Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Čiastky vydané v roku 2020


 

Čiastka 1/2020 (PDF, 474 kB) - na stiahnutie

IX/1 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o banských vodách a pôsobnosti orgánov štátnej vodnej správy

IX/2 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o tepelných čerpadlách a pôsobnosti orgánov štátnej vodnej správy

XVII/1 - Prehľad činností okresného úradu, ktorým sa dopĺňa prehľad činností okresného úradu č. XVII/2/2019


Čiastka 2/2020 (PDF, 835 kB) - na stiahnutie

X/1 - METODICKÝ NÁVOD Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na prípravné konanie pozemkových úprav 


Čiastka 3/2020 (PDF, 709 kB) - na stiahnutie

VI/1 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečovanie riadenia hlásnej služby civilnej ochrany


Čiastka 4/2020 (PDF, 363 kB) - na stiahnutie

VI/2 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike


Čiastka 5/2020 (PDF, 345 kB) - na stiahnutie

VI/3 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady č. VI/2/2020 vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike


Čiastka 6/2020 (PDF, 157 kB) - na stiahnutie

XI/1 - USMERNENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre zabezpečenie funkčnosti a materiálnej vybavenosti diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií


Čiastka 7/2020 (PDF, 424 kB) - na stiahnutie

VI/4 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike


Čiastka 8/2020 (PDF, 248 kB) - na stiahnutie

VI/5 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike


Čiastka 9/2020 (PDF, 146 kB) - na stiahnutie

VI/6 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady o zrušení usmernenia generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. VI/5/2020 vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike


Čiastka 10/2020 (PDF, 378 kB) - na stiahnutie

IX/3 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o geotermálnych vodách a pôsobnosti orgánov štátnej vodnej správy


Čiastka 11/2020 (PDF, 851 kB) - na stiahnutie

IX/4 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o studniach, odberoch podzemných vôd a pôsobnosti orgánov štátnej vodnej správy

IX/5 - USMERNENIE generálnej riaditeľky sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k postupu v konaniach podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pri obmedzení, zákaze alebo určení podmienok vykonávania lesohospodárskych činností