Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2024, sobota
 

Schengen - základné informácie

 

Rokovania Nemecka, Francúzska, Belgicka, Holandska a Luxemburska vyústili do podpísania Dohody medzi vládami štátov  Hospodárskej  únie Beneluxu, Spolkovej  republiky  Nemecko  a  Francúzskej republiky o  postupnom  odstraňovaní kontrol na ich spoločných hraniciach. Táto dohoda bola dňa 14. júna 1985 podpísaná v pohraničnom luxemburskom mestečku Schengen a dnes je známa pod názvom Schengenská dohoda (PDF, 487 kB)

Hlavným cieľom Schengenskej dohody bolo postupné odstránenie hraničných kontrol na vnútorných hraniciach pre štátnych príslušníkov členských štátov Európskych spoločenstiev a umožnenie voľného pohyb osôb, tovaru a služieb.

Už pri  podpise Schengenskej  dohody bolo  zrejmé,  že  integračný  proces  v  oblasti spolupráce  jej  členských  štátov  pri  ochrane  vonkajších  hraníc  bude ďalej pokračovať a preto bude  potrebné  posilniť  najmä  spoločný  boj  proti  nelegálnej  migrácii a organizovanému zločinu. Výsledkom tohto úsilia bolo podpísanie Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 tzv. Schengenského dohovoru (PDF, 571 kB). Po ratifikácii jednotlivými štátmi vstúpil Schengenský dohovor do platnosti v roku 1995.

Schengenský  dohovor  bol  prvou  dohodou,  ktorá  definitívne  zrušila vykonávanie  hraničných  kontrol  osôb  na  vnútorných   hraniciach  signatárskych štátov,   zharmonizovala   vykonávanie   hraničných  kontrol  na  vonkajších  hraniciach  schengenského  priestoru a ustanovila spoločnú politiku  vo  veci vydávania  víz a súvisiacich opatrení, ako je spolupráca polícií a súdov jej členských štátov. Signatári Schengenského dohovoru súhlasili s tým, že každý členský štát môže znovu zaviesť hraničné kontroly na spoločných hraniciach iba za určitých špecifických okolností.

V ďalších rokoch sa k Schengenskej dohode a Schengenskému dohovoru postupne pripojili ďalšie štáty Európy, medzi ktorými boli najmä členské štáty Európskej únie, ale takisto aj štáty, ktoré nie sú jej členmi (Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko). Veľká Británia a Írsko sú štátmi Európskej únie, ktoré sa k Schengenskej dohode zatiaľ nepripojili v plnom rozsahu (spolupracujú so schengenskými štátmi iba v určitých oblastiach).

Amsterdamská zmluva mení zmluvu o Európskej únii, zmluvy o založení Európskych spoločenstiev a niektoré súvisiace akty. Zmluva bola politicky schválená a  2. 10. 1997 aj podpísaná jednotlivými signatárskymi krajinami. Platnosť nadobudla 1. 5. 1999. V rámci Amsterdamskej zmluvy bolo Schengenské acquis (RTF, 220 kB) začlenené do Zmlúv o Európskej únii, čím nadobudlo inštitucionálny a právny rámec a stalo sa súčasťou acquis Spoločenstva. Protokol o Schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie je tzv. Schengenský protokol (PDF, 1 MB).