Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. marec 2024, nedeľa
 

Hodnotiaci proces Slovenskej republiky

Na hodnotenie úrovne správnej a úplnej aplikácie Schengenského acquis bol v roku 1998 Výkonným výborom zriadený „Stály výbor pre hodnotenie a vykonávanie Schengenu“ (v súčasnosti „Pracovná skupina Rady EÚ pre schengenské záležitosti“). Pracovná skupina posudzuje najmä úroveň implementácie a aplikácie platného Schengenského acquis a schengenských štandardov zo strany hodnotených štátov. Hodnotenie sa vykonáva v oblasti pozemných, vzdušných a morských hraníc, policajnej spolupráce, ochrany osobných údajov, víz, Schengenského informačného systému a úradu SIRENE.

Slovenská republika prehlásením ministra vnútra SR zo dňa 20. decembra 2004 deklarovala svoju pripravenosť na začatie procesu hodnotenia správneho  uplatňovania Schengenského acquis a schengenských štandardov s cieľom integrácie Slovenskej republiky do schengenského priestoru.

Proces schengenského hodnotenia Slovenskej republiky začal 20. decembra 2005 prezentáciou jednotlivých inštitúcií a dotknutých útvarov na zasadnutí pracovnej skupiny Rady Európskej únie pre schengenské  záležitosti v Bruseli.
Na nasledovnom obrázku je história schengenského hodnotiaceho procesu v SR

 
 

História schengenského hodnotiaceho procesu v SR

 

Z jednotlivých hodnotení vypracovali experti hodnotiacich komisií správy popisujúce aktuálny stav implementácie Schengenského acquis a schengenských štandardov a odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov. Tieto správy konštatovali, že Slovenská republika sa na proces implementácie Schengenského acquis a schengenských štandardov v niektorých oblastiach nepripravovala systematicky a z toho dôvodu boli v dotknutých oblastiach vykonané opätovné hodnotenia (tzv. „revisits“).

Na základe rozhodnutia Rady Európskej únie zo dňa 6. decembra 2007 o úplnom uplatňovaní Schengenského acquis (2007/801/ES) Slovenská republika vstúpila do schengenského priestoru dňa 21. decembra 2007. Uvedeným dňom boli zrušené všetky hraničné kontroly na pozemných štátnych hraniciach Slovenskej republiky s Poľskom, Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom. Vonkajšou hranicou schengenského priestoru sa stala štátna hranica Slovenskej republiky s Ukrajinou a tri medzinárodné letiská (Letisko M. R. Štefánika Bratislava, Letisko Košice a Letisko Poprad – Tatry), na ktorých sa zrušenie hraničných kontrol v rámci schengenského priestoru uplatňuje od 28. marca 2008.

Vstupom do Schengenského priestoru sa proces schengenského hodnotenia nekončí, ale pravidelne sa opakuje, aby sa zaručilo zachovanie správneho uplatňovania právnych predpisov. V rámci 5-ročného programu hodnotenia správneho uplatňovania Schengenského acquis členskými krajinami je hodnotenie Slovenskej republiky plánované na roky 2012 a 2013. Slovenská republika má na druhej strane právo verifikovať správnosť uplatňovania Schengenského acquis v ostatných členských štátoch, a to účasťou národných expertov na hodnotiacom procese a prácou v pracovnej skupine Rady EÚ pre schengenské záležitosti.