Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Výkon činnosti stavbyvedúceho alebo Výkon činnosti stavebného dozoru alebo Energetická certifikácia

Prevádzkovanie tejto činnosti je viazanou živnosťou.

Na prevádzkovanie viazanej živnosti musí záujemca o podnikanie získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) podľa miesta bydlisko FO alebo sídla PO, alebo podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na základe ohlásenia živnosti.

Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení musí žiadateľ splniť všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a uhradiť správny poplatok vo výške 15 € (7,5 € v prípade elektronického ohlásenia živnosti) za každú viazanú živnosť.

Po splnení všetkých podmienok môže FO, PO už zapísaná do obchodného registra a PO, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra začať podnikať už v deň ohlásenia živnosti. FO s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, zmluvnou stranou dohody o EHP alebo zmluvným štátom OECD, ktoré nemajú udelený pobyt na území SR, vzniká živnostenské oprávnenie najskôr dňom udelenia povolenia na pobyt.

JKM vydá osvedčenie o živnostenskom podnikaní do 3 pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.

Všeobecné a osobitné podmienky pre prevádzkovanie viazanej živnosti:

FO alebo PO, ktorá hodlá prevádzkovať viazanú živnosť musí splniť všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti:

 • všeobecnými podmienkami prevádzkovania viazanej živnosti sú:
     - dosiahnutie veku 18 rokov
     - spôsobilosť na právne úkony
     - bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov) 
 • osobitnou podmienkou prevádzkovania viazanej živnosti je preukázanie odbornej spôsobilosti

Pozn.:
Splnenie všeobecných podmienok u slovenskej PO: všeobecné podmienky musí spĺňať štatutárny orgán, príp. zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, osobitné podmienky musí spĺňať ustanovený zodpovedný zástupca, ak živnostenský zákon neustanoví inak. U podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby a u organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby osoba vedúceho organizačnej zložky podniku.
Výpis z registra trestov: FO s bydliskom a PO so sídlom v SR, na ktorú sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov Generálnej prokuratúry SR. Osoba, ktorá nie je štátnym občanom SR preukáže splnenie podmienky bezúhonnosti výpisom z registra trestov vydaným v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu FO, alebo ak sa taký výpis nevydáva, rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom, alebo ak sa také doklady nevydajú do 2 mesiacov od požiadania, čestným vyhlásením. Doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace a musí byť preložený do štátneho jazyka.

Podmienkou prevádzkovania živnosti je splnenie podmienky odbornej spôsobilosti, a to nasledovným spôsobom:

 • osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti, alebo
 • osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.

Oprávnenie na vykonávanie činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru, oprávnenie na vykonávanie energetickej certifikácie budov (ďalej len „ECB“) sa získava dňom vydania osvedčenia. Podmienky zapísania do evidencie odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti  stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru, alebo pre vykonávanie ECB, sú: osoba je občanom členského štátu a má plnú spôsobilosť na právne úkony; je bezúhonná;  má doklad o vzdelaní a odbornú prax (pre stavbyvedúceho a stavebný dozor: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa stavebného alebo elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania podľa požadovanej kategórie a odbornú prax v trvaní troch rokov po skončení vzdelávania vo výkone činnosti  stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru, alebo má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa technického zamerania a päť rokov odbornej praxe, alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania a päť rokov odbornej praxe vo výkone činnosti stavbyvedúceho a/alebo stavebného dozoru pod dohľadom odborne spôsobilej osoby; pre ECB: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa stavebného zamerania alebo v oblasti architektúry, ak ide o odbornú spôsobilosť na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov, stavebného, energetického alebo strojárskeho zamerania, ak ide o odbornú spôsobilosť na vykurovanie a prípravu teplej vody alebo na vetranie a klimatizáciu, elektrotechnického zamerania, ak ide o odbornú spôsobilosť na elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov; má odbornú prax v rozsahu najmenej troch rokov po ukončení vzdelávania v oblasti projektovania stavebných konštrukcií alebo energetického vybavenia budov, alebo v oblasti posudzovania stavebných konštrukcií z hľadiska ich tepelnotechnických vlastností alebo energetického vybavenia budov); vykonal skúšku odbornej spôsobilosti.

Pri prvom hosťovaní bude do evidencie odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti  stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru a na výkon ECB zapísaná osoba, ktorá: je občanom členského štátu;  je bezúhonná; má uznaný doklad o vzdelaní a uznanú odbornú prax;  má uznanú skúšku odbornej spôsobilosti alebo obdobnú skúšku (neplatí pre výkon ECB); vykonala písomnú časť skúšky z oblasti slovenských platných právnych predpisov a noriem.
Pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania neuplynuli viac ako dva roky, bude do evidencie odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti  stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru zapísaná osoba, ktorá je bezúhonná.

Osoba spoločenstva (EÚ, EHP a Švajčiarska) môže vykonávať regulované povolanie v Slovenskej republike na základe uznania jej odbornej kvalifikácie príslušným orgánom v Slovenskej republike.

Príslušným orgánom v SR pre túto živnosť je:

Slovenská komora stavebných inžinierov 

Požiadať o uznanie odbornej kvalifikácie príslušný orgán je možné aj elektronicky na tejto adrese.

Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania vydá osobe spoločenstva osvedčenie o živnostenskom oprávnení po predložení dokladu o uznaní odbornej kvalifikácie.

Doplňujúce informácie k živnosti

Obsahom viazanej živnosti je výkon činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru a energetická certifikácia. Činnosť stavbyvedúceho možno definovať ako činnosť, ktorou sa zabezpečuje uskutočňovanie stavby a riadne vykonávanie stavebných a montážnych prác v súlade s projektom pre stavebné povolenie; v súlade s podmienkami stavebných povolení a iných povolení, potrebných pre výstavbu; tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; tak, aby neboli ohrozené iné verejné záujmy; v súlade s podmienkami zmluvy o dielo na zhotovenie stavby. Stavebný dozor je vybranou činnosťou vo výstavbe, ktorá je definovaná ako vedenie uskutočňovania stavieb. Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinácia stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. Energetická certifikácia  je povinná pri predaji budovy, pri prenájme budovy a pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy, inak je dobrovoľná. Vykonanie energetickej certifikácie budov sa osvedčuje energetickým certifikátom, ktorý platí najviac 10 rokov. Podnikanie v oblasti energetickej certifikácie budov je živnosťou, ktorú môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba, ktorá má potrebné vzdelanie a prax a odbornú spôsobilosť preukáže skúškou odbornej spôsobilosti podľa príslušného predpisu. Odborná spôsobilosť sa podľa miest spotreby člení na: tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov; vykurovanie a prípravu teplej vody; vetranie a klimatizáciu; elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov.

Podnikateľ je povinný:

 • v prípade zriadenia prevádzkových priestorov pri prevádzkovaní živností, ak to ich povaha vyžaduje, tieto označiť najneskôr v deň začatia prevádzkovania živností a oznámiť ich zriadenie do 15 dní od ich zriadenia príslušnému JKM (prevádzkareň je možné zriadiť si aj neskôr ako je deň ohlásenia živnosti). Na uvedenie priestorov do prevádzky sa vyžaduje súhlasné rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§ 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods.4 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť: FO preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto podnikania, ak adresa miesta podnikania je odlišná od miesta bydliska; u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. PO preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako sídlo, okrem PO, ktorá sa zapisuje do obchodného registra; u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

Správne poplatky

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú viazanú živnosť .................................... 15 €
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú viazanú živnosť podanú elektronicky...........................................7,50 €

Správny poplatok je možné uhradiť prostredníctvom:

 • platobného terminálu, tzv. kiosku umiestneného v budove okresného (živnostenského) úradu
 • potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok), ktoré si  poplatník môže zakúpiť v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu
 • bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise

Ohlásenie viazanej živnosti (ako a kde ohlásiť živnosť)

Ohlásenie viazanej živnosti je možné podať:

1. Elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke (informácie k elektronickému podaniu).

2. Osobne na miestne príslušnom JKM podľa adresy trvalého bydliska FO alebo sídla PO, pre zahraničnú osobu je miestne príslušné JKM podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby
 
Formulár na stiahnutie:
Pozn.:
Pre FO pri ohlasovaní živnosti zabezpečí JKM automaticky registráciu na daňovom úrade, registráciu do systému povinného zdravotného poistenia a pre slovenskú FO aj bezplatný výpis z registra trestov. Využitie týchto služieb je pre FO povinné. Pre PO automaticky zabezpečí JKM  výpis z registra trestov a ostatné služby JKM akými sú zápis do obchodného registra, registráciu a oznámenie daňovníka sú pre PO dobrovoľné.

 

Prílohy k ohláseniu živnosti:

- doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť podnikateľa alebo zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený do funkcie (napr. doklad o ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru, doklad o praxi, atď.)
- oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ak je adresa miesta podnikania iná ako adresa miesta bydliska FO alebo sídla PO
- výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR
- súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie, ak je ustanovený (tlačivo na stiahnutie (RTF, 17 kB))
- iné dokumenty

 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke: https://www.slov-lex.sk/domov

Kontakty na ďalšie kompetentné orgány:

Slovenská komora stavebných inžinierov
Mýtna 29
810 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel. č.: +421-2-5249 5042, 5244 4094
Fax:     +421-2-5244 4093
E-mail: TA.GATA@GATA@
Web: www.sksi.sk

 

Dôležité oznamy