Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2021, piatok
 

Situácia v oblasti obchodovania s ľuďmi na Slovensku

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako národný spravodajca za Slovenskú republiku pri Európskej komisii pre túto oblasť už po štvrtýkrát pripravilo materiál s názvom Situačná správa pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi v Slovenskej republike za rok 2020 (PDF, 3 MB) (ďalej len "situačná správa").

Úlohou národných spravodajcov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ o obchodovaní s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania s ľuďmi, ktorou sa nahrádza rámcove rozhodnutie Rady 2002/629/SVV, ktorú plní Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, patrí zber štatistických údajov a sledovanie trentov v obchodovaní s ľuďmi. Na príprave situačnej správy participovala najmä Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, ktorá je špecializovaným útvarom polície pre objasňovanie prípadov obchodovania s ľuďmia. Na požiadanie do návrhu situašnej správy prispeli aj iné oslovené subjekty.

V roku 2020 bolo v Slovenskej republike identifikovaných spolu 62 obetí, z toho 27 mužov (z toho 3 deti) a 35 žien (z toho 13 detí). Zvýšil sa počet identifikovaných detských obetí a ich pomer k celkovému počtu identifikovaných obetí. Každou štvrtou identifikovanou obeťou v Slovenskej republike bolo v roku 2020 dieťa (JPG, 387 kB), kým ešte v r. 2019 detské obete tvorili necelú šestinu z celkového počtu identifikovaných obetí. Slovenská republika zostala i naďalej krajinou pôvodu obetí, teda zdrojovou krajinou, aj keď už tretí rok zaznamenávame stabilné zvýšenie identifikovaných slovenských obetí náborovaných a zároveň aj vykorisťovaných na Slovensku, ktoré tvorili aj v roku 2020 tretinu všetkých identifikovaných obetí. Zdrojovou krajinou obetí bolo Slovensko najmä pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ako aj ďalšie európske krajiny: Spolkovú republiku Nemecko, Írsko, Rakúsko, Taliansko, Českú republiku, Belgicko, Dánsko a Grécko. Vplyv Brexitu sa z hľadiska krajiny vykorisťovania obetí v roku 2020 ešte neprejavil.Sexuálne boli v roku 2020 vykorisťované len ženské obete, z čoho až polovicu tvorili dievčatá do 18 rokov. Najmladšia detská obeť sexuálneho vykorisťovania mala len 11 rokov. Ženy a deti boli sexuálne vykorisťované predovšetkým na Slovensku a v Nemecku a niekoľko prípadov sa vyskytlo v Írsku, Veľkej Británii a v Českej republike. V prípadoch núteného sobáša bola v roku 2020 rovnaká situácia ako v roku 2019, zaznamenali sme výlučne ženské obete, pričom takmer polovicu tvorili detské obete. Ženy a dievčatá boli vykorisťované za účelom núteného sobáša na Slovensku, ale aj v zahraničí. V predošlých dvoch rokoch sme pozorovali nárast vykorisťovania ženských dospelých obetí za účelom núteného žobrania, ktoré tvorili v r. 2019 až dve tretiny obetí núteného žobrania, v r. 2020 znovu prevažovali pri tomto účele vykorisťovania dospelé mužské obete a k vykorisťovaniu prichádzalo na Slovensku a v Nemecku. Mužské obete boli v roku 2020 vykorisťované za účelom nútenej práce alebo núteného žobrania, iné účely OSĽ neboli zaznamenané. Pri vykorisťovaní mužských obetí prevláda pracovné vykorisťovanie a v r. 2020 išlo výlučne len o dospelých mužov vykorisťovaných najmä vo Veľkej Británii. Obete núteného žobrania boli vykorisťované na Slovensku, v Nemecku alebo Rakúsku. Tri detské obete – chlapci boli vykorisťované na účel núteného žobrania, pričom najmladšia obeť mala len 5 mesiacov.

Takmer všetky identifikované obete za roku 2020 boli občania Slovenskej republiky. Štatisticky sme zaznamenali len jednu detskú zahraničnú obeť z Afganistanu (s touto obeťou pracovali orgány činné v trestnom konaní už v r. 2019) a jednu obeť pôvodom z Číny. Skladba obetí z pohľadu ich pôvodu je veľmi podobná ako v roku 2019. Najviac obetí aj v roku 2020 pochádza z Košického kraja, išlo o 31 obetí, pričom v tejto skupine prevažujú muži, ktorí boli vykorisťovaní najmä za účelom nútenej práce vo Veľkej Británii. Z Banskobystrického kraja pochádzalo 11 obetí, pričom až takmer jednu štvrtinu tvoria detské obete. Z Nitrianskeho kraja pochádzali najmä ženské obete, z toho viac ako polovica detí. Z Prešovského kraja pochádzal rovnaký pomer dospelých mužských a ženských obetí. Z Trnavského kraja pochádzali výlučne ženské obete, z toho dve dospelé ženy a jedno dieťa. Dve ženské obete pochádzajúce z Trenčianskeho kraja boli vykorisťované sexuálne, jedna v Nemecku a druhá na Slovensku. Z Bratislavského kraja pochádzala jedna ženská obeť, ktorá bola zneužívaná sexuálne vo Veľkej Británii. Zo Žilinského kraja v r. 2020 nepochádzala ani jedna identifikovaná obeť. Jedna dospelá mužská obeť vykorisťovaná na Slovensku za účelom nútenej práce pochádzala z Číny a jedno dievča vykorisťované za účelom núteného sobáša pochádzalo z Afganistanu.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uzatvorilo dohodu so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. o zriadení Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi - 0800 800 818, ktorá je primárne určená na poskytnutie preventívnych informácií pred vycestovaním do zahraničia, ako aj na nadviazanie prvého kontaktu s potenciálnou obeťou obchodovania s ľuďmi a na sprostredkovanie relevantnej pomoci (pre prípady volania zo zahraničia správny tvar: +421 800 800 818).