Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Náhradný spôsob uznania odbornej spôsobilosti pre živnosti zaradené do zoznamu I

Splnenie odbornej spôsobilosti náhradným spôsobom sa preukazuje rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie.

Podmienky uznania odbornej spôsobilosti pre živnosti zaradené v zozname I upravuje § 66i zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov takto:

Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu I spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť po dobu

  1. šiestich po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra alebo
  2. troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo
  3. štyroch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie, alebo
  4. troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej päť rokov, alebo
  5. piatich po sebe nasledujúcich rokov vo vedúcom postavení, z toho najmenej tri roky vykonávala povinnosti technického charakteru a mala zodpovednosť za najmenej jedno oddelenie podniku, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie.

V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.

Ustanovenie odseku 1 písm. e) sa pre živnosť Pánske, dámske a detské kaderníctvo neuplatňuje.

Uznanie odbornej praxe:

Uznanie odbornej kvalifikácie:

Požiadať o uznanie odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie Ministerstvo vnútra SR je možné aj elektronicky prostredníctvom všeobecnej agendy portálu www.slovensko.sk (odkaz na postup pre zaslanie všeobecnej agendy).
 
Odborná spôsobilosť pre občanov EÚ/EHP
Doklady o vzdelaní, ktoré boli vydané zahraničnými vzdelávacími inštitúciami je možné predložiť na konanie o uznaní praxe a kvalifikácie až po ich predchádzajúcom uznaní Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30  Bratislava

Telefón: 02/59374 311
Fax: 02/59374 208
Internet: https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-regulovaneho-povolania-v-sr/

Doklady o vzdelaní sa predkladajú preložené do štátneho jazyka. Doklady vydané v českom jazyku je možné používať v úradnom styku bez prekladu do slovenského jazyka.

 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webových stránkach: http://www.zbierka.sk , http://www.zakon.sk , http://jaspi.justice.gov.sk

Dôležité oznamy