Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Národná ústredňa SIRENE

V podmienkach Slovenskej republiky bola národná ústredňa SIRENE zriadená k 1. Januáru 2004 a je začlenená do organizačnej štruktúry Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru. V zmysle § 69 ods. 9 zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore  v znení neskorších predpisov národná ústredňa SIRENE predstavuje osobitný útvar zabezpečujúci výmenu doplňujúcich informácií a osobných údajov k záznamom spracúvaných v Schengenskom informačnom systéme. 

Pojem SIRENE je akronymom anglického slovného spojenia vyjadrujúceho hlavnú náplň činnosti tohto pracoviska v znení Supplementary Information Request at the National Entries, čo v preklade znamená „žiadosť o doplňujúce informácie k národným záznamom“. Každá krajina EÚ využívajúca Schengenský informačný systém má zriadený úrad SIRENE za týmto účelom. 

Národná ústredňa SIRENE zohráva úlohu prvotného kontaktu v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce tak pre partnerské úrady SIRENE v zahraničí, ako aj pre národné orgány a pre jednotlivých koncových používateľov Schengenského informačného systému. Úrady SIRENE zriadené v členských krajinách spoločného schengenského priestoru navzájom komunikujú prostredníctvom špecifickej elektronickej informačnej siete, stanovenou formou, nepretržite 24 hodín a 7 dní v týždni. Najintenzívnejšia komunikácia medzi úradmi SIRENE prebieha v situáciách, keď policajné útvary členských krajín pri plnení svojich úloh v rámci kontroly osôb a vecí stotožnia tieto s niektorým zo záznamov v Schengenskom informačnom systéme. V takýchto prípadoch je nevyhnutné od krajiny, ktorá záznam v systéme vytvorila, získať čo najväčšie množstvo informácií potrebných pre ďalší postup v danej veci. V závislosti od jednotlivých prípadov, úrad SIRENE musí byť schopný riešiť jednotlivé dožiadania dotknutých útvarov samostatne v rámci plnenia svojich úloh alebo ich postúpiť kompetentným orgánom.

Hlavné okruhy úloh plnených národnou ústredňou SIRENE:

 • pátranie po osobách a veciach na základe záznamu v Schengenskom informačnom systéme (vkladanie, aktualizácia      a vymazanie záznamu),
 • výmena doplňujúcich informácií a osobných údajov k záznamom, (fotografie, biometrické údaje, rozhodnutia príslušných orgánov, apod.),
 • realizácia európskeho zatýkacieho rozkazu (zabezpečenie odovzdania a prevzatia osoby),
 • medzinárodná policajná spolupráca v zmysle ustanovení Schengenského dohovoru (čl. 39, 40, 41, 46),
 • ochrana a kvalita osobných údajov spracúvaných v Schengenskom informačnom systéme,
 • vybavovanie žiadostí dotknutých osôb k záznamom v SIS,
 • poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 • účasť na zasadnutí pracovných skupín orgánov EÚ,
 • vzdelávanie v oblasti schengenskej policajnej spolupráce a Schengenského informačného systému,
 • prevádzka národnej časti Schengenského informačného systému,
 • implementácia vývoja Schengenského informačného systému v národných podmienkach.

Riaditeľka ústredne: pplk. Mgr. Veronika Turáková