Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Uznávanie odbornej praxe

Splnenie podmienky odbornej spôsobilosti pre vybrané regulované živnosti môže oprávnená osoba preukázať náhradným (alternatívnym) spôsobom. Náhradnou odbornou spôsobilosťou treba rozumieť podmienky odbornej spôsobilosti, ktoré ustanovuje živnostenský zákon v Piatej B časti jednotným spôsobom:

 •   v § 66i pre živnosti zaradené do zoznamu I
 •   v § 66j pre živnosti zaradené do zoznamu II
 •   § 66k pre živnosti zaradené do zoznamu III

Možnosť náhradného spôsobu preukazovania plnenia a uznávania odbornej spôsobilosti sa vzťahuje na vybrané regulované živnosti, ktoré sú uvedené v prílohách 1 a 2 živnostenského zákona a zároveň zaradené do niektorého z troch zoznamov označených I až III. V praxi to znamená, že nie na všetky činnosti, ktoré sú uvedené v prílohách živnostenského zákona možno uplatniť náhradný spôsob preukázania splnenia a uznania podmienok odbornej spôsobilosti, ale iba na tie (remeselné a viazané) živnosti, ktoré sú zároveň zaradené v niektorom zozname I, II, III (tri zoznamy živností, pre ktoré sú ustanovené odlišné náhradné podmienky odbornej spôsobilosti a zároveň aj odlišný spôsob ich uznávania v súlade so smernicou EP a R 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií v znení smernice EP a R 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013).

Osobou oprávnenou preukazovať svoju odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie niektorej z vybraných regulovaných živností je fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“) a  právnická osoba založená podľa práva členského štátu,  ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území týchto štátov. Osobou spoločenstva sa rozumie fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu, alebo právnická osoba založená podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území členského štátu.

Možnosť náhradného spôsobu preukazovania plnenia a uznávania odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie niektorej z vybraných regulovaných živností sa vzťahuje zároveň aj na slovenské osoby (fyzické a právnické osoby), fyzické osoby so statusom štátneho občana Slovenskej republiky a právnické osoby so sídlom na území SR.

Kritériom pre preukazovanie odbornej spôsobilosti je výlučne štátna príslušnosť. U fyzických osôb sa možnosť alternatívneho preukazovania plnenia odbornej spôsobilosti a uznávania dokladov o odbornej spôsobilosti u vybraných regulovaných živností neriadi kritériom bydliska záujemcov o podnikanie na území SR, ale kritériom štátnej príslušnosti. Možnosť alternatívneho preukazovania plnenia odbornej spôsobilosti môžu uplatniť občania členských štátov EÚ/EHP a Švajčiarskej konfederácie aj v prípade, ak majú svoje bydlisko na území niektorého iného (nečlenského) štátu. Naopak, táto možnosť sa nevzťahuje na občanov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členských štátov EÚ/EHP a Švajčiarskej konfederácie, hoci majú bydlisko v niektorom z týchto štátov.

Konanie o uznaní odbornej praxe
Jednou z možností preukázania odbornej spôsobilosti náhradným spôsobom pre vybrané regulované živnosti je rozhodnutím o uznaní odbornej praxe (druhou možnosťou je rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie). V súlade s § 66d písm. e) živnostenského zákona príslušným na konanie vo veci uznávania odbornej praxe je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor živnostenského podnikania.

V konaní o uznaní odbornej praxe treba osobitne rozlišovať postup a podmienky, ktoré sa vzťahujú na slovenskú osobu a na osobu, ktorá je štátnym príslušníkom iného členského štátu.

Žiadosť o uznanie odbornej praxe (RTF, 164 kB) je možné zaslať aj elektronicky prostredníctvom všeobecnej agendy Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk); Tlačivo žiadosti je jednotné pre tuzemské aj zahraničné osoby.

Postup občana členského štátu EÚ/EHP:
Konanie o uznaní odbornej praxe sa začína dňom doručenia  žiadosti o uznanie odbornej praxe na vykonávanie živnosti uvedenej v prílohách č. 1 a 2 zároveň zaradenej do zoznamov I až III Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Žiadosť musí byť doložená:

 • dokladom o štátnej príslušnosti žiadateľa, je postačujúce predložiť čitateľnú fotokópiu dokladu o štátnej príslušnosti,
 • osvedčením o charaktere a dĺžke činnosti vydaným príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, ktorým sa potvrdzujú skutočnosti podľa § 66i, 66j, 66k živnostenského zákona podľa zaradenia regulovanej živnosti do príslušného zoznamu (napr. pre regulovanú živnosť zámočníctvo zaradenú do zoznamu I musí byť osvedčenie vydané v súlade s niektorým ustanovením § 66i ods. 1 živnostenského zákona, pre živnosť zasielateľstvo zaradenú do zoznamu II  musí byť osvedčenie vydané v súlade s niektorým ustanovením § 66j ods. 1 živnostenského zákona, pre živnosť pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov zaradenú do zoznamu III musí byť osvedčenie vydané v súlade s niektorým ustanovením § 66k ods. 1 živnostenského zákona, atď.), ak to tento zákon ustanovuje, aj dokladmi o vzdelaní (zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov), doklady musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka,
 • podaním vzniká poplatková povinnosť vo výške 30 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Sadzobník správnych poplatkov, položka 148 písm. j).

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o žiadosti rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti.

Postup občana Slovenskej republiky – na konanie o uznaní odbornej praxe platí odlišný spôsob preukazovania nadobudnutej odbornej praxe:
Konanie o uznaní odbornej praxe sa začína dňom doručenia  žiadosti o uznanie odbornej praxe na vykonávanie živnosti uvedenej v prílohách č. 1 a 2 zároveň zaradenej do zoznamov I až III Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Žiadosť musí byť doložená:

 • dokladom o štátnej príslušnosti žiadateľa, je postačujúce predložiť čitateľnú fotokópiu dokladu o štátnej príslušnosti,
 • dokladmi potvrdzujúcimi nadobudnutie odbornej praxe, ktorou sa na účely živnostenského zákona rozumie skutočné a zákonné vykonávanie príslušnej odbornej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo rovnocenné trvanie doby pracovného pomeru uzatvoreného na kratší pracovný čas,
 • skutočné vykonávanie príslušnej odbornej činnosti  sa preukazuje dokladmi o vykonávaní činnosti po dobu ustanovenú príslušnými ustanoveniami  § 66i, §66j, §66k živnostenského zákona, najmenšou potvrdzovanou časovou jednotkou sú spravidla 3 mesiace, ako doklady môžu slúžiť obchodné písomnosti, zmluvy, faktúry a akékoľvek doklady, z ktorých je zrejmé, že žiadateľ bol skutočne činný v príslušnej odbornej činnosti, dôkazné bremeno za všetky potvrdzované skutočnosti, ako aj rozhodnutie o výbere dôkazov je na strane žiadateľa,
 • zákonné vykonávanie príslušnej odbornej činnosti v prípade prevádzkovania živnosti prostredníctvom osoby zodpovedného zástupcu sa preukazuje dokladom o pracovnom pomere uzatvorenom s osobou zodpovedného zástupcu (pracovnou zmluvou), doklady musia byť predložené za rovnaké časové obdobie ako sa preukazuje skutočné vykonávanie príslušnej odbornej činnosti,
 • podaním vzniká poplatková povinnosť vo výške 30 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Sadzobník správnych poplatkov, položka 148 písm. j).

Na preukázanie skutočného a zákonného vykonávania príslušnej odbornej činnosti je postačujúce predložiť čitateľné fotokópie požadovaných dokladov. Doklady predložené v štátnom jazyku nemusia byť úradne overené. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky rozhodne o žiadosti do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti.

