Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. júl 2021, štvrtok
 

Viazané živnosti

Viazaná živnosť je taká živnosť, kde podmienkou prevádzkovania živnosti je okrem splnenia všeobecných podmienok aj splnenie podmienky odbornej spôsobilosti získanej inak. Viazané živnosti sú živnosti uvedené v Prílohe č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“).

Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v Prílohe č. 2 živnostenského zákona alebo ustanovená Prílohou č. 2.

Na osobu spoločenstva sa ustanovenia živnostenského zákona vzťahujú s odchýlkami pri ustanoveniach o odbornej spôsobilosti. Osobou spoločenstva sa rozumie každá FO, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o EHP a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“), a každá PO, ktorá je založená podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území týchto štátov.

Odbornú spôsobilosť pre viazané živnosti zaradené v Prílohe č. 2 môže osoba spoločenstva preukázať aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie. Rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie možno preukázať odbornú spôsobilosť pre všetky regulované živnosti, kým rozhodnutím o uznaní odbornej praxe možno preukázať len odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené v Prílohe č. 2 do zoznamov I III.

V zozname I sa nachádzajú tieto viazané živnosti:

 1. Vývoj a výroba zbraní alebo streliva
 2. Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munnície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície
 3. Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia

V zozname II sa nachádzajú tieto viazané živnosti:

 1. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
 2. Prevádzkovanie cestovnej agentúry
 3. Zasielateľstvo

V zozname III sa nachádzajú tieto viazané živnosti:

 1. Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1 
 2. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
 3. Prevádzkovanie pohrebiska alebo Prevádzkovanie pohrebnej služby alebo Prevádzkovanie krematória

Konanie o uznaní odbornej praxe sa začína dňom doručenia žiadosti o uznanie odbornej praxe na vykonávanie živnosti Ministerstvu vnútra SR. Žiadosť podaná osobou spoločenstva musí byť doložená dokladom o štátnej príslušnosti žiadateľa a osvedčením o charaktere a dĺžke činnosti vydaným príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, a ak to živnostenský zákon ustanovuje, aj dokladmi o vzdelaní.  Doklady musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. Občan SR spolu so žiadosťou o uznanie odbornej praxe predloží doklady o skutočnom a zákonnom vykonávaní príslušnej odbornej činnosti. Doklad o štátnej príslušnosti ani osvedčenie o charaktere a dĺžke činnosti občan SR nepredkladá. Ministerstvo vnútra SR potvrdí prijatie žiadosti a v potvrdení informuje žiadateľa o prípadných chýbajúcich dokladoch a vyzve ho na ich doplnenie v určenej lehote. Ak Ministerstvo vnútra SR z predložených dokladov zistí, že sú splnené všetky podmienky, rozhodne o uznaní odbornej praxe, inak žiadosť zamietne. Ministerstvo vnútra SR o žiadosti rozhodne dodvoch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti.

Osoba spoločenstva, ktorá spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti vyžadované na vykonávanie živnosti v inom členskom štáte, avšak tieto podmienky nezodpovedajú požiadavkám ustanoveným živnostenským zákonom alebo osobitnými predpismi Slovenskej republiky, môže požiadať Ministerstvo vnútra SR, aby jej vedomosti a zručnosti doložené diplomami, vysvedčeniami o skúškach alebo inými dokladmi o spôsobilosti vydanými v inom členskom štáte porovnal s požiadavkami vyžadovanými podľa osobitných predpisov SR. Konanie o uznaní odbornej kvalifikácie sa začína dňom doručenia žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie na vykonávanie živnosti Ministerstvu vnútra SR. Žiadosť musí byť doložená dokladom o štátnej príslušnosti žiadateľa a rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní alebo kópiami osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré umožňujú prístup k predmetnej profesii, a ak to tento zákon ustanovuje, aj dokladmi o odbornej praxi žiadateľa. Doklady musia byť predložené spolu s prekladom do štátneho jazyka. Ministerstvo vnútra SR potvrdí prijatie žiadosti a v potvrdení informuje žiadateľa o prípadných chýbajúcich dokladoch. Žiadosť, ktorá obsahuje iný doklad ako doklad o vzdelaní, predloží Ministerstvo vnútra SR na vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komore. Ministerstvo vnútra SR:

 1. rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie na vykonávanie živnosti,
 2. preruší konanie do predloženia dokladu o absolvovaní adaptačného obdobia, 
 3. zamietne žiadosť.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky rozhoduje o žiadosti do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.

Tieto osobitné ustanovenia pre osoby spoločenstva sa nevzťahujú na migrantov z tretích štátov. Ak chce migrant z z tretích štátov prevádzkovať živnosť na území Slovenskej republiky, je rozhodujúce, či má na území SR trvalý pobyt. Ak áno, považuje sa za slovenskú fyzickú osobu. Ak nemá, považuje sa za zahraničnú osobu. Pokiaľ migrant nemá bydlisko ani na území členského štátu EÚ alebo členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, môže prevádzkovať na území SR živnosť iba po zápise do obchodného registra.

Na uznávanie dokladov o vzdelaní sa vzťahuje zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Splnenie požiadavky odbornej praxe posudzujú okresné živnostenské úrady individuálne a bez akejkoľvek garancie.

Správne poplatky

Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe ......................................................20 €
Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike...................100 €

Poplatok je možné uhradiť:

 1. prostredníctvom E-kolku (kiosk, Slovenská pošta),
 2. v hotovosti do pokladnice správneho orgánu,
 3. prevodom z účtu v banke.
 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webových stránkach: http://www.zbierka.sk , http://www.zakon.sk , http://jaspi.justice.gov.sk

Dôležité oznamy