Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. marec 2024, nedeľa
 

Schengenský informačný systém

So slobodou pohybu v schengenskom priestore nesúvisia len právne predpisy, ale aj informačné systémy, prostredníctvom ktorých je možné zabezpečiť výmenu dôležitých informácií potrebných pre určené orgány zodpovedné predovšetkým za bezpečnosť, ochranu verejného poriadku, osôb a majetku. Schengenský informačný systém (SIS) je jedným z hlavných kompenzačných opatrení na zaistenie bezpečnosti a verejného poriadku na území členských krajín spoločného schengenského priestoru a je jedným z najdôležitejších predpokladov na zrušenie kontrol na ich vnútorných hraniciach. Údaje sú do SIS vkladané každou členskou krajinou a následne sú tieto údaje on-line prístupné každej zo zúčastnených krajín. 

SIS umožňuje príslušníkom určených bezpečnostných zložiek členských krajín pristupovať k údajom o pátraní po osobách a veciach, ktoré boli do SIS vložené ktoroukoľvek členskou krajinou a v konkrétnych prípadoch adekvátne na takéto záznamy reagovať – napríklad zabrániť vstupu na územie schengenského priestoru osobe, ktorej bol udelený zákaz vstupu v inej členskej krajine, alebo naopak zadržať osobu hľadanú v inom členskom štáte pokúšajúcu sa opustiť územie schengenského priestoru, pátrať po nezvestnej osobe alebo stratených či odcudzených predmetoch. SIS sa nepoužíva len na hraničných priechodoch krajín schengenského priestoru, ale napomáha odhaľovaniu trestnej činnosti aj v rámci ich vnútrozemia.

Orgánmi s právom prístupu k informáciám v SIS sú policajné a colné orgány, justičné orgány a orgány zodpovedné za vydávanie povolení na pobyt či udeľovanie víz. Tieto subjekty používajú informácie a údaje zo Schengenského informačného systému pre účely plnenia svojich úloh a následne prijímajú príslušné opatrenia voči osobám alebo veciam, ktorých sa vyhlásené pátrania  týkajú.

SIS sa začal budovať v roku 1988, kedy vznikali prvé úvahy o nutnosti spoločného informačného systému, ktorý by obsahoval policajné informácie z každej členskej krajiny. Slovenská republika začala používať SIS 1.septembra 2007 a v súčasnosti je k SIS pripojených 28 štátov.

Z dôvodu nevyhnutnosti ďalšieho vývoja a zefektívnenia SIS, prijali štáty schengenského priestoru rozhodnutie o vybudovaní druhej generácie SIS (SIS II), ktorý poskytuje širšie možnosti používateľom pri identifikácii osôb a vecí, nakoľko SIS II sprístupňuje väčší rozsah osobných údajov a informácií, fotografie osôb a vecí, odtlačky prstov ako aj možnosť vloženia kópie relevantného rozhodnutia príslušného orgánu. SIS II taktiež ponúka rozšírenie kategórií vecí, po ktorých je možné vyhlásiť pátranie, a to o lode, lietadlá, kontajnery, priemyselné zariadenia a rôzne typy cenín.

Prevádzka a používanie SIS II je upravená Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II), Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 z 20. decembra 2006, ktoré sa týka prístupu útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) a Rozhodnutím Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II).

Slovenská republika sa pripojila k SIS II dňa 9.apríla 2013.

Schengenský informačný systém druhej generácie obsahuje nasledovné kategórie záznamov za účelom:
- zadržania osoby a jej následného odovzdania príslušným orgánom žiadajúceho štátu (čl. 26 Rozhodnutia 2007/533/SVV),
- odmietnutia vstupu osoby do schengenského priestoru (č. 24 Nariadenia 1987/2006),
- vypátrania nezvestnej osoby (čl. 32 Rozhodnutia 2007/533/SVV),
- zistenia miesta pobytu hľadanej osoby pre justičné orgány (čl. 34 Rozhodnutia 2007/533/SVV),
- diskrétnej alebo špecifickej kontroly osôb alebo dopravných prostriedkov (čl. 36 Rozhodnutia 2007/533/SVV),
- zaistenia stratených, odcudzených, zneplatnených alebo zneužitých vecí (čl. 38 Rozhodnutia 2007/533/SVV).

V roku 2022 bude obnovený SIS obsahovať nové záznamy, aktualizované údaje a vylepšené funkcie.

Každá členská krajina prevádzkujúca SIS má zriadený  úrad SIRENE, ktorý zodpovedá za kvalitu národných údajov spracúvaných v SIS a zároveň predstavuje osobitný útvar zabezpečujúci výmenu doplňujúcich informácií k záznamom v SIS medzi jednotlivými členskými krajinami. Úrad SIRENE je kompetentný aj v oblasti ochrany osobných údajov a rieši otázky práv dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú evidované v rámci záznamov v SIS.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Minister

Fotogalérie