Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Práva dotknutých osôb

Momentom pripojenia Slovenskej republiky k Schengenskému informačnému systému a zároveň sprístupnením údajov v ňom vedených, ktoré boli vložené príslušnými členskými štátmi a tiež údajov následne vložených Slovenskou republikou vznikla fyzickým osobám v zmysle právnych aktov EÚ o SIS II právo vyžiadať si o sebe údaje nazhromaždené v Schengenskom informačnom systéme. Toto oprávnenie sa riadi podľa vnútroštátneho práva Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky zakotvuje v čl. 19 právo osoby na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov týkajúcich sa jej osoby.

Problematika práv dotknutých osôb je upravená zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, v zmysle článku 53 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1861 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, o zmene Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a o zmene a zrušení nariadenia (ES) č. 1987/2006a v zmysle čl. 67 Nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  • Dotknutá osoba má právo požiadať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o poskytnutie informácií, aké osobné údaje o jej osobe spracúva.
  • Dotknutá osoba má ďalej právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov spracúvaných v Schengenskom informačnom systéme. Zároveň je prevádzkovateľ Schengenského informačného systému povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach prijatých na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

V prípade, že máte záujem podať žiadosť o poskytnutie informácie o spracúvaní osobných údajov v Schengenskom informačnom systéme, či podať žiadosť o opravu alebo výmaz osobných údajov v Schengenskom informačnom systéme:

1. vyplňte formulár príslušnej žiadosti podľa nasledovných vzorov:

Žiadosť o poskytnutie informácie o osobných údajoch spracúvaných v Schengenskom informačnom systéme_2018 (RTF, 67 kB)

Žiadosť o opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov spracúvaných v Schengen_informačnom_systéme_2018 (RTF, 71 kB)

Žiadosť o výmaz nezákonne spracúvaných osobných údajov v Schengenskom informačnom systéme_2018 (RTF, 69 kB)                       

2. priložte farebnú kópiu (scan) dokladu totožnosti (pas, občiansky preukaz),

3. ak nie ste občan Slovenskej republiky, priložte farebnú kópiu (scan) ďalšieho dokladu potvrdzujúceho Vaše meno a priezvisko, ako aj ich zmien počas Vášho života (rodný list, sobášny list),

4. ak zasielate žiadosť prostredníctvom Vami splnomocnenej osoby, priložte farebnú kópiu (scan) notárom overenej kópie splnomocnenia (preloženú do anglického alebo slovenského jazyka).

Vašu žiadosť vrátane príloh je možné doručiť:

A) osobne, písomne alebo elektronicky podpísanú zaručeným elektronickým podpisom na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prezídium Policajného zboru

úrad medzinárodnej policajnej spolupráce

národná ústredňa SIRENE

Pribinova 2

812 72 Bratislava

B) (odporúčané) prostredníctvom nasledovného formuláru:

      *povinné údaje  

Formulár

                            (rtf docx odt odf pdf, max. 4MB)

                            (rtf docx odt odf pdf, max. 4MB)

                            (rtf docx odt odf pdf, max. 4MB)

                             (rtf docx odt odf pdf, max. 4MB)

                                  

C) prostredníctvom nezabezpečenej e-mailovej komunikácie na adresu TA.13G4@Y3YLGA@

Ak budete zasielať kópie dokumentov prostredníctvom nezabezpečenej e-mailovej komunikácie, odporúčame Vám zvážiť ich zaslanie v chránenej podobe (napr. zaheslovaním a zaslaním hesla dokumentu v oddelenej správe).

 

Súvisiace odkazy: 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutej-osoby-v-schengenskom-informacnom-systeme

http://www.mzv.sk/sk/cinnost_ministerstva/politika_ochrany_sukromia

Dokument na stiahnutie:

Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov spracúvaných v SIS_2018 (RTF, 52 kB)    

Ďalšie dokumenty:

Informačný list (plnenie úloh na účely trestného konania) (DOCX, 15 kB)

Informačný list (ak sú osobné údaje získané od dotknutej osoby) (DOCX, 16 kB)

Informačný list (ak osobné údaje nie sú získané od dotknutej osoby) (DOCX, 16 kB)