Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Základné informácie

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Projekt Partnerstvo 4 (názov: Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do programovania, implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov 2) je financovaný z prostriedkov Operačného programu Technická pomoc (OPTP) z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Prijímateľom podpory je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) je jediným partnerom projektu. Úrad koordinuje, podporuje a zastrešuje prácu približne 15 expertov z MNO zapojených do projektu Partnerstvo 4, ktorí sa dlhodobo venujú téme fondov EÚ v spolupráci s Radou vlády SR pre MNO. Väčšina expertov pracujúcich na projekte je zároveň aj členmi monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov fondov EÚ pre programové obdobie 2014 - 2020. Spolupráca pracovníkov MIRRI a expertov MNO je veľkou výhodou a základným predpokladom úspechu projektu.

Projekt má rozpočet 330 tisíc EUR a jeho aktivity sú naplánované na obdobie 18 mesiacov, od mája 2021 do októbra 2022.

AKTIVITY PROJEKTU

Aktivita 1: Efektívne zapojenie zástupcov občianskej spoločnosti do prípravy a implementácie fondov EÚ 2021 – 2027

Aktivita sa zameriava na vytvorenie systému, procesov, podporných kapacít a nástrojov pre efektívne zapájanie zástupcov občianskej spoločnosti do programovania fondov EÚ a pripravenosť neziskového sektora na monitorovanie a účasť na relevantných procesoch implementácie politiky súdržnosti v novom programovom období.

Venujeme sa komunikácii so sektorom MNO, kvalitnejšej výmene informácií a koordinácii. Našim cieľom je zvyšovať  povedomie o téme fondov EÚ a súvisiacich európskych politikách medzi zástupcami tretieho sektora.

Zároveň chceme dokončiť nastavenie oficiálneho systému spolupráce a partnerstva medzi štátom a občianskou spoločnosťou, na základe ktorého budú zástupcovia OS zapájaní do monitorovania fondov EÚ, či do práce na nastavovaní podmienok podpory z fondov EÚ.

Aktivita 2: Participatívne programovanie fondov EÚ na roky 2021 – 2027

V rámci aktivity podporujeme vytváranie priestoru pre zapojenie občianskej spoločnosti a ďalších relevantných zainteresovaných aktérov do prípravy nového programového obdobia fondov EÚ (2021 – 2027). V rámci programovania fondov EÚ na národnej úrovni pripravujeme  konzultácie a pracovné stretnutia k hlavným programovým dokumentom a následne sa zameriame na zbieranie podnetov  a spätnej väzby na celý proces programovania nových fondov.

Na regionálnej úrovni sa angažujeme pri príprave Integrovaných územných stratégií. Tieto stratégie budú základným dokumentom pre investovanie fondov EÚ v regiónoch. Naše regionálne koordinátorky aktívne sledujú tieto procesy priamo v regiónoch a v spolupráci s mimovládnymi organizáciami pripravujú príklady projektov dobrej praxe, ktoré môžu byť financované v rámci nových fondov EÚ. 

Organizujeme tiež workshopy pre zástupcov MNO, počas ktorých zbierame ich skúsenosti a podnety zo zapájania občianskej spoločnosti do prípravy Integrovaných územných stratégií a snažíme sa o prepájanie organizácií v rôznych témach. 

Kontaktné údaje na regionálne koordinátorky: 

 Andrea Nina Gašparovičová

 4FQ.RGS4I@S1FQG1FLSDASI3S@

 Košický a Prešovský samosprávna kraj

 Lucia Bárdošová

 4FQ.RGS4I@S1FAFPLS2.SGQHR@

 Banskobystrický a Žilinský samosprávny kraj

 Lenka Ilčíková

 4FQ.RGS4I@YRS1FTGQRG@

 Trnavský samosprávny kraj

 Ľubica Lachká

 4FQ.RGS4I@STUQSR.SQG2HR@

 Nitriansky samosprávny kraj

 

Aktivita 3: Obsahová, metodická a analytická podpora pre expertov ÚSVROS

V rámci aktivity  technicky aj metodicky podporujeme expertov a expertky z radov MNO, ktoré na projekte pracujú. Zároveň komunikujeme  s pracovníkmi MIRRI, so zástupcami relevantných ministerstiev a aj regionálnych samospráv ohľadnom procesov spojených s prípravou nových fondov EÚ.

Spracoval:

Miroslav Mojžiš, odborný garant projektu

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Mail: TA.13G4@AGJZF4.1SRAFLG4@

tel.: +421 2 509 44 980