Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. marec 2019, Utorok
 

Vedenie volebnej kampane nezávislým kandidátom na funkciu poslanca obecného, mestského alebo miestneho zastupiteľstva

Volebná kampaň podľa § 2 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) vedená nezávislým kandidátomna funkciu poslanca obecného, mestského alebo miestneho zastupiteľstva (ďalej len „kandidát“) začína dňom zverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

V súvislosti s vedením volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 vyplývajú pre kandidáta nasledovné povinnosti:

Limit nákladov

 

Na funkciu poslanca obecného, mestského a miestneho zastupiteľstva sa limit nákladov neustanovuje.

Upozorňujeme však, že do limitu finančných prostriedkov určeného na volebnú kampaň kandidáta na funkciu primátora mesta, starostu obce a starostu mestskej časti sa započítavajú aj náklady na volebnú kampaň kandidáta, ak takýto kandidát kandiduje v tých istých voľbách aj na funkciu poslanca obecného, mestského alebo miestneho zastupiteľstva.

Údaje o objednávateľovi a dodávateľovi

(§ 15 zákona o volebnej kampani)

Kandidát je povinný zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky.

Ak ide o drobné reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, prípadne iné a v prípade vysielania politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd uvádza sa len údaj o objednávateľovi.

Evidencia darov a iných bezodplatných plnení
a osobitná evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň

(§ 6 ods. 4, 5, 10, 11 a 13 zákona o volebnej kampani)

Kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu alebo zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie. Na účely započítania daru alebo iného bezodplatného plnenia do nákladov na volebnú kampaň je kandidát povinný započítať rozdiel medzi cenou uvedenou v zmluve a cenou obvyklou.

Kandidát môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň len od:

-  fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

-  právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky,

-  politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike.

Kandidát nesmie prijať dar, ani iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od:

a) štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,

b) právnickej osoby, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

c) právnickej osoby, v ktorej má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

d) občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, záujmového združenia právnických osôb, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom,

e) verejnoprávnej inštitúcie a ani právnickej osoby zriadenej zákonom,

f) osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie.

Kandidát je povinný viesť osobitnú evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň v členení:

a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,

b) náklady na úhradu platenej inzercie, reklamy alebo politickej reklamy,

c) náklady na úhradu volebných plagátov,

d) cestovné výdavky,

e) prehľad darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnoty,

f)  všetky ostatné náklady kandidáta na svoju propagáciu,

g) prehľad nákladov, ktoré kandidát vynaložil na svoju propagáciu
v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.

Doklady z evidencie darov a iných bezodplatných plnení a z osobitnej evidencie o použití prostriedkov na volebnú kampaň musí kandidát uchovávať najmenej 5 rokov od ukončenia volebnej kampane.

Predloženie dokladov, podanie informácie, vysvetlenia alebo poskytnutie údajov

(§ 6 ods. 12 zákona o volebnej kampani)

Kandidát je povinný predložiť na požiadanie ministerstva vnútra doklady vzťahujúce sa k evidencii nákladov na volebnú kampaň, podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť akýkoľvek údaj týkajúci sa požadovaných dokladov do desiatich dní od doručenia žiadosti.

Pokuty

(§ 19 ods. 6 zákona o volebnej kampani)

Ministerstvo vnútra uloží kandidátovi pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak:

·      nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 12, 13,

·      poruší povinnosť podľa § 15,

·      nesplní inú povinnosť uloženú zákonom o volebnej kampani.