Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2023, pondelok
 

Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi

Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi

Pilotná fáza Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi (ďalej len „program“) sa realizovala v rámci Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2006 – 2007. Jeho aktualizácia a pokračovanie sa realizovali v rámci Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 – 2010, Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014 a následne Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 – 2018. Nový Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 - 2023 (PDF, 765 kB) bol predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky a schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 495/2018  zo 6. novembra 2018 bez pripomienok.

Hlavným cieľom národného programu je zavedenie koordinovaného systému s cieľom znižovania trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi, t.j. zúženie priestoru pre páchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi s ohľadom na aktuálne trendy a vývoj situácie v predmetnej oblasti, čo v sebe zahŕňa orientáciu na páchateľa a potenciálne obete. Na pokrytie oboch strán je potrebné zamerať sa aj na posilnenie existujúcich nástrojov, ktoré sa dlhoročnou praxou osvedčili, ako aj na nové nástroje boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktoré reflektujú na nové trendy v oblasti páchania trestnej činnosti.

Dokument je zameraný na potláčanie boja proti obchodovaniu s ľuďmi, teda na zníženie rizika u potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi, ako aj na zabezpečenie poskytovania priamej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi v súlade s medzinárodnými a európskymi štandardmi a záväzkami Slovenskej republiky v tejto oblasti.

Na dosiahnutie hlavného cieľa Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 - 2023 (PDF, 765 kB) je potrebné venovať pozornosť čiastkovým oblastiam, ktoré sú vyjadrené v skratke  4 P:

•„Prevention" (prevencia),

•„Protection" (ochrana),

•„Prosecution" (vyšetrovanie),

•„Partnership" (spolupráca).

Preto aj úlohy popísané v časti Národný akčný plán boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2023 sú rozdelené do vyššie spomenutých oblastí.

Ide o celkovo 21 úloh, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe, ako aj štandardov Európskej únie v predmetnej oblasti.


Obeťou sa na účely programu rozumie
- občan Slovenskej republiky,
- občan Európskej únie alebo
- štátny príslušník tretej krajiny,
u ktorého je dôvodné podozrenie, že sa na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí stal obeťou obchodovania s ľuďmi.

Subjekty realizácie programu
-národný koordinátor pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorým je určený štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky;
-zástupcovia ministerstva, určených ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy;
-mimovládne organizácie a medzinárodná organizácia

Obsah programu
Pre obeť je obsahom programu zabezpečenie najmä:
- izolácie z kriminálneho prostredia,
- legalizácie pobytu na území Slovenskej republiky v prípade cudzinca,
- pomoci pri dobrovoľnom návrate do Slovenskej republiky, resp. do krajiny pôvodu v prípade cudzinca,
- sociálnej pomoci,
- sociálneho poradenstva,
- psychologického poradenstva,
- psychoterapeutických služieb,
- právneho poradenstva,
- zdravotnej starostlivosti,
- rekvalifikačných kurzov,

Ak sa obeť rozhodne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní je vytvorená možnosť poskytovania komplexnej starostlivosti počas celej doby trvania trestného konania.

Na základe zmluvného vzťahu s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky poskytuje v súčasnosti pomoc a podporu obetiam obchodovania s ľuďmi v rámci Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi Slovenská katolícka charita Gréckokatolícka charita .

Vyhodnotenie Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi za jednotlivé roky nájdete v dokumentoch na stiahnutie.