Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Obchodovanie s ľuďmi vo svete

  • V rámci Európskej únie sa problematikou obchodovania s ľuďmi zaoberajú tieto inštitúcie:

Európska únia- Spravodlivosť a vnútorné veci
Európska sieť pre prevenciu kriminality EUCPN
Európska organizácia kriminálnej polície EUROPOL

V medzinárodnom meradle:

V rámci medzinárodnej spolupráce plní Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality úlohy národného spravodajcu alebo obdobného mechanizmu v súlade s čl. 19 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ o prevencii obchodovovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV. Medzi hlavné úlohy národných spravodajcov alebo obdobných mechanizmov patrí sledovanie a posudzovanie trendov obchodovania s ľuďmi. Pravidelne sa za týmto účelom stretávame na platforme národných spravodajcov alebo obdobných mechanizmov Európskej únie pod záštitou Európskej komisie zastúpenej Európskou koordinátorkou pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi Diane Schmitt.

V rámci monitorovacieho mechanizmu Rady Európy v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality spolupracuje s výborom zmluvných strán a skupinou expertov na boj proti obchodovaniu s ľuďmi GRETA, ktorá monitoruje implementáciu Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

V rámci každoročného monitorovacieho cyklu administratíva Spojených štátov amerických, ktoré každoročne vydávajú hodnotiacu správu a  štáty sveta v rámci dodržiavania minimálnych štandardov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj ich činnosť v predmetnej oblasti. Aktivity v oblasti boja proti obchodovania s ľuďmi sa týkajú viacerých oblastí a jednotlivé štáty sú hodnotené v oblasti prevencie, ochrany a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, ako aj v stíhaní páchateľov. Následne sú štáty prerozdelené do troch skupín podľa miery naplnenia zadaných minimálnych štandardov.

  • Prvá skupina (Tier I) je najlepšie ohodnotenie štátov, ktoré značí, že štáty zaradené do prvej skupiny v plnej miere napĺňajú minimálne štandardy.
  • Druhá skupina (Tier II) sa vzťahujú na štáty, ktoré v plnej miere minimálne štandardy nenapĺňajú, avšak vynakladajú značné úsilie na to, aby sa dostali do súladu.
  • Tretia skupina (Tier III) sa vzťahujú na štáty, ktoré v plnej miere minimálne štandardy nenapĺňajú, avšak  ani nevynakladajú značné úsilie na to, aby sa dostali do súladu.