odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
 4. skončila osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti tlmočníka alebo prekladateľa (ďalej len „odborné minimum“),
 5. vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov,
 6. zložila skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis, a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (ďalej len „odborná skúška“),
 7. má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
 8. nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu tlmočníkov a prekladateľov, alebo ktorej nebol uložený zákaz výkonu činnosti,
 9. zložila sľub.

Spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. (Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa nadobúda uzavretím manželstva.)

Bezúhonný je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.

Účelom odborného minima je získanie základných znalostí potrebných na výkon tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti. Odborné minimum zabezpečujú tlmočnícke ústavy na základe poverenia ministerstvom. Rozsah odborného minima je najmenej 30 hodín. Obsahom odborného minima sú najmä základy právnych predpisov týkajúcich sa výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, metodika výkonu činnosti, vedenie denníka, ako aj forma a obsah tlmočníckeho úkonu alebo prekladateľského úkonu. Študijný program odborného minima schvaľuje ministerstvo. Odborné minimum sa ukončuje vykonaním písomnej skúšky a ústnej skúšky.

Účelom odbornej skúšky je zistiť, či žiadateľ má potrebné vedomosti a je dostatočne prakticky pripravený na riadny výkon tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti. Odbornú skúšku zabezpečuje ministerstvo alebo tlmočnícky ústav, alebo iná právnická osoba. Odborná skúška žiadateľa o tlmočnícku činnosť a prekladateľskú činnosť sa vykoná v príslušných jazykoch.

Odborná skúška tlmočníka sa skladá z piatich častí. V prvej časti žiadateľ dialógom s členmi skúšobnej komisie preukazuje schopnosť odbornej komunikácie v prvom jazyku a v druhej časti schopnosť odbornej komunikácie v druhom jazyku. V tretej časti žiadateľ preukazuje schopnosť konzekutívneho tlmočenia z prvého jazyka do druhého jazyka a v štvrtej časti preukazuje schopnosť konzekutívneho tlmočenia z druhého jazyka do prvého jazyka. Piata písomná časť sa skladá z desiatich otázok zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu tlmočníckej činnosti.

Odborná skúška prekladateľa sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť sa delí na preklad z prvého jazyka do druhého jazyka, preklad z druhého jazyka do prvého jazyka a test pozostávajúci z desiatich otázok zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu prekladateľskej činnosti. V ústnej časti žiadateľ odôvodňuje použitý spôsob postupu pri preklade.
Špecializované vzdelávanie poskytujú znalecké ústavy a tlmočnícke ústavy na základe poverenia ministerstvom. Rozsah špecializovaného vzdelávania je najmenej 300 hodín. Obsahom špecializovaného vzdelávania je najmä aplikácia teoretických znalostí v danom odbore.

Fyzická osoba skladá do rúk ministra spravodlivosti Slovenskej republiky tento sľub: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že pri výkone svojej činnosti budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a morálne a etické zásady výkonu tejto činnosti, že svoju činnosť budem vykonávať osobne, nestranne a nezaujato podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, že budem plne využívať všetky svoje odborné znalosti a že zachovám mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých som sa pri výkone činnosti dozvedel." Sľub sa skladá verejne, slávnostným spôsobom na ministerstve. Žiadateľ sľub potvrdí svojím podpisom v knihe sľubov znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Osvedčenie o zložení sľubu sa samostatne nevydáva.
Tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname môže vykonávať činnosť, len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti; svoje poistenie je tlmočník alebo prekladateľ povinný ministerstvu na požiadanie preukázať. Poistenie zodpovednosti za škodu musí trvať počas celého výkonu činnosti. Tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname sa musí poistiť s limitom poistného plnenia za jednu poistnú udalosť najmenej vo výške 3 319 eur.

Doplňujúce informácie k výkonu činnosti tlmočníka a prekladateľa

Ministerstvo zapíše fyzickú osobu bez splnenia podmienok do zoznamu ako tlmočníka alebo prekladateľa, ak preukáže, že je oprávnená vykonávať činnosť obdobnú tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti v inom štáte.

Využitie náhradného spôsobu zapísania do zoznamu sa preukazuje:

FO:

 1. originál výpisu z príslušného zoznamu vedeného v inom štáte, alebo písomné potvrdenie, ktoré vydal príslušný orgán štátu, 
 2. doklad o zložení vyrovnávajúcej skúšky. Inak musí zahraničná FO predložiť rovnaké doklady ako slovenská FO.

V konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci možno ustanoviť tlmočníka alebo prekladateľa aj osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname, ak s ustanovením súhlasí a

 1. v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba, alebo
 2. osoba zapísaná v zozname nemôže úkon vykonať alebo vykonanie úkonu by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi.

Vyčiarknutie zo zoznamu a ohlásenie zmien

Vyčiarknutie zo zoznamu a ohlásenie zmien je možné vykonať tiež cez JKM. Tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname je povinný ministerstvu oznámiť a písomne preukázať všetky zmeny údajov zapísaných v zozname a zmenu podmienok pre zápis do zoznamu najneskôr do 30 dní od tejto zmeny.
Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu toho, kto o to písomne požiada. Vyčiarknutie zo zoznamu sa vykoná ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí. Po vyčiarknutí zo zoznamu je fyzická osoba alebo právnická osoba povinná odovzdať ministerstvu do 15 dní preukaz a textovú časť úradnej pečiatky a zadávateľovi na jeho žiadosť v rovnakej lehote podklady a spisy, ktoré mu zadávateľ odovzdal.

Poplatky za vydanie oprávnenia na výkon činnosti tlmočníka a prekladateľa

Poplatok za zápis do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov.............................165,50 €
Poplatok za výpis zo zoznamu tlmočníkov a prekladateľov (za každú stranu).......1,50 €

Poplatok je možné uhradiť:

 1. kolkovými známkami v uvedenej nominálnej hodnote na správnom orgáne,
 2. v hotovosti do pokladnice správneho orgánu,
 3. poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo
 4. prevodom z účtu v banke.

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu poslaného elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom, poplatok je znížený o 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku (najviac však znížená o 70 €). Znížená sadzba poplatkov sa uplatní, ak sú prílohy k žiadosti v elektronickej podobe.

Pozn.: Žiadateľ má možnosť uhradiť správny poplatok hore uvedenými spôsobmi, avšak platby vykonané elektronicky prostredníctvom prevodu z účtu v banke sa považujú za uhradené až dňom odpísania z účtu žiadateľa. (Doklad o zaplatení nie je potrebné prikladať ako prílohu k elektronickej žiadosti o vydanie oprávnenia.)

Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti tlmočníka a prekladateľa

Žiadosť o vznik oprávnenia je možné podať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke (viac informácií o elektronickom podaní)

alebo

 • priamo na príslušnom orgáne, ktorým je ministerstvo. Žiadateľ predkladá vlastnú žiadosť, ktorá obsahuje údaje uvedené v § 4 ods. 6, písm. a) (fyzická osoba) a písm. b) (právnická osoba) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

FO:
K písomnej žiadosti o zápis do zoznamu je potrebné pripojiť nasledovné prílohy:

 1. osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, najmä vysokoškolského diplomu, maturitného vysvedčenia alebo iných dokladov, 
 2. životopis so zameraním na požadovanú odbornosť,
 3. osvedčená kópia dokladu o úspešnom absolvovaní odborného minima, ktorý nesmie byť starší ako tri roky,
 4. osvedčená kópia dokladu o úspešnom absolvovaní odbornej skúšky, ktorý nesmie byť starší ako tri roky,
 5. osvedčená kópia dokladu o úspešnom absolvovaní špecializovaného štúdia v odboroch, v ktorých je potrebné absolvovať toto špecializované štúdium,
 6. doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa v odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis FO; v osobitných prípadoch je možné nahradiť ho čestným vyhlásením; osobitným prípadom je najmä zánik podnikateľa alebo inej organizácie, v ktorej žiadateľ vykonával odbornú prax, v osobitných prípadoch je odbornou praxou i vykonávanie znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti,
 7. výpis z registra trestov (výpis z registra trestov zo slovenského registra trestov je generovaný automaticky JKM),
 8. čestné vyhlásenie o tom, že FO nebola v posledných 3 rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu,
 9. doklady preukazujúce materiálne vybavenie potrebné na výkon činnosti v zapisovanom odbore alebo odvetví, napríklad osvedčená kópia nájomnej zmluvy, inventarizačný súpis hnuteľných vecí a nehnuteľností, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, alebo čestné vyhlásenie o skutočnosti, že osoba žiadajúca o zápis do zoznamu týmto materiálnym vybavením disponuje.
 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov
 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke: https://www.slov-lex.sk/domov

Príslušný orgán:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
Tel. č.: 02/ 593 53 111
Web: http://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx

Dôležité oznamy