Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Zameranie PSk kriminalistiky a operatívnych služieb

Predmetová skupina kriminalistiky a operatívnych služieb zabezpečuje výučbu predmetov:

  • kriminalistika
  • operatívno-pátracia činnosť

Pre úspešné absolvovanie štúdia v rámci vyučovania predmetu kriminalistika musí príslušník Policajného zboru zvládnuť učivo, ktoré je zamerané na:

  • kriminalistickú techniku
  • kriminalistickú taktiku
  • kriminalistickú metodiku

V rámci vyučovacieho predmetu operatívno-pátracia činnosť musí príslušník Policajného zboru zvládnuť učivo, ktoré je zamerané na:

  • metódy operatívno-pátracej činnosti
  • prostriedky operatívno-pátracej činnosti a informačno-technické prostriedky
  • formy operatívno-pátracej činnosti

Výučba predmetov prebieha podľa učebného plánu a učebných osnov, ktoré určuje školský vzdelávací program pre jednotlivé druhy, zamerania a formy štúdia.

Predmetová skupina kriminalistiky a operatívnych služieb zabezpečuje v ďalšom vzdelávaní najmä odbornú prípravu príslušníkov Policajného zboru v špecializovaných rekvalifikačných kurzoch a základných rekvalifikačných kurzoch.

Predmety kriminalistika a operatívno-pátracia činnosť sú v priamej súčinnosti s predmetom právo v oblasti spracovania trestného spisu a priestupkového spisu a predmetom informatika v oblasti vyhodnocovania dokumentácie trestnej činnosti.

Vyučovanie predmetu kriminalistika a predmetu operatívno-pátracia činnosť zabezpečujú učitelia z radov príslušníkov Policajného zboru a občianskych zamestnancov. Kvalifikačnou požiadavkou na učiteľa predmetovej skupiny je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské), doplňujúce pedagogické štúdium a policajná prax.