Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Podmienky prijatia do schengenského priestoru

V zmysle Protokolu o Schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie tzv. Schengenský protokol musia štáty, ktoré deklarovali svoj zámer vstúpiť do Európskej únie, prijať Schengenské acquis.

Táto skutočnosť bola premietnutá aj do prístupových procesov nových členských štátov, ktoré k 1. máju 2004 na základe „Zmluvy o pristúpení“ vstúpili do spoločenstva štátov Európskej únie. Záväzok prevziať Schengenské acquis je uvedený v čl. 3 Aktu o podmienkach pristúpenia (PDF, 196 kB)Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách Zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (ďalej len „Akt o pristúpení z roku 2003“) a čl. 3 Aktu o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunskej republiky a o úpravách Zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (ďalej len „Akt o pristúpení z roku 2005“).

Vzhľadom na znenie článku 3 Aktu o pristúpení z roku 2003 nové členské štáty EÚ  nemohli ku dňu vstupu do Európskej únie automaticky zrušiť kontroly na vnútorných hraniciach, pripojiť sa do Schengenského informačného systému a vydávať jednotné schengenské víza. Začali aplikovať Schengenské acquis iba v obmedzenom rozsahu a na tento účel bolo Schengenské acquis pre novopristupujúce štáty rozdelené do dvoch kategórií.

Prvú kategóriu Schengenského acquis museli nové členské štáty podľa čl. 3 ods. 1 Aktu o pristúpení z roku 2003 uplatňovať už odo dňa vstupu do Európskej únie a je uvedená v prílohe I Aktu o pristúpení z roku 2003 pod názvom „Zoznam ustanovení Schengenského acquis, ako je zahrnuté do rámca Európskej únie a aktov na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich, ktoré sú od pristúpenia záväzné a uplatniteľné v nových členských štátoch“.

Schengenské acquis týkajúce sa zrušenia hraničných kontrol na vnútorných hraniciach a spoločnej vízovej politiky začali nové členské štáty aplikovať podľa čl. 3 ods. 2 Aktu o pristúpení až po rozhodnutí Rady Európskej únie prijatom na základe úspešne absolvovaných schengenských hodnotení  týkajúcich sa správneho uplatňovania Schengenské acquis v plnom rozsahu a vo všetkých dotknutých oblastiach (oblasť pozemných, vzdušných a morských hraníc, policajnej spolupráce, ochrany osobných údajov, víz, Schengenského informačného systému a úradu SIRENE). Rada Európskej únie prijala toto rozhodnutie až po porade s Európskym parlamentom.

Schengenské acquis v plnom rozsahu aplikujú členské štáty Európskej únie Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Luxembursko, Holandsko, Taliansko, Španielsko,  Portugalsko, Grécko, Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Švédsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko, Slovensko a na základe osobitnej dohody s Európskou úniou aj nečlenské štáty Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko. 

Členskými štátmi, ktoré spolupracujú so schengenskými štátmi iba v určitých oblastiach a zatiaľ neimplementovali Schengenské acquis v plnom rozsahu, sú Írsko, Veľká Británia a Cyprus.

V súčasnosti kandidátskymi štátmi na vstup do schengenského priestoru sú Bulharsko a Rumunsko.