Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2021, piatok
 

Práva dotknutých osôb

Momentom pripojenia Slovenskej republiky k Schengenskému informačnému systému a zároveň sprístupnením údajov v ňom vedených, ktoré boli vložené príslušnými členskými štátmi a tiež údajov následne vložených Slovenskou republikou vznikla fyzickým osobám v zmysle právnych aktov EÚ o SIS II právo vyžiadať si o sebe údaje nazhromaždené v Schengenskom informačnom systéme. Toto oprávnenie sa riadi podľa vnútroštátneho práva Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky zakotvuje v čl. 19 právo osoby na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov týkajúcich sa jej osoby.

Problematika práv dotknutých osôb je upravená zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a taktiež osobitným zákonom č. 171/1993 Z. . o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Policajnom zbore“), nakoľko spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov, stíhania trestných činov alebo na účely výkonu rozhodnutí v trestnom konaní vrátane ochrany pred ohrozením verejného poriadku a predchádzania takémuto ohrozeniu, si vyžaduje špecifickú právnu úpravu.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú a v zmysle článku 41 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II), článku 58 Rozhodnutia Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) a Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z., má právo požiadať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o poskytnutie informácií, aké osobné údaje o jej osobe spracúva. Dotknutá osoba má ďalej právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov spracúvaných v Schengenskom informačnom systéme. Zároveň je prevádzkovateľ Schengenského informačného systému povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach prijatých na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Žiadosti je možné doručiť osobne, písomne, elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo emailom (TA.13G4@Y3YLGA@) na adresu: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prezídium Policajného zboru

úrad medzinárodnej policajnej spolupráce

národná ústredňa SIRENE

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Súčasťou žiadosti (okrem žiadosti podpísanej zaručeným elektronickým podpisom dotknutej osoby) musí byť fotokópia dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz, cestovný doklad, atď.)

Národná ústredňa SIRENE môže požiadať o poskytnutie  dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť.

 

Súvisiace odkazy: 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutej-osoby-v-schengenskom-informacnom-systeme

http://www.mzv.sk/sk/cinnost_ministerstva/politika_ochrany_sukromia