Odbornú prax nemožno uznať, ak fyzická osoba nadobudla živnostenské oprávnenie na vykonávanie niektorej regulovanej živnosti zaradenej do zoznamov I až III, avšak túto činnosť neprevádzkovala vôbec alebo neprevádzkovala v požadovanej dobe. Odbornú prax nemožno uznať ani v prípade, ak osoba s oprávnením na vykonávanie regulovanej živnosti živnosť reálne vykonávala, avšak nevykonávala ju v súlade so živnostenským zákonom a dotknutými predpismi. V praxi ide o prípady prevádzkovania živnosti bez ustanovenia osoby zodpovedného zástupcu alebo bez uzatvorenia povinného pracovného pomeru s osobou zodpovedného zástupcu na ustanovený týždenný pracovný čas.
 
Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené v zozname I
Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu I  spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť po dobu:

 1. šiestich po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra alebo
 2. troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo
 3. štyroch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba  alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie, alebo
 4. troch  po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej päť rokov, alebo
 5. piatich po sebe nasledujúcich  rokov vo vedúcom postavení, z toho najmenej tri roky vykonávala povinnosti technického charakteru a mala zodpovednosť za najmenej jedno oddelenie podniku, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie.

V prípadoch podľa písm. a) a d)  nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie. Ustanovenie odseku e) sa pre živnosť Pánske, dámske a detské kaderníctvo neuplatňuje.

Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu II
Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu II  spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť po dobu:

 1. piatich po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra alebo
 2. troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo
 3. štyroch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie, alebo
 4. troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej päť rokov, alebo
 5. piatich po sebe nasledujúcich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo
 6. šiestich po sebe nasledujúcich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie.

V prípadoch podľa písm. a) a d)  nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.

Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu III
Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu III spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť po dobu:

 1. troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra alebo
 2. dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce vzdelanie, alebo
 3. dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej tri roky, alebo
 4. troch po sebe nasledujúcich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce vzdelanie.

V prípadoch podľa písm. a) a c) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.

Predchádzajúce vzdelávanie pre príslušnú činnosť podľa § 66i až 66k živnostenského podnikania sa preukazuje

 1. štátom uznaným vysvedčením alebo iným dokladom o predchádzajúcom vzdelaní nadobudnutom v členskom štáte, ktoré príslušná profesijná organizácia posúdila ako platné alebo
 2. dokladom o úspešnom skončení odbornej prípravy v nečlenskom štáte spolu s dokladmi členského štátu o uznaní odbornej prípravy na účely výkonu príslušnej činnosti a o trojročnej odbornej praxi v príslušnej činnosti na jeho území.

Manažérom podľa § 66e ods. 2 písm. b) živnostenského zákona je fyzická osoba, ktorá organizuje, vykonáva, kontroluje a zodpovedá za riadiacu, personálnu, finančnú a inú činnosť v regulovanom povolaní ako

 1. manažér podniku alebo manažér organizačnej zložky podniku,
 2. zástupca majiteľa alebo zástupca manažéra podniku, ak je s týmto postavením spojená zodpovednosť rovnocenná zodpovednosti zastupovaného majiteľa alebo manažéra, alebo
 3. zamestnanec v riadiacom postavení s povinnosťami obchodnej povahy alebo technickej povahy a so zodpovednosťou za jedno oddelenie alebo viac oddelení podniku.

Opravné prostriedky
Proti rozhodnutiu o uznaní odbornej praxe možno podať rozklad v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29. Správnu žalobu je možné podať za podmienok ustanovených správnym súdnym poriadkom (Tretia časť zákona č. 162/2015 Z. z.).

Živnosti zaradené do jedného zo zoznamov I, II alebo III:

  

  

 

Dôležité odkazy

 

Kompetentný orgán:

Ministerstvo vnútra SR
odbor živnostenského podnikania
Drieňová 22
826 86 Bratislava

Tel.: +421 2 4859 2401
Email: TA.13G4@A1A.DJF@

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]