Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

Finančné nástroje EÚ na implementáciu Schengenského acquis

S cieľom napomôcť krajinám pristupujúcim do schengenského priestoru pri zabezpečení a riadení vonkajších hraníc rozšírenej Európskej únie a uplatňovaní schengenských štandardov vo všetkých otázkach týkajúcich sa hraníc a Schengenského informačného systému bol vytvorený dočasný finančný nástroj tzv. Schengenský fond (Schengenský prechodný fond realizovaný v SR v rokoch 2004 - 2007; Schengenské prostriedky II pre Rumunsko a Bulharsko v rokoch 2007 - 2009). Na obdobie rokov 2007 – 2013 bol vytvorený finančný nástroj Fond pre vonkajšie hranice ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov, ktorý sa snaží o to, aby členské štáty prevzali spravodlivý podiel zodpovednosti, pokiaľ ide o zavedenie integrovaného riadenia vonkajších hraníc a spoločnej vízovej politiky. Je určený na podporu štátov, ktoré v záujme všetkých, znášajú trvalé a ťažké finančné bremeno v súvislosti s uplatňovaním spoločných štandardov kontroly a dohľadu nad vonkajšími hranicami a vízovou politikou. 

Projekty realizované v Slovenskej republike:

Finančné prostriedky Schengenského prechodného fondu boli čerpané pre rezorty Ministerstva vnútra SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva financií SR – Colné riaditeľstvo a Ministerstva zahraničných vecí SR. Z celkového počtu 22 schválených projektov bolo 13 projektov realizovaných Ministerstvom vnútra SR, 4 projekty Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - letisko M. R. Štefánika Bratislava, 3 projekty Colným riaditeľstvo SR a 2 projekty Ministerstvom zahraničných vecí SR. Finančné prostriedky tohto fondu boli účelovo určené a čerpané na vybudovanie a implementáciu schengenských štandardov pred vstupom SR do schengenského priestoru. Celková výška finančných prostriedkov čerpaných zo Schengenského prechodného fondu bola 53 975 542,41 EUR, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR tvorilo 24 776 673,59 EUR.

 Budovanie národného prostredia Schengenského informačného systému druhej generácie (NS SIS II) vyžaduje od každého členského štátu preinvestovať veľké finančné prostriedky. Za účelom odľahčenia národných rozpočtov vytvára Európska únia finančné nástroje – fondy, z ktorých je možné čerpať finančné prostriedky na schválené projekty. Slovenská republika v súčasnosti čerpá finančné prostriedky z Fondu pre vonkajšie hranice 2007 – 2013 okrem iných oblastí aj na vybudovanie NS SIS II. V ročných programoch na roky 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 boli vyčlenené finančné prostriedky celkom vo výške cca 1 657 357,32 EUR na druhú etapu budovania NS SIS II. Prvá etapa NS SIS II bola hradená z finančných prostriedkov Schengenského prechodného fondu v rokoch 2004 – 2006 vo výške 3 818 602,71 EUR.

 V rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Českej republiky na roky 2007 - 2013 spracovala Slovenská republika v spolupráci s Českou republikou žiadosť o grant na vybudovanie spoločného centra integrovaného záchranného systému v Hodoníne, súčasťou ktorého bolo aj spoločné kontaktné pracovisko policajných orgánov týchto štátov. Predložená žiadosť o grant bola schválená vo výške 490 492,02 EUR a 1. 8. 2011 bolo toto pracovisko uvedené do prevádzky.

Z finančného nástroja „Fond pre vonkajšie hranice 2007 – 2013“ boli čerpané finančné prostriedky na aktualizácie NS SIS II súvisiace s prechodom zo SISone4all na SIS II a implementáciu nových funkcií v zmysle aktuálne platných technických pravidiel a špecifikácií (ICD – Interface Control Document, DTS – Detail Technical Specification a Data Dictionary). Tieto technické pravidlá a špecifikácie, ktoré vyplývajú z Nariadenia EP a Rady č. 1987/2006 a Rozhodnutia Rady č. 2007/533/SVV, sú zo strany EK pravidelne aktualizované a jednotlivé členské krajiny sú povinné tieto aktualizácie implementovať do národných riešení SIS II. Hlavným cieľom týchto projektov bolo, v zmysle platného legislatívneho rámca EÚ, zabezpečiť všetky aktualizácie do národnej časti SIS II a zabezpečiť funkcionalitu Národnej ústredne SIRENE. Z ročných programov 2008, 2009,  2010, 2011 a 2012 Fondu pre vonkajšie hranice boli na tieto aktivity schválené granty v celkovej výške 1 657 357,32 EUR, z toho k 30. 6. 2013 bolo vyčerpaných 1 371 323,56 EUR (príspevok EÚ tvoril 75% a národné spolufinancovanie 25%).

Finančné prostriedky zo schválených grantov v rámci ročných programov 2008, 2009 a 2010 vo výške 1 058 977,46 EUR boli vyčerpané na softvérové aplikácie národného komunikačného rozhrania SIS II.

V rámci ročného programu 2011 Fondu pre vonkajšie hranice bol národnej ústredni SIRENE úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru schválený grant v celkovej výške 300 000,00 EUR, z toho vyčerpaných bolo 299 995,66 EUR (príspevok EÚ tvoril 75% a národné spolufinancovanie 25%) na realizáciu národného projektu SK 2011 EBF P4/4 NP s názvom „Modernizácia technického vybavenia národnej ústredne SIRENE a spoločných kontaktných pracovísk“. Implementáciou projektu sa vytvorili relevantné technické podmienky pre nasadenie národných softvérových aplikácií súvisiacich so zavedením SIS II.

V ročnom programe 2012 Fondu pre vonkajšie hranice bol úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru schválený grant v celkovej výške 299 384,20 € (príspevok EÚ tvoril 75% a národné spolufinancovanie 25%))  na realizáciu národného projektu SK 2012 EBF P5/9 NP s názvom „Preškolenie príslušníkov Policajného zboru v oblasti vonkajších hraníc a medzinárodnej spolupráce so zameraním na oblasť Schengenského informačného systému“. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť profesionálnu a kvalitnú prípravu príslušníkov Policajného zboru čím sa dosiahne skvalitnenie výkonu úloh spojených s uplatňovaním právnych predpisov EÚ v oblasti vonkajších hraníc a víz.