Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. február 2019, Streda
 

Z denníkov pilotnej schémy - Jún 2018

14. 06. 2018

Pilotný projekt č.5

Dňa 13. júna 2018 sa v rámci pilotného projektu 5 realizovalo ďalšie zo stretnutí s občanmi. Stretnutie tentokrát hostila obec Buglovce. Michal Smetanka, ktorý stretnutie viedol a facilitoval, otvoril základné okruhy tém, ktoré sú predmetom verejných prerokovaní s občanmi zapojených obcí.

5

Konkrétne ide o oblasti:

    • spoločných problémov
    • ekonomické faktory rozvoja a zamestnanosť
    • technická infraštruktúra a životné prostredie
    • sociálne veci
    • cestovný ruch

 

 

Hlavná diskusia bola naviazaná na oblasť spoločných problémov, ktoré boli identifikovali na predchádzajúcich verejných stretnutia s občanmi:

 • málo spoločných akcií realizovaných obcami klastra v mikroregióne,
 • málo zdieľaných informácií medzi obcami, absencia spoločného média, priestorov na stretávanie sa mladých, rodín, fanúšikov konkrétnych voľnočasových aktivít,
 • nedostatok spoločných športových a spoločenských aktivít, aktivít pre mladých, seniorov, matky s malými deťmi,
 • nedostatok aktivistov v obciach, slabé zapájanie mladých do života mikroregiónu
 • slabá súdržnosť, ľudia sedia doma, nekomunikujú.

Cieľom vzájomnej diskusie k vybraným okruhom problémov a tém bola ich prioritizácia a  identifikácia konkrétnych možností a realizovateľných opatrení na úrovni mikroregiónu klastra obcí Spiša. V trojhodinovej rozprave boli podrobne prerokované návrhy zamerané na možnosti zdieľania, distribúcie informácií cez spoločné médium a kanál, ako aj riešenia na budovanie kapacít obcí cez identifikované siete aktívnych občanov a zvýšenie záujmu o spoločenský život v obci a mikroregiónu. Najbližšie stretnutie sa bude konať v obci Nemešany, 25. júna 2018.

132

Pilotný projekt č. 9

Mesto Nitra a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti srdečne pozývajú (PDF, 477 kB) na druhé spoločné stretnutie odborných pracovných skupín zamerané informácie o činnosti odborných pracovných skupín a prípravu participatívneho stretnutia s občanmi. Stretnutie sa bude konať dňa 19. júna 2018 od 10:00 do 12:00 v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Nitre (Štefánikova trieda 60, miestnosť 634). Stretnutie sa realizuje v rámci pilotného projektu č. 9 - Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých.

Pilotný projekt č. 6

Mesto Svidník a expertky z Centra pre výskum etnicity a kultúry dňa pripravujú úvodné stretnutie odbornej pracovnej skupiny, zloženej z lokálnych aktérov, reprezentujúcich rôzne zraniteľné skupiny obyvateľov v meste Svidník. Stretnutie sa bude konať dňa 21. júna 2018 od 12:30 do 16:15 v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Svidníku. Úvodné stretnutie pracovnej skupiny v meste Svidník v rámci pilotného projektu č.6 „Svidník – mesto pre všetkých“, ktoré bude otvárať témy: politika inklúzie a ako ju chceme spoločne dosiahnuť, participácia a prečo je participácia dôležitá, aktéri participácie, zapájanie rôznorodých skupín do tvorby politiky inklúzie, prečo je dôležité zapájať rôzne skupiny, prečo obvykle nie sú zapojené a čo to prinesie mestu, samotným skupinám a celej spoločnosti.

Pilotný projekt č. 2

Rada mládeže Slovenska (RmS) v rámci pilotného projektu č.2 spustila prvú sériu diskusných stretnutí  k ideovému zámeru novej zákonnej úpravy podpory aktivít mladých ľudí pod názvom „ Z hlavy na nohy“.

Verejné stretnutia  prebiehali v termíne 25.6 – 28.6.2018 v Banskej Bystrici, Prešove, Trnave a Bratislave. Diskusií sa zúčastnilo približne 70 aktérov, medzi ktorých patrili najmä pracovníci s mládežou, zástupcovia samosprávy, lídri z mládeže, všetci tí, ktorých zaujíma budúcnosť práce s mládežou. 

Facilitáciu diskusných stretnutí  viedli zástupcovia organizácie PDCS, o.z.. Ich cieľom bolo podnietiť dialóg medzi zúčastnenými. Zaznamenávať ich podnety a pripomienky k navrhovanej novelizácii Zákona o podpore práce s mládežou.

Vopred pripravený pracovný materiál RmS sa dotkol troch základných oblasti:

 • Potreby, záujmy a trendy cieľovej skupiny mládeže
 • Aktéri v systéme práce s mládežou
 • Verejné financovanie práce s mládežou.

Záverečnú správu zo 4-roch diskusných stretnutí  pod názvom „ Z hlavy na nohy“ môžeme očakávať v priebehu mesiaca september 2018. Videá z diskusných stretnutí sú dostupné na našom facebooku.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]