Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Uznávanie odbornej kvalifikácie

Splnenie podmienky odbornej spôsobilosti pre vybrané regulované živnosti môže oprávnená osoba preukázať náhradným (alternatívnym) spôsobom - náhradnou odbornou spôsobilosťou treba rozumieť podmienky odbornej spôsobilosti, ktoré ustanovuje živnostenský zákon v Piatej B časti živnostenského zákona.

Možnosť náhradného spôsobu preukazovania plnenia a uznávania odbornej spôsobilosti sa vzťahuje na vybrané remeselné živnosti uvedené v prílohe č. 1 živnostenského zákona zároveň zaradené do niektorého z troch zoznamov označených I až III. V praxi to znamená, že nie na všetky činnosti, ktoré sú uvedené v prílohách  živnostenského zákona možno uplatniť náhradný spôsob preukázania splnenia a uznania podmienok odbornej spôsobilosti, ale iba na tie remeselné živnosti, ktoré sú zároveň zaradené v niektorom zozname I, II, III (tri zoznamy živností, pre ktoré sú ustanovené odlišné náhradné podmienky odbornej spôsobilosti a zároveň aj odlišný spôsob ich uznávania v súlade so smernicou EP a R 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií v znení smernice EP a R 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013).

Osobou oprávnenou preukazovať svoju odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie niektorej z remeselných živností je fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“) a  právnická osobu založená podľa práva členského štátu,  ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území týchto štátov. Osobou spoločenstva sa rozumie fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu, alebo právnická osoba založená podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území členského štátu.

Možnosť náhradného spôsobu preukazovania plnenia a uznávania odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie niektorej z vybraných remeselných živností sa vzťahuje zároveň aj na slovenské osoby (fyzické a právnické osoby), fyzické osoby so statusom štátneho občana Slovenskej republiky a právnické osoby so sídlom na území SR.

Kritériom pre preukazovanie odbornej spôsobilosti je výlučne štátna príslušnosť. U fyzických osôb sa možnosť alternatívneho preukazovania plnenia odbornej spôsobilosti a uznávania dokladov o odbornej spôsobilosti u vybraných remeselných živností neriadi kritériom bydliska záujemcov o podnikanie na území SR, ale kritériom štátnej príslušnosti. Možnosť alternatívneho preukazovania plnenia odbornej spôsobilosti môžu uplatniť občania členských štátov EÚ/EHP a Švajčiarskej konfederácie aj v prípade, ak majú svoje bydlisko na území niektorého iného (nečlenského) štátu. Naopak, táto možnosť sa nevzťahuje na občanov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členských štátov EÚ/EHP a Švajčiarskej konfederácie, hoci majú bydlisko v niektorom z týchto štátov.

Konanie o uznaní odbornej kvalifikácie
Jednou z možností preukázania odbornej spôsobilosti náhradným spôsobom pre vybrané remeselné živnosti je rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie. V súlade s § 66d písm. e) živnostenského zákona príslušným na konanie vo veci uznávania odbornej kvalifikácie je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor živnostenského podnikania.

Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie  (RTF, 141 kB) je možné zaslať aj elektronicky prostredníctvom všeobecnej agendy Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk). 

Osoba spoločenstva, ktorá na  vykonávanie činnosti zaradenej do zoznamov I až III spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti vyžadované na vykonávanie tejto činnosti v inom členskom štáte, tieto podmienky však nezodpovedajú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom alebo osobitnými predpismi Slovenskej republiky, môže požiadať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, aby jej vedomosti a zručnosti doložené diplomami, vysvedčeniami o skúškach alebo inými dokladmi o spôsobilosti vydanými v inom členskom štáte porovnal s požiadavkami vyžadovanými osobitnými predpismi Slovenskej republiky.

Konanie o uznaní odbornej kvalifikácie sa začína dňom doručenia žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie na vykonávanie živnosti uvedenej v prílohe č.1 živnostenského zákona zaradenej do zoznamov I až III Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Žiadosť musí byť doložená:

  • dokladom o štátnej príslušnosti žiadateľa, je postačujúce predložiť čitateľnú fotokópiu dokladu o štátnej príslušnosti,
  • rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní alebo kópiami osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré umožňujú prístup k predmetnej profesii, a ak to tento zákon ustanovuje, aj dokladmi o odbornej praxi žiadateľa; doklady musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka,
  • podaním vzniká poplatková povinnosť vo výške 140 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Sadzobník správnych poplatkov, položka 148 písm. k),

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky potvrdí prijatie žiadosti do jedného mesiaca od jej prijatia a v potvrdení informuje žiadateľa o všetkých chýbajúcich dokladoch. Žiadosť, ktorá obsahuje iný doklad ako doklad o vzdelaní, predloží Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komore, ktorá sa vyjadrí do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky rozhodne o žiadosti do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti.

Opravné prostriedky
Proti rozhodnutiu o uznaní odbornej kvalifikácie možno podať rozklad v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29. Správnu žalobu je možné podať za podmienok ustanovených správnym súdnym poriadkom (Tretia časť zákona č. 162/2015 Z. z.). 

Živnosti zaradené do jedného zo zoznamov I, II alebo III:

 

Postup a spôsob uznávania odbornej kvalifikácie pre ostatné regulované činnosti (činnosti, ktoré nie sú živnosťami) nájdete na stránkach Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na tejto stránke

 

Dôležité odkazy

 

Kompetentný orgán:

Ministerstvo vnútra SR
odbor živnostenského podnikania
Drieňová 22
826 86 Bratislava

Tel.: +421 2 4859 2401
Email: TA.13G4@A1A.DJF@

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]