Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 

Situácia v oblasti obchodovania s ľuďmi na Slovensku

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako národný spravodajca za Slovenskú republiku pri Európskej komisii pre túto oblasť už po piatykrát pripravilo materiál s názvom Situačná správa pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi v Slovenskej republike za rok 2021 (PDF, 3 MB) (ďalej len "situačná správa").

Úlohou národných spravodajcov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ o obchodovaní s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania s ľuďmi, ktorou sa nahrádza rámcove rozhodnutie Rady 2002/629/SVV, ktorú plní Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, patrí zber štatistických údajov a sledovanie trentov v obchodovaní s ľuďmi. Na príprave situačnej správy participovala najmä Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, ktorá je špecializovaným útvarom polície pre objasňovanie prípadov obchodovania s ľuďmi. Na požiadanie do návrhu situačnej správy prispeli aj iné oslovené subjekty.

Aj v roku 2021 je sexuálne a pracovné vykorisťovanie najčastejšie sa vyskytujúcim účelom obchodovania s ľuďmi. Už tradične sa sexuálne vykorisťovanie týka takmer výlučne žien a dievčat a pracovné vykorisťovanie vo väčšine prípadov dospelých mužov. Po prvý raz sme zaznamenali dve nové formy vykorisťovania, a to podozrenie z vykorisťovania za účelom odoberania orgánov, tkanív a bunky v štádiu pokusu a podozrenie z obchodovania s ľuďmi za účelom nezákonnej adopcie dieťaťa. Kým ešte v roku 2019 detské obete tvorili šestinu identifikovaných obetí, v roku 2020 to bola už štvrtina a v roku 2021 už takmer tretina všetkých identifikovaných obetí. Väčšinu tvoria dievčatá vo veku od 12 do 17 rokov, ktoré sú najčastejšie zneužívané sexuálne alebo za účelom núteného sobáša. Ochranným opatreniam pre detské obete je potrebné venovať naďalej náležitú pozornosť a zlepšovať spoluprácu orgánov, ktoré môžu detské obete identifikovať a prísť s nimi do kontaktu.

Z hľadiska počtu obetí bola Slovenská republika zdrojovou krajinou v roku 2021 v najväčšej miere pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ide však najmä o prípady identifikované už pred rokom 2021 a 2020, čiže krátko po Brexite. Nasleduje Nemecko, Česká republika, Írsko, Švajčiarsko a Rakúsko. Aj v roku 2021 možno Slovenskú republiku pokladať nielen za zdrojovú krajinu obetí, ale aj za krajinu cieľovú. Od roku 2018 je tretina identifikovaných obetí náborovaná a vykorisťovaná v Slovenskej republike a ide predovšetkým o slovenských občanov (najmä ženy a deti), ktorí boli v rámci vnútroštátneho obchodovania s ľuďmi zneužívaní zväčša za účelom sexuálneho vykorisťovania a nútených sobášov. Detské nútené sobáše na základe rómskych tradícií sú špecifickou formou vnútroštátneho obchodovania s ľuďmi, ktorú orgány činné v trestnom konaní proaktívne riešia od roku 2017.

Z hľadiska poskytovanej pomoci obetiam evidujeme v roku 2021 len štvrtinu zo všetkých identifikovaných obetí, ktoré majú záujem o vstup do špecializovaného programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Počet obetí, ktoré sú vo formálnom postavení poškodených v trestných konaniach a zároveň im je posytovaná pomoc, je veľmi nízky, ide rádovo len o niekoľko jedincov ročne.

Počet identifikovaných obetí obchodovania s ľuďmi z radov cudzincov je aj naďalej veľmi nízky, za sledované obdobie boli identifikovaní len dvaja cudzinci pochádzajúci z Vietnamu (dve dospelé ženy sexuálne vykorisťované v Nemecku).

Pozn. vek obetí sa štatisticky eviduje po začatí páchania skutku, preto vek detských obetí v roku, kedy sa príslušné orgány o nich dozvedia a vstupujú do štatistiky za príslušný rok, môže byť odlišný a niektoré detské obete už môžu byť dospelé.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uzatvorilo dohodu so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. o zriadení Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818, ktorá je primárne určená na poskytnutie preventívnych informácií pre vycestovaním do zahraničia, ako aj na nadviazanie prvého konaktu s potenciálnou obeťou obchodovania s ľuďmi a na sprostredkovanie relevantnej pomoci. Pre prípady volani zo zahraničia správny tvar: +421 800 800 818.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy