Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2019, utorok
 

Vzdelávanie osôb prvého kontaktu na klientskych centrách alebo okresných úradoch

21. 05. 2019

Dňa 20. mája 2019 sa na Okresnom úrade v Trnave uskutočnilo Vzdelávanie osôb prvého kontaktu na klientskych centrách alebo okresných úradoch v sídle kraja. Cieľom vzdelávania v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je zvýšiť informovanosť o obetiach a potenciálnych obetiach trestných činov a schopnosť poskytovania relevantných informácií o činnosti kontaktných bodov.

Cieľovou skupinou vzdelávania sú osoby prvého kontaktu, ktorými sú napríklad komunitní a terénni sociálni pracovníci, obecní a mestskí policajti, zamestnanci klientskych centier či okresných úradov a osoby, ktoré môžu vzhľadom na svoje postavenie v rámci verejnej správy prichádzať do kontaktu s potenciálnymi alebo skutočnými obeťami, respektíve s ich príbuznými.

Stretnutie otvorila hlavná metodička projektu Barbara Bilančíková s predstavením harmonogramu vzdelávania. Následne odovzdala slovo gestorovi projektu - riaditeľovi odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR Jozefovi Halcinovi, ktorý prítomným poskytol informácie o Národnom projekte, činnosti kontaktných bodov, preventívnych aktivitách a v neposlednom rade o štatistických údajoch páchania trestnej činnosti súvisiacej s cieľovými skupinami.

:)

Riaditeľ odboru prevencie kriminality a gestor Národného projektu Jozef Halcin počas svojej prezentácie.

V druhej polovici vzdelávania sa slova ujali národní odborníci psychologického, sociálneho a právneho poradenstva a v závere boli rozobraté prípadové štúdiá – kazuistiky. Vzdelávacej aktivity sa zúčastnilo spolu 31 osôb. Účastníci hodnotili predmetné vzdelávanie pozitívne, čo sa preukázalo aj v hodnotiacich dotazníkoch a diskusii.

:)

Národná odborníčka za oblasť psychológie Zuzana Porubčanová počas svojej prezentácie.