Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Žiadosti a tlačivá

Informácie  |  Žiadosti a tlačivá  |  Správne konania  |  EIA/SEA  |  Plány a výročné správy  |  RUSES

Ochrana ovzdušia

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácie stavby (PDF, 186 kB)

Tlacivo -Evidencia predaných tuhých fosilných palív (PDF, 225 kB)

Tlacivo Specifikacia kotolne do  20 MW: Príloha č.1 (PDF, 147 kB)

Žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok podľa § 26. ods.3 písm. b)zákona č. 137/2010 Z.Z o ovzduší (PDF, 451 kB)

  

Štátna vodná správa 

Žiadosť o vyjadrenie podľa ust. § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (PDF, 194 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa ust. § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (PDF, 200 kB)

 

Odpadové hospodárstvo 

Žiadosť o vyjadrenie podľa § 99, ods. 1 pís. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch k výstavbe týkajúceho sa odpadového hospodárstva: (PDF, 278 kB)

 

Ochrana prírody a krajiny

 

Žiadosť o vyjadrenie pre Žilinu OPaK (PDF, 299 kB)

Žiadosť o záväzné stanovisko OPaK (DOCX, 18 kB)

Oznámenie výrubu drevín v zmysle § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z (DOCX, 20 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce a mimo lesných pozemkov v zmysle § 22 ods. 8 vyhlášky MŽP č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (DOCX, 22 kB)