Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Migračný úrad MV SR

igračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „migračný úrad“) ako prvostupňový správny orgán rozhodujúci o udeľovaní azylu a poskytovaní doplnkovej ochrany cudzincom, postupuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle, v ktorom je premietnutý najmä Ženevský dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951, Newyorský protokol týkajúci sa právneho postavenia utečencov z roku 1967, ako aj príslušné európske smernice či nariadenia upravujúce oblasť medzinárodnej ochrany cudzincov.

Migračný úrad bol zriadený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 501 z 13. júla 1993 na zabezpečenie plnenia úloh migračnej politiky. V plnom rozsahu nahradil bývalý Sekretariát splnomocnenca vlády SR pre otázky utečencov (SSV SR pre otázky utečencov), ktorý vykonával svoju činnosť od 1. júna 1991. Do konca roka 2012 bol migračný úrad samostatnou rozpočtovou organizáciou ministerstva vnútra; v súčasnosti je jedným z organizačných útvarov tohto rezortu.

Migračný úrad je odborným útvarom ministerstva vnútra na úseku azylu, integrácie azylantov a  cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana a na úseku dokumentaristiky a  zahraničnej spolupráce v týchto oblastiach.

Migračný úrad zabezpečuje a plní úlohy v oblasti:

  • TVORBY AZYLOVEJ a  parciálne migračnej a  integračnej POLITIKY ŠTÁTU; koordinuje tvorbu strategických zámerov migračnej politiky Slovenskej republiky, ako je aktuálne platná Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025,
  • ROZHODOVANIA v správnom konaní SÚVISIACOM S  UDELENÍM AZYLU, poskytovaním doplnkovej ochrany a  poskytovaním dočasného útočiska; vrátane právneho zastupovania ministerstva na súdoch vo veciach azylu; a  tiež dokumentovania stavu a ANALÝZY INFORMÁCIÍ O  KRAJINÁCH PÔVODU žiadateľov o  udelenie azylu; úrad plní úlohy aj v oblasti tzv. DUBLINSKÉHO KONANIA,
  • ZRIAĎOVANIA AZYLOVÝCH ZARIADENÍ a  zabezpečovania ich prevádzky v oblasti PRÍJMU; vrátane SOCIÁLNEJ PRÁCE v  azylových zariadeniach ministerstva; v  oblasti SPOLUPRÁCE s  inštitúciami, orgánmi a organizáciami NA NÁRODNEJ A  MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI; zodpovedá za činnosť Riadiaceho výboru pre migráciu a  integráciu cudzincov na území Slovenskej republiky; je národným kontaktným bodom Slovenskej republiky pre Európsky podporný úrad pre azyl (EASO).

Organizačná štruktúra migračného úradu zodpovedá rôznorodosti úloh, ktoré úrad plní, či už priamo vo vzťahu k  žiadateľom o medzinárodnú ochranu a osobám s  udelenou medzinárodnou ochranou alebo v  oblasti zastupovania Slovenskej republiky na špecializovaných fórach na národnej a medzinárodnej úrovni. Plnenie týchto úloh zastrešujú podľa svojej kompetencie a  vecnej príslušnosti jednotlivé odbory migračného úradu.

Štruktúru migračného úradu dopĺňajú azylové zariadenia (tábory), ktoré sú riadené odborom azylových zariadení.

  

 
>