Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Princíp partnerstva v národných projektoch financovaných z fondov EÚ

22. 01. 2019

V piatok 14.decembra 2018 sme v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) zorganizovali podujatie, ktoré otvorilo diskusiu o  národnom projekte Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku odbornej verejnosti. Na workshope sa zúčastnilo 33 odborníkov a odborníčok z rôznych organizácií a inštitúcií a diskutovali možnostiach spolupráce a vzájomnom zosúladení aktivít v oblasti informovania o témach v oblasti životného prostredia.

Aj keď si verejnosť spája eurofondy hlave s výzvami a konkrétnymi projektmi, v súčasnosti sa pomerne veľa prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF) čerpá cez tzv. národné projekty (projekty, ktoré realizujú verejné inštitúcie). Mali by to byť projekty, ktoré riešia komplexne a systémovo problémy s celonárodným dopadom.

Od začiatku programovacieho obdobia (2014) do konca roku 2018 bolo schválených viac ako 200 zámerov národných projektov spolu za viac ako 2,5 mld. €.

Zástupcovia MNO v monitorovacích výboroch eurofondových programov upozorňovali (PDF, 1 MB), že pri schvaľovaní zámerov národných projektov je problém s dostupnosťou informácií a na rovnaký problém upozornila aj správa „Hodnotenie partnerstva pri vykonávaní Partnerskej dohody SR - záverečná správa. Preto sme sa začali venovať téme národných projektov aj v rámci projektu Partnerstvo 2.

Zamerali sme sa na otázku akým spôsobom sú pri príprave,  implementácii a vyhodnocovaní národných projektov zapájaní relevantní aktéri a cieľové skupiny projektov.

Jedným príkladom je národný projekt Slovenskej agentúry životného prostredia (ďalej SAŽP) „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“. Zámer národného projektu schválil v r. 2015 po búrlivej diskusii monitorovací výbor Operačného programu Kvalita životného prostredia iba tesne, predmetom kritiky bola nekonkrétnosť plánovaných aktivít a najmä neúčasť partnerov z akademického a mimovládneho prostredia pri príprave zámeru projektu.

Hoci odborná verejnosť nebola do prípravy projektu zapojená dostatočne, ponúkli sme SAŽP spoluprácu pri otvorení projektu odbornej verejnosti aspoň počas realizácie. 14. decembra 2018 sme v Banskej Bystrici zorganizovali workshop s cieľom hľadať možnosti spolupráce SAŽP s organizáciami, ktoré informujú o témach v oblasti životného prostredia a zosúladiť vzájomne ich aktivity tak, aby mali zmysel a boli efektívne. Na workshope sa zúčastnilo 33 odborníkov a odborníčok z rôznych organizácií a inštitúcií.

Účastníci agentúre odporúčali aktivity projektu smerovať aj na ďalšie cieľové skupiny, či doplniť viac aktívnych nástrojov informovania. Nevyhnutné je tiež zvýšiť informovanie a komunikáciu o pripravovaných aktivitách projektu odborníkom.

Výsledkom podujatia je vôľa SAŽP vytvoriť priestor pre pravidelnú spoluprácu s odborníkmi mimo agentúry, čo by bol jeden z prvých prípadov otvorenia národného projektu. Pokiaľ sa podarí nastaviť štíhly a flexibilný spôsob spolupráce, bude tento projekt príkladom dobrej praxe a ukážkou toho, že ak je vôľa a dobre vytvorený systém spolupráce a informovania, nie sú potrebné zložité formálne štruktúry a kontrolné mechanizmy a kvalita projektových aktivít rastie.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]