Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Schengenská policajná spolupráca

Na zabezpečenie koordinácie  policajnej spolupráce v rámci schengenského priestoru s ostatnými členskými štátmi bol v Slovenskej republike zriadený jednotný kontaktný bod pre medzinárodnú policajnú spoluprácu, ktorým je úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru („ďalej len úrad“).

Úrad zabezpečuje policajnú spoluprácu v rámci schengenského priestoru prostredníctvom národnej ústredne SIRENE, EUROPOL-u a oddelenia pre medzinárodnú policajnú spoluprácu. Medzinárodnú policajnú spoluprácu so štátmi, ktoré nie sú členmi schengenského priestoru zabezpečuje úrad prostredníctvom kanála INTERPOL-u a siete policajných pridelencov a policajných styčných dôstojníkov. Okrem výmeny informácií prostredníctvom jednotného kontaktného bodu úradu môžu byť žiadosti o cezhraničnú policajnú spoluprácu predkladané  aj spoločným kontaktným pracoviskám zriadeným na spoločných hraniciach so susednými štátmi okrem Ukrajiny.

 

Na základe bilaterálnych zmlúv o policajnej spolupráci zriadila Slovenská republika v spolupráci so susednými štátmi schengenského priestoru sedem spoločných kontaktných pracovísk, ktorých hlavným cieľom je podpora najmä cezhraničnej policajnej spolupráce za účelom predchádzania a riešenia hrozieb na úseku bezpečnosti a verejného poriadku. Na hranici s Poľskou republikou je spoločné kontaktné pracovisko vo Vyšnom Komárniku a v Trstenej, na hranici s Rakúskom na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce – Kittsee, na hranici s Maďarskou republikou v Čunove, v Slovenských Ďarmotách a v Slovenskom Novom Meste, na hranici s Českou republikou v Hodoníne.

 

 

Ďalšie formy schengenskej policajnej spolupráce

 

 

Cezhraničné sledovanie je upravené v čl. 40 Schengenského dohovoru. Policajti členského štátu schengenského priestoru, ktorí vykonávajú sledovanie osoby ako súčasť policajného vyšetrovania súvisiaceho s trestným činom, sú oprávnení pokračovať v sledovaní na území susedného členského štátu Schengenského dohovoru, ktorý musí so sledovaním súhlasiť. V obzvlášť naliehavých prípadoch, keď nie je možné druhú zmluvnú stranu vopred požiadať o súhlas,  je možné v sledovaní pokračovať za podmienky, že prechod štátnej hranice bude okamžite oznámený príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany, na území ktorej sledovanie pokračuje.  

 

Článok 41 Schengenského dohovoru o cezhraničnom prenasledovaní oprávňuje policajtov, ktorí vo svojej krajine prenasledujú osobu pristihnutú pri spáchaní alebo účasti na nejakom závažnom trestnom čine, pokračovať v prenasledovaní takejto osoby na území iného štátu bez predchádzajúceho povolenia, pokiaľ príslušné orgány tejto krajiny nemohli byť z dôvodu naliehavosti vopred informované, alebo sa nemohli včas dostaviť k prevzatiu prenasledovania. To isté platí i v prípade osoby, ktorá ušla z väzby, predbežného zadržania alebo sa vyhýba výkonu trestu odňatia slobody. Policajti musia byť pri vykonávaní cezhraničného prenasledovania ľahko rozpoznateľní buď podľa uniformy, pásky na rukáve alebo označenia auta.

 

Na zintenzívnenie policajnej spolupráce pri udržiavaní verejného poriadku a bezpečnosti a predchádzaniu trestným činom môžu príslušné orgány využívať spoločné hliadky a iné spoločné operácie, pri ktorých sa na operáciách na území členského štátu zúčastňujú určení príslušníci iných členských štátov.

 

Cieľom spoločných hliadok je uľahčiť prístup k presadzovaniu práva pre občanov z rôznych dotknutých členských  štátov, zlepšiť všeobecnú spoluprácu medzi zapojenými orgánmi a príslušníkmi, poskytovať praktickú a jazykovú pomoc príslušníkom hostiteľského štátu, uľahčovať komunikáciu s vnútroštátnymi orgánmi podporujúceho štátu atď..

Bežne sa vykonávajú dva druhy spoločných hliadok:

-         spoločné hliadky v pohraničných oblastiach medzi členskými štátmi – zriaďujú sa v závislosti od operačných potrieb. Takéto hliadkovanie sa môže uskutočniť na území jedného zo zúčastnených členských štátov alebo hliadky môžu opakovane prekračovať hranice,

-          spoločné hliadky v rámci konkrétnych podujatí alebo období.

 

Osobitným druhom spoločnej operácie je pomoc pri masových zhromaždeniach a podobných významných podujatiach, katastrofách a vážnych nehodách s cieľom predchádzať trestným činom, zachovať verejný poriadok a bezpečnosť. V súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom a prijímaním opatrení na predchádzanie násiliu a výtržnostiam, bolo zriadené národné futbalové informačné stredisko, ktoré zabezpečuje spoluprácu počas medzinárodných futbalových zápasov presahujúcu výmenu informácií.

 

Vhodným nástrojom v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti je aj zriaďovanie spoločných vyšetrovacích tímov, ktoré sa zriadia v súlade s ustanoveniami Dohovoru o vzájomnej právnej pomoci a na základe dohody medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi a inými zmluvnými stranami na konkrétny účel a obmedzené trvanie.