Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi

Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi

Pilotná fáza Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi (ďalej len „program pomoci“) sa realizovala v rámci Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2006 – 2007. Jeho aktualizácia a pokračovanie sa realizovali v rámci ďalších stratégií pre oblasť boja proti obchdovaniu s ľuďmi. Najaktuálnejšia je Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024 - 2028, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky 18. októbra 2023 uznesením vlády Slovenskej republiky č. 522/2023 (ďalej len "národný program"). 

Hlavným cieľom národného programu je kontinuálne nadviazať na predchádzajúce strategické dokumenty pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi v koordinovanom systéme príslušných vnútroštátnych inštitúcií a medzinárodných organizácií. V súvislosti s vývojom v oblasti páchania trestného činu obchodovania s ľuďmi a boja proti tejto trestnej činnosti, s ohľadom na národné, európske, ako aj na medzinárodné trendy, národný program sa v nadchádzajúcom programovom období rokov 2024 - 2028 zameria na vytvorenie efektívnych nástrojov na včasnú identifikáciu, efektívnu ochranu a pomoc obetiam, najmä so zreteľom na osoby v zraniteľnom postavení, úspešného stíhania páchateľov a uloženia spravodlivého trestu, ako aj na harmonizovanie štruktúr a postupov referovania obetí na podporné systémy. Ide o problematické oblasti, ktoré si zaslúžia zvýšenú mieru pozornosti. S ohľadom na to, že ide o dynamicky sa vyvíjajúcu trestnú činnosť, je potrebné prispôsobiť sa novým výzvam a situáciám predovšetkým komunikáciou medzi subjektmi pomoci, ako aj medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, a to nielen na národnej úrovni, ale aj na medzinárodnej úrovni. Pozornosť je potrebné venovať aj ostatným oblastiam, ako je ochrana a prevencia obchodovania s ľuďmi, kde by sa špecifická pozornosť mala zamerať aj na odídencov, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom a dostávajú sa do zraniteľného postavenia. Nemožno opomenúť zámer smerovať aktivity k úprave dopytovej stránky obchodovania s ľuďmi. 

 Obeťou sa na účely programu pomoci rozumie

 • občan Slovenskej republiky,
 • občan Európskej únie alebo
 • štátny príslušník tretej krajiny,

u ktorého je dôvodné podozrenie, že sa na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí stal obeťou obchodovania s ľuďmi.

Subjekty realizácie programu pomoci

 • národný koordinátor pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorým je určený štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky;
 • zástupcovia ministerstva, určených ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy;
 • mimovládne organizácie a medzinárodná organizácia

Obsah programu pomoci
Pre obeť je obsahom programu zabezpečenie najmä:

 • izolácie z kriminálneho prostredia,
 • legalizácie pobytu na území Slovenskej republiky v prípade cudzinca,
 • pomoci pri dobrovoľnom návrate do Slovenskej republiky, resp. do krajiny pôvodu v prípade cudzinca,
 • sociálnej pomoci,
 • sociálneho poradenstva,
 • psychologického poradenstva,
 • psychoterapeutických služieb,
 • právneho poradenstva,
 • zdravotnej starostlivosti,
 • rekvalifikačných kurzov,

Ak sa obeť rozhodne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní je vytvorená možnosť poskytovania komplexnej starostlivosti počas celej doby trvania trestného konania.

Na základe zmluvného vzťahu s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky poskytuje v súčasnosti pomoc a podporu obetiam obchodovania s ľuďmi v rámci Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi Slovenská katolícka charita Gréckokatolícka charita .

Vyhodnotenie Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré je súčasťou Situačnej správy pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi v Slovenskej republike, za jednotlivé roky nájdete v dokumentoch na stiahnutie.