Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Aktuálny stav obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike

15. 10. 2021

V r. 2021 (údaj k 30. 09. 2021) slovenské orgány identifikovali 36 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 16 mužov (z toho 3 deti) a 20 žien (z toho 8 detí). Podarilo sa identifikovať 34 slovenských občanov a 2 cudzincov pochádzajúcich z Vietnamu. Obchodníci s ľuďmi zneužívali obete sexuálne, na natáčanie pornografie, na vykonávanie nútenej práce, prípadne prinútili svoju obeť vstúpiť do nedobrovoľného manželského zväzku s cudzou osobou a neštítili sa ani rôznych kombinácií zneužívania. Prvýkrát v histórii zaznamenávania štatistických údajov k obchodovaniu s ľuďmi sa vyskytol aj prípad nezákonnej adopcie dieťaťa v rámci obchodovania s ľuďmi. V jednom prípade mala obeť (muž) obavy o svoj život, pretože sa domnieval, že ho páchatelia plánujú vykorisťovať na nútenú prácu a chcú mu odobrať orgány. Nútené žobranie, ktoré sme po uplynulé roky zaznamenávali ako jednu z častých foriem vykorisťovania, sa v r. 2021 vyskytlo v jednom prípade v kombinácii s nútenou prácou a núteným sobášom, kde obeťou bola žena, ktorá v čase náboru bola ešte dieťaťom a dokonca bola vykorisťovaná opakovane. 

Muži boli obchodovaní najmä za účelom nútenej práce a v jednom prípade sme identifikovali obeť vykorisťovanú na nútené páchanie trestnej činnosti. Avšak stretli sme sa aj s kombinovaným vykorisťovaním, a to na nútený
sobáš a nútené žobranie. Je veľmi zarážajúce, že v prípade detských obetí – chlapcov (jeden 13-ročný a jeden 16-ročný), išlo v obidvoch prípadoch o sexuálne vykorisťovanie, z toho jeden chlapec bol nútený vystupovať v pornografickom diele. Za účelom nezákonnej adopcie bol obchodovaný 3-ročný chlapec.

ženských obetí tradične prevláda sexuálne vykorisťovanie alebo nútená prostitúcia, v r. 2021 bolo takto vykorisťovaných 14 ženských obetí, z toho 7 dievčat. Najmladšie malo v čase náboru len 13 rokov, pričom dve z týchto obetí sú v sledovanom období (1.1. – 30.09.2021) už dospelé. Jedno dieťa bolo nútené prostituovať a stalo sa aj obeťou pokusu núteného sobáša. Najotrasnejšie prípady sexuálneho vykorisťovania dievčat má na svedomí vlastná rodina. V jednom prípade matka závislá od alkoholu nútila svoju dcéru vykonávať pohlavné styky s klientami, ktorých jej sama zadovážila, za sumy od 2 do 5 eur.  Vôbec najmladšie dievča, ktoré bolo zaznamenané, malo v čase náboru 12 rokov a bolo obchodované za účelom núteného sobáša, pričom je aktuálne stále dieťaťom. Tri dospelé ženské obete boli vykorisťované pracovne.

Aj v r. 2021 sa opakuje trend z predchádzajúcich rokov, kedy je až tretina identifikovaných slovenských obetí náborovaná aj vykorisťovaná na území Slovenskej republiky (tzv. vnútroštátne obchodovanie s ľuďmi), vo väčšine prípadov sa to týka žien. Rovnako tretina identifikovaných obetí bola vykorisťovaná v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (dlhodobo pretrvávajúci trend). Ďalšími cieľovými krajinami  slovenských obetí boli Nemecko, Česká republika, Švajčiarsko a Rakúsko. Napriek skutočnosti, že Spojené kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska už nie je členskou krajinou Európskej únie, stále je najčastejšou krajinou, kde sú slovenské obete vykorisťované.

Zo všetkých identifikovaných obetí vstúpilo v r. 2021  (do 30.09.2021) do Programu podpory a obetí obchodovania s ľuďmi 8 dospelých osôb. Detské obete do programu nevstupovali, to však v žiadnom prípade neznamená, že im nebola poskytnutá pomoc. Situáciu dieťaťa v prvom rade posudzujú orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Celkovo za r. 2021 (do 30.09.2021) poskytovalo Ministerstvo vnútra SR pomoc a podporu prostredníctvom tohto špecializovaného programu 30 obetiam obchodovania s ľuďmi, ktoré na základe zmluvného vzťahu s Ministerstvom vnútra SR realizovala Slovenská katolícka charita a Gréckokatolícka charita. Slovenská katolícka charita navyše realizuje v rámci špecializovaného programu aj prednávratovú asistenciu obetiam obchodovania s ľuďmi, čo znamená, že osobám, ktoré sa na organizáciu obrátia buď zo zahraničia alebo zo Slovenskej republiky, sú poskytnuté informácie o možnostiach riešenia ich aktuálnej situácie. V r. 2021 organizácia poskytla poradenstvo 8 Slovákom, z toho jedna osoba sa nachádzala v Rakúsku, jedna v Českej republike, dve v Nemecku a tri v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Takisto pomohla informáciami občanovi Bulharska nachádzajúcemu sa na území Slovenska. V rámci špecializovaného programu organizácia pomohla dvom Slovákom pri návrate zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Ďalším dvom slovenským obetiam pomohli s návratom pomáhajúce organizácie v krajinách, kde boli vykorisťované (Česká republika, Nemecko).

Ministerstvo vnútra SR v spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom a.s. prevádzkuje bezplatnú Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na telefónnom čísle 0800 800 818. Obrátiť sa na odborníkov môže ktokoľvek v prípade, ak má obavy súvisiace s ponukou práce v zahraničí, ale aj na Slovensku. Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818  je nielen preventívny a konzultačný nástroj, kde volajúci získa informácie o problematike obchodovania s ľuďmi, ale slúži aj ako kontaktný bod pre potenciálne obete obchodovania s ľuďmi alebo pre ich blízkych. Operátori linky individuálne a odborne konzultujú a posudzujú situáciu volajúceho a následne mu poskytnú usmernenie a pomoc. Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 je dostupná denne od 8. do 20. hodiny. Mimo prevádzkových hodín je k dispozícii záznamník. Na zaznamenané hovory reagujú operátori linky obratom na druhý deň. Za obdobie od 01.01.2021 do 30.09.2021 bolo zaznamenaných celkom 439 volaní na Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, v rámci ktorých bolo poskytnuté poradenstvo a identifikované aj potenciálne obete obchodovania s ľuďmi.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy