Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Viazané živnosti

Viazaná živnosť je taká živnosť, kde podmienkou prevádzkovania živnosti je okrem splnenia všeobecných podmienok aj splnenie podmienky odbornej spôsobilosti získanej inak. Viazané živnosti sú živnosti uvedené v Prílohe č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“).

Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v Prílohe č. 2 živnostenského zákona alebo ustanovená Prílohou č. 2.

Na osobu spoločenstva sa ustanovenia živnostenského zákona vzťahujú s odchýlkami pri ustanoveniach o odbornej spôsobilosti. Osobou spoločenstva sa rozumie každá FO, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o EHP a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“), a každá PO, ktorá je založená podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území týchto štátov.

Odbornú spôsobilosť pre viazané živnosti uvedené v prílohe č. 2 a zároveň zaradené do niektorého z troch zoznamov označených I. až III. môže osoba spoločenstva preukázať aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe.

V zozname I sa nachádzajú tieto viazané živnosti:

  1. Vývoj a výroba zbraní alebo streliva
  2. Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munnície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície
  3. Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia

V zozname II sa nachádzajú tieto viazané živnosti:

  1. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  2. Prevádzkovanie cestovnej agentúry
  3. Zasielateľstvo

V zozname III sa nachádzajú tieto viazané živnosti:

  1. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  2. Prevádzkovanie pohrebiska alebo Prevádzkovanie pohrebnej služby alebo Prevádzkovanie krematória

 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webových stránkach: http://www.zbierka.sk , http://www.zakon.sk , http://jaspi.justice.gov.sk

Dôležité oznamy