Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. apríl 2024, utorok
 

Hľadáme odborného garanta / odbornú garantku národného projektu

06. 11. 2023

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti plánuje od od 1.1.2024 realizovať projekt „Podpora odborných a koordinačných kapacít strešných organizácií občianskej spoločnosti“. Do prípravy projektu ktorého boli zapojení nielen zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti ale aj aj ostatní relevantní zainteresovaní aktéri, či ďalší relevantní partneri.

Do projektového tímu hľadáme odborného garanta / odbornú garantku národného projektu na celé obdobie implementácie projektu.

1.kolo výberového konania bude už v priebehu novembra 2023. Nezabudnite sa prihlásiť do 10.11.2023 cez http://www.open.slovensko.sk/ (Identifikátor výberového konania: VK/2023/4686).

Za čo budete zodpovední a aké budú vaše úlohy odborného garanta / odbornej garantky:

 • zabezpečenie odbornej garancie činností a aktivít národného projektu,
 • garantuje kvalitu výkonu zapojených expertov v rámci aktivít národného projektu,
 • koordináciu činnosti expertov, skupín a tímov projektu,
 • zabezpečuje vytvorenie zadaní, zvolenie metód a realizáciu prieskumných a analytických úloh spojených so spracovaním výstupov národného projektu,
 • aktívne pracuje priamo s hlavnou cieľovou skupinou projektu, so zamestnancami organizácií občianskej spoločnosti v súlade s zadaním (Spôsob ich zapojenia je opísaný v časti „Spôsob realizácie aktivít projektu“ zámeru NP).
 • spolupracuje s relevantnými organizáciami, skupinami resp. zástupcami na národnej úrovni,
 • aktívna sa podieľa a zabezpečuje prípravu a vypracovanie odborných  dokumentov – resp. výstupov projektu,
 • po expertnej stránke navrhuje nastavenie postupov, procesov a metód, sleduje ich plnenie, ako aj kontrolu kvality výstupov a výsledkov,
 • priebežne vyhodnocuje postupy, procesy a metódy, prípadne navrhuje ich revíziu a následné zavedenie do praxe projektu/aktivity/podaktivít/činností, ktoré smerujú k zvýšeniu efektívnosti
 • je zodpovedný za odbornú prípravu, riadenie, koordináciu a vyhodnocovanie aktivít a činností, ktoré sú naviazané na implementáciu aktivít národného projektu a činností potrebných k dosiahnutiu stanovených cieľov, výstupov, výsledkov a ukazovateľov plnenia obsahovej stránky projektu,
 • priebežne, systematicky dokumentuje jednotlivé výstupy pre potreby ÚSV ROS a národného projektu,
 • pripravuje odborné podklady pre monitorovacie správy k projektu, priebežné správy o projekte, zabezpečuje podklady pre publicitu hlavnej aktivity projektu,
 • poskytuje súčinnosť pri príprave, realizácii a vyhodnocovaní verejného obstarávania po obsahovej stránke – predmet zákazky a kvalita plnenia zákazky,
 • spracovanie relevantných informácií, dokladov a správ vo verejnej časti ITMS2014+ z hľadiska obsahu projektu,
 • spolupracuje s projektovým manažérom v rámci externých auditov/kontrol vykonávaných na národnom projekte,.
 • riadenie a koordináciu odborných aktivít a činnostína národnom projekte v zmysle podmienok čerpania finančných prostriedkov z EŠIF, operačného programu Program Slovensko 2021 - 2027, podmienkami stanovenými vo výzve na predloženie ŽoNFP a podmienkami riadiaceho orgánu, platnej relevantnej slovenskej a európskej legislatívy, ako aj pokynmi a usmerneniami MV SR a štatútu ÚSV ROS tak, aby implementácia projektu smerovala k naplneniu zadefinovaných cieľov, výstupov a k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu.

Projekt plánujeme realizovať v období 2024 – 2027. Miestom výkonu práce bude kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Cukrová 14 v Bratislave.

Čo požadujeme od úspešného uchádzača / úspešnej uchádzačky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • minimálne 5 rokov praxe s implementáciou projektov; vedením tímu expertov, dobrá znalosť a orientácia v prostredí mimovládnych neziskových organizácií.

Od úspešného uchádzača / úspešnej uchádzačky očakávame organizačné, facilitačné a komunikačné zručnosti, koncepčné a strategické myslenie, flexibilitu, svedomitosť a spoľahlivosť.

Ponúkaná platová trieda podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.: (9. platová trieda) 1626,00 EUR

Nezabudnite sa prihlásiť  a zaslať všetky požadované prílohy vrátene štruktúrovaného životopisu, motivačného listu a ďalších požadovaných príloh najneskôr do 10.11.2023 cez http://www.open.slovensko.sk/ a to priamo cez stránku: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/43223

Ďalšie pracovné podmienky, ako aj informácie o odmene a benefitoch radi predstavíme na osobnom stretnutí. Bližšie informácie môžete získať na marcel.hofer (at) minv.sk.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy