Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Parlament schválil novely zákonov o Policajnom zbore a o pobyte cudzincov, ktoré umožnia polícii efektívnejší zber potrebných dát

02. 02. 2018

paragraf

Národná rada SR vo štvrtok 1. februára 2018 schválila na svojom zasadnutí návrh novely zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore a tiež zmenu zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Hlavným dôvodom novelizácie je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti.

Navrhovaná právna úprava obsahuje zhromažďovanie, uchovávanie a efektívne využívanie záznamov o cestujúcich pri prevencii, odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní teroristických trestných činov a inej závažnej trestnej činnosti. Okrem iného má posilniť bezpečnosť osôb, ochranu ich života a zdravia a vytvoriť právny rámec pri spracúvaní údajov príslušnými bezpečnostnými orgánmi. Leteckí dopravcovia už údaje o svojich cestujúcich zhromažďujú a spracúvajú na vlastné komerčné účely. Leteckým dopravcom sa neukladá povinnosť zhromažďovať dodatočné informácie od cestujúcich alebo ich uchovávať ani sa cestujúcim neukladá povinnosť poskytovať ďalšie údaje okrem tých, ktoré už leteckým dopravcom poskytujú. Novelou zákona im vzniká povinnosť priamo zasielať údaje, ktoré majú k dispozícii, do jedného informačného systému Policajného zboru, ktorý spravuje  Národná ústredňa informácií o pasažieroch. Národná ústredňa ďalej na základe analýzy hrozieb posúva informácie určeným postupom príslušným bezpečnostným orgánom presne definovanými v návrhu zákona, iným členským štátom, tretím krajinám a Europolu. 

Novelizovaná legislatíva pokrýva zber, uchovávanie a spracovanie údajov na letoch mimo aj v rámci Európskej únie. Upravený je aj časový harmonogram zasielania takýchto údajov zo strany leteckých dopravcov. V prípade nesplnenia povinnosti je možné leteckým dopravcom uložiť sankciev zmysle zákona.

V súvislosti s transpozíciou smernice bola narhnutá taktiež novelizácia zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Ustanovenia týkajúce sa už aktuálneho zberu, uchovávania a spracúvania tzv. API údajov budú presunuté z tohto zákona do novej úpravy v zákone o Policajnom zbore. API údaje sú údaje o cestujúcich, ktoré Policajný zbor aktuálne zbiera a spracúva na účely predchádzania nelegálnej migrácie a uľahčenia hraničnej kontroly. Policajný zbor aktuálne vyžaduje API údaje iba z príletov z tretích krajín.

Schválená návrh zákona má vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona predstavuje pozitívne aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a žiadne vplyvy na informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy a na životné prostredie. 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie, ako aj s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum nadobudnutia účinnosti novelizovanej legislatívy je 25. mája 2018

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy