Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
Verejná správa
 

Otázky a odpovede týkajúce sa vedenia volebnej kampane KANDIDÁTOM


Najčastejšie otázky a odpovede
týkajúce sa vedenia volebnej kampane KANDIDÁTOM,
ktorý kandiduje vo voľbách
do orgánov samosprávy obcí
a/alebo
vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov


Je výška nákladov na volebnú kampaň limitovaná?

Áno, financovanie volebnej kampane je limitované, kandidát môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť sumu, do ktorej sa započítava aj daň z pridanej hodnoty, takto:

 • na funkciu predsedu samosprávneho kraja najviac 250 000 eur,
 • primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na funkciu primátora mesta Košice najviac 250 000 eur,
 • na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti s počtom obyvateľov
  • od 60 001 do 120 000 obyvateľov najviac 100 000 eur,
  • od 30 001 do 60 000 obyvateľov najviac 70 000 eur,
  • od 16 001 do 30 000 obyvateľov najviac 50 000 eur,
  • od 10 001 do 16 000 obyvateľov najviac 20 000 eur,
  • od 5 001 do 10 000 obyvateľov najviac 10 000 eur,
  • od 2 001 do 5 000 obyvateľov najviac 5 000 eur,
  • do 2000 obyvateľov najviac 2 000 eur.

Do sumy nákladov na volebnú kampaň kandidáta sa  započítavajú aj náklady na volebnú kampaň kandidáta, ak tento  kandiduje v tých istých voľbách ako kandidát na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva.


Je výška nákladov limitovaná, ak kandidujem iba na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva?

Kandidátovi, ktorý kandiduje iba na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva, sa limit nákladov na volebnú kampaň neustanovuje.

 

Môžem si ako kandidát uvedený na kandidátnej listine politickej strany viesť volebnú kampaň sám?

Kandidát uvedený na kandidátnej listine politickej strany si môže volebnú kampaň viesť sám. Z volebnej kampane takého kandidáta však musí byť zrejmé, že je na kandidátnej listine politickej strany (tzn. príslušnosť k politickej strane, za ktorú kandiduje si musí uvádzať na všetkých predmetoch volebnej kampane).


Čo všetko musím započítať do svojich výdavkov?

Za náklady kandidáta na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré kandidát vynaloží na úhradu platenej inzercie alebo reklamy a na úhradu za zhotovenie reklamných programov, plagátov, letákov a iných propagačných materiálov a predmetov. Do  nákladov kandidáta na volebnú kampaň sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta, ktoré kandidát vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.


Musím započítať do limitu nákladov aj výdavky, ak si vyrobím volebné letáky sám a na ich výrobu som použil materiál, ktorý som už mal doma k dispozícii?

Áno, v takomto prípade si kandidát do nákladov vynaložených na volebnú kampaň započíta  sumu skutočných, ním vynaložených nákladov na výrobu týchto volebných plagátov alebo ak je zistenie skutočnej sumy spojené s neprimeranými ťažkosťami, kandidát si do svojich výdavkov započíta sumu obvyklých nákladov na výrobu takýchto volebných plagátov.


Môžem prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie od hocikoho?

Kandidát môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň iba od

 • fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky,
 • politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike.

Kandidát nesmie prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od

 • štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
 • právnickej osoby, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
 • právnickej osoby, v ktorej má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
 • občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, záujmového združenia právnických osôb, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom,
 • verejnoprávnej inštitúcie a ani právnickej osoby zriadenej zákonom,
 • osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,
 • európskej politickej strany a európskej politickej nadácie.


Som povinný viesť evidenciu o prijatých daroch alebo iných bezodplatných plneniach?

Kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, alebo identifikačných údajov osoby, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu. Na účely započítania daru alebo iného bezodplatného plnenia do nákladov na volebnú kampaň je kandidát povinný započítať rozdiel medzi cenou dohodnutou a cenou obvyklou.


Musím mať zriadený špeciálny účet, ak chcem viesť volebnú kampaň?

Áno, kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja a kandidát na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov, ak chce vynakladať na svoju volebnú kampaň finančné prostriedky, tieto musí viesť na osobitnom platobnom účte (tzv. transparentnom účte) vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky.


Ak nebudem ako kandidát na funkciu starostu obce s počtom obyvateľov nad 5000 vynakladať žiadne prostriedky v súvislosti s vedením volebnej kampane, som povinný zriadiť si transparentný účet ?

V prípade, že kandidát nebude vynakladať žiadne náklady v súvislosti s vedením volebnej kampane nemá povinnosť zriadiť si osobitný platobný účet.


Čím sa transparentný účet odlišuje od bežného platobného účtu?

Údaje na osobitnom platobnom účte podľa musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií, tzn. pohyby na tomto účte sú 24 hodín denne dostupné verejnosti. Z uvedeného dôvodu odporúčame, aby sa kandidát ubezpečil, či konkrétna banka takýto osobitný platobný účet ponúka.


Dokedy najneskôr musím mať zriadený osobitný účet?

Kandidát si musí zriadiť osobitný platobný účet najneskôr v deň, keď bude musieť vykonať prvú platbu na úhradu nákladov volebnej kampane.


Mám povinnosť oznámiť ministerstvu vnútra skutočnosť, že som si zriadil osobitný účet?

Áno, adresu webového sídla osobitného platobného účtu oznámi kandidát v listinnej podobe alebo elektronickej podobe bezodkladne po zriadení účtu Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.


Mám ešte zriadený osobitný účet, ktorý som využíval v predchádzajúcich voľbách.  Môžem ho použiť aj v týchto voľbách?

Áno, môžete.


Môžem na osobitný účet vložiť finančné prostriedky aj v hotovosti?

Nie, na osobitný platobný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky musí kandidát preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.

Poskytne mi banka automaticky taký osobitný účet, ktorý bude nastavený tak, aby naň nemohli byť vložené finančné prostriedky v hotovosti?

Nie. Osobitný (transparentný) účet sa líši od bežného účtu spravidla iba tým, že jeho platobné transakcie (pohyby na osobitnom platobnom účte) sú verejné. V prípade, ak banka poskytuje iné dodatkové služby (napr. neprijímanie vkladov v hotovosti, neprijímanie finančných prostriedkov na osobitný platobný účet od požadovanej doby/dátumu), je potrebné o takéto služby požiadať osobitne. Vzhľadom na to, že kandidátovi môžu zostať záväzky, ktorých úhradu bude musieť zrealizovať až po skončení volebnej kampane, neodporúčame zablokovať na osobitnom platobnom účte možnosť odchádzajúcich platieb.


Je v rozpore so zákonom, ak mi iná osoba poukáže finančné prostriedky na transparentný účet prostredníctvom poštového poukazu na pošte?

Áno, je. Prostredníctvom poštového poukazu poskytuje darca finančné prostriedky v hotovosti Slovenskej pošte, a. s., ktorá následne tieto finančné prostriedky prevedie zo svojho účtu na osobitný platobný účet kandidáta. Slovenská pošta, a. s. je teda iba sprostredkovateľom vkladu týchto finančných prostriedkov na osobitný platobný účet kandidáta a nie darcom, ktorým podľa zákona ani byť nemôže. V takomto prípade by z výpisu z osobitného platobného účtu kandidáta nebolo zrejmé, kto je darcom peňažného daru.


Čo mám robiť v prípade, ak z platobnej transakcie nie je zrejmé, kto mi na osobitný účet poskytol peňažný dar  prostredníctvom bezhotovostného prevodu?

Ak z výpisu z osobitného platobného účtu nie je preukázané, kto je darcom peňažného daru, kandidát je povinný tento peňažný dar vrátiť v lehote 30 dní na účet, z ktorého bol peňažný dar poukázaný. Ak by však už v tom čase účet darcu neexistoval, kandidát je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne kandidátovi údaje potrebné na poukázanie predmetného peňažného daru do štátneho rozpočtu.


Čo mám robiť v prípade, ak mi boli na osobitný účet poukázané peňažné prostriedky osobou, od ktorej tento dar nechcem prijať alebo osobou, od ktorej dar prijať nemôžem?

Postup je rovnaký ako v odpovedi na predchádzajúcu otázku.


Čo mám robiť v prípade, ak mi boli na osobitný účet poukázané peniaze v hotovosti?

V takomto prípade je kandidát povinný vrátiť darcovi peňažný dar do 60 dní. Za týmto účelom požiada svoju banku o stotožnenie vkladateľa (darcu) finančných prostriedkov. Do poznámky platobnej transakcie odporúčame uviesť napr. „vrátenie daru“. Ak by však už v tom čase účet darcu neexistoval, kandidát je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne kandidátovi údaje potrebné na poukázanie predmetného peňažného daru do štátneho rozpočtu.


Na transparentný účet mi iná osoba vložila peniaze v hotovosti, avšak banka mi odmieta poskytnúť jej osobné údaje. Ako mám postupovať?

Kandidát túto skutočnosť bezodkladne oznámi Ministerstvu financií Slovenskej republiky a peňažný dar poukáže na príjmový účet štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne kandidátovi údaje potrebné na poukázanie predmetného peňažného daru do štátneho rozpočtu.


Dokedy možno vkladať prostriedky na transparentný účet?

Na osobitný platobný účet možno vložiť finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb. Na osobitný platobný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po tejto lehote. Kandidát je povinný zabezpečiť, aby po uvedenej lehote nemohli byť na osobitný platobný účet pripísané finančné prostriedky.


Potrebujem vykonať úhradu v hotovosti. Ako mám postupovať?

V takomto prípade je potrebné najprv vybrať potrebné finančné prostriedky z osobitného platobného účtu v hotovosti a následne náklady uhradiť. Kandidát je však v takomto prípade povinný viesť evidenciu o použití týchto prostriedkov.


Dokedy môžem nakladať so zostatkom na osobitnom účte, resp. kedy môžem osobitný účet zrušiť?

S finančnými prostriedkami na osobitnom platobnom účte nepoužitými na volebnú kampaň nemožno nakladať 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb a počas konania vo veci porušenia pravidiel financovania volebnej kampane. V tejto lehote nemožno osobitný účet ani zrušiť, ani naň vkladať finančné prostriedky. Taktiež v tejto lehote nemožno z tohto účtu prevádzať finančné prostriedky; to však neplatí, ak kandidát musí v tejto lehote uhradiť prípadné došlé faktúry za volebnú kampaň, tzn. kandidát môže z osobitného účtu previesť finančné prostriedky len z dôvodu potreby vykonania úhrady na volebnú kampaň.


S nepoužitými finančnými prostriedkami na osobitnom účte podľa zákona už nemôžem  nakladať, mám však ešte neuhradené faktúry, ako ich mám uhradiť?

Všetky náklady na volebnú kampaň musia byť uhradené z osobitného platobného účtu, a preto neuhradené faktúry za volebnú kampaň môžu byť uhradené z osobitného platobného účtu aj v čase 48 hodín predo dňom konania volieb, ako aj po ich vykonaní. Uvedený zákaz platí iba pre nepoužité finančné prostriedky, tzn. pre disponibilný zostatok po uhradení všetkých záväzkov.


Osobitný účet mám zablokovaný a potrebujem ešte uhradiť faktúry, môžem ich uhradiť z  bežného účtu?

Nie, všetky náklady vynaložené na volebnú kampaň musia byť uhradené z osobitného účtu, a preto je potrebné bezodkladne kontaktovať banku za účelom odblokovania osobitného účtu.


Nemám už finančné prostriedky na osobitnom účte a ešte musím uhradiť faktúry v súvislosti s volebnou kampaňou. Na osobitný účet však už nemôžem vkladať finančné prostriedky. Ako mám postupovať?

V prípade, že disponibilný zostatok na osobitnom platobnom účte nie je dostačujúci na uhradenie nákladov za volebnú kampaň,  je možné previesť  finančné prostriedky na ich úhradu na osobitný platobný účet z bežného účtu, pričom do poznámky platobnej transakcie je potrebné uviesť napr. „vklad prostriedkov za účelom úhrady nákladov“.


Musím si odkladať výpisy z transparentného účtu?

Áno, kandidát musí uchovávať výpisy z osobitného platobného účtu tri roky od ich vydania.


Kandidujem iba v jedných voľbách, avšak na viac funkcií, pričom zo zákona mi vyplýva povinnosť mať zriadený pre tieto funkcie transparentný účet. Musím mať zriadený transparentný účet pre každú funkciu osobitne?

V uvedenom prípade postačuje, ak bude mať kandidát zriadený iba jeden osobitný platobný účet a z tohto účtu bude platiť všetky výdavky.


Kandidujem iba v jedných voľbách, avšak na viac funkcií. Musím viesť evidencie pre každú funkciu osobitne?

Nie, kandidát nemusí viesť evidencie osobitne.


Kandidujem iba v jedných voľbách, avšak na viac funkcií. Musím vynaložiť prostriedky na kampaň podľa limitu určeného pre konkrétnu funkciu alebo si len limit sčítam a peniaze môžem použiť ľubovoľne?

Kandidát kandidujúci na viac funkcií, ktoré majú zákonom ustanovený limit nákladov, si príslušné limity iba sčíta, pričom peňažné prostriedky môže použiť ľubovoľne, t. j. bez ohľadu na to, koľko z nich vynaloží na propagáciu svojej kandidatúry na tú - ktorú funkciu.


Je potrebné odstrániť bilbordy, ktoré boli zverejnené ešte pred volebnou kampaňou?

Nie, nie je.


Musím pred začatím moratória odstrániť svoje volebné plagáty, ktoré som si vylepil počas volebnej kampane?

Nie, volebné plagáty vylepené počas volebnej kampane nie je potrebné odstrániť pred začiatkom tzv. volebného moratória, t. j. 48 hodín predo dňom konania volieb.


Počas volebnej kampane som si zaplatil videoreklamu na svetelnej reklamnej tabuli v meste. Môže byť takáto videoreklama zverejňovaná aj počas volebného moratória?

Nie, nemôže. Kandidát je povinný s vlastníkom reklamnej tabule, resp. prevádzkovateľom tohto digitálneho zariadenia dohodnúť vypnutie takejto videoreklamy najneskôr 48 hodín predo dňom konania volieb.


Považujú sa statusy na sociálnej sieti za volebnú kampaň?

Bezplatné statusy na sociálnej sieti sa za volebnú kampaň nepovažujú. Avšak status zobrazovaný za odplatu (sponzorovaný príspevok) je volebnou kampaňou.


Počas volebnej kampane som si zaplatil sponzorovaný príspevok na sociálnej sieti. Môže byť zobrazovaný naďalej aj počas volebného moratória?

Nie, kandidát musí zabezpečiť, aby sa tento sponzorovaný príspevok počas moratória už nezobrazoval.


Aké údaje som povinný uviesť na predmete volebnej kampane?

Každý predmet volebnej kampane, odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane musia podľa  zákona o volebnej kampani obsahovať údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu volebných prieskumov a volebných ankiet.


Je možné uplatniť výnimku pri uvádzaní objednávateľa a dodávateľa na predmetoch volebnej kampane?

Ak ide o drobné reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd, prípadne iné, uvádza sa na nich len údaj o objednávateľovi v rozsahu meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, a názov, ak ide o právnickú osobu.


Aké údaje mám uviesť, ak som volebný leták alebo iný predmet volebnej kampane vyrobil svojpomocne?

Kandidát uvedie ako objednávateľa aj ako dodávateľa seba.


Som povinný zabezpečiť, aby aj predmety volebnej kampane, ktoré som dostal do daru, obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi?

Áno, v takomto prípade bude objednávateľom kandidát ako subjekt oprávnený na vedenie volebnej kampane a dodávateľom bude darca uvedeného predmetu.


Aké údaje o dodávateľovi mám uviesť na volebnom letáku, ak mám dodávateľov viac?

Dodávateľom sa rozumie subjekt, s ktorým kandidát  ako objednávateľ uzatvoril zmluvu
o dodaní tovaru alebo služby, ktorá je predmetom jeho volebnej kampane. Na predmete volebnej kampane sa uvádzajú len identifikačné údaje dodávateľa tovaru alebo služby a nie údaje jeho príp. subdodávateľov. Ak si kandidát objednal  tovary alebo služby u viacerých dodávateľov a ich výsledkom však bude len jediný tovar alebo služba, musí uviesť identifikačné údaje všetkých dodávateľov.


Je možné pero, na ktorom nie je uvedené logo alebo meno kandidáta, ale je súčasťou reklamného balíčka kandidáta spolu s jeho volebným programom, považovať za darček a nie za reklamný predmet, na ktorom musí byť uvedený objednávateľ?

Nie, všetky drobné reklamné predmety kandidáta musia obsahovať údaj o objednávateľovi.


V prípade, že budem na stretnutí s voličmi podávať občerstvenie, ako napr. guláš a čaj, mám povinnosť na nich označiť údaje o objednávateľovi a dodávateľovi?

Potraviny určené na okamžitú spotrebu, ktoré nie sú nositeľom žiadnej informácie, sa považujú za občerstvenie, a preto sa na nich neuvádzajú údaje o objednávateľovi a dodávateľovi.


Čo je volebný prieskum?

Volebný prieskum je iba taký prieskum verejnej mienky, ktorého výsledkom je údaj o aktuálnych volebných preferenciách voličov a ktorý je uskutočnený na základe všeobecne uznávaných štatistických metód na reprezentatívnej vzorke voličov, v ktorej sú voliči proporčne zastúpení najmä podľa pohlavia, veku, vzdelania alebo adresy trvalého pobytu.


Zisťoval som u voličov ich názor na určitú tému. Považuje sa takéto konanie za uskutočnenie prieskumu a musím si ho započítať do svojich nákladov na volebnú kampaň?

Samotné zisťovanie názoru voličov na určitú tému, ktoré si kandidát robí sám a nespĺňa podmienky uvedené v odpovedi na predchádzajúcu otázku, sa nepovažuje za volebný prieskum podľa zákona o volebnej kampani, a preto sa nezapočítava do nákladov kandidáta na volebnú kampaň a ani do nákladov na jeho propagáciu v čase 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb. Avšak ak kandidát zverejnenie výsledku takéhoto zisťovania využije na svoju propagáciu, náklady vynaložené na toto zisťovanie je povinný započítať do nákladov na volebnú kampaň, resp. do nákladov na svoju propagáciu 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.


Dokedy môžem viesť volebnú kampaň ?

Volebnú kampaň je potrebné ukončiť najneskôr 48 hodín predo dňom konania volieb.


Musím viesť evidenciu o použití finančných prostriedkov?

Áno, kandidát je povinný viesť osobitnú evidenciu o použití prostriedkov v členení

 • náklady na úhradu volebných prieskumov a volebných ankiet,
 • náklady na úhradu platenej inzercie, reklamy alebo politickej reklamy,
 • náklady na úhradu volebných plagátov,
 • cestovné výdavky,
 • prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnoty,
 • všetky ostatné náklady kandidáta na svoju propagáciu,
 • prehľad nákladov, ktoré kandidát vynaložil na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.


Musím niekomu predložiť moje faktúry týkajúce sa nákladov na volebnú kampaň?

Kandidát je povinný na požiadanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jeho volebnej kampane do desiatich dní od doručenia žiadosti.


Musím nejakým spôsobom vydokladovať svoje náklady?

Áno, kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja a kandidát na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov je povinný  vyhotoviť a doručiť  Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky správu o  prostriedkoch vynaložených  na volebnú kampaň, a to v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb; správa sa vyhotovuje na tlačive, ktoré Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb. Zároveň je takýto kandidát povinný zverejniť túto správu aj na svojom webovom sídle.


Nepostačuje, ak zašlem správu o prostriedkoch, ktoré som vynaložil na volebnú kampaň iba elektronicky, podpísanú zaručeným elektronickým podpisom?

Nie, nepostačuje. Kandidát je povinný ju predložiť v listinnej a zároveň aj v elektronickej podobe.


Musím predložiť ministerstvu vnútra správu o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň aj vtedy, keď som žiadnu volebnú kampaň neviedol?

Áno, v takomto prípade bude správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň obsahovať nulové položky.


Do správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň uvádzam aj peňažné dary, tzn. finančné prostriedky, ktoré mi boli darované na osobitný účet?

Nie. V správe o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň kandidát uvádza len prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnoty.


Existuje vzor správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň?

Správu o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň je kandidát povinný vyhotoviť
na tlačive, ktoré Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb. Tlačivo správy vo formáte XLS a vo formáte PDF bude v dostatočnom časovom predstihu zverejnené na konci tejto webovej stránky ako „Dokumenty na stiahnutie“.


Čo ak nebude možné otvoriť súbor na stiahnutie s tlačivom správy? Ako postupovať ďalej?

Tlačivo bude zverejnené vo formáte XLS ako aj vo formáte PDF, a preto je potrebné mať nainštalovaný Microsoft Excel alebo Adobe Acrobat. Ak nebude možné ani týmto spôsobom otvoriť príslušné tlačivo, bude potrebné požiadať o jeho zaslanie prostredníctvom e-mailu (TA.13G4@E2RF1@).


Je potrebné doklady z evidencie darov a iných bezodplatných plnení a z osobitnej evidencie o použití prostriedkov na volebnú kampaň uchovávať aj po skončení volebnej kampane a vyhlásení výsledkov volieb?

Áno, doklady z evidencie darov a iných bezodplatných plnení a z osobitnej evidencie o použití prostriedkov na volebnú kampaň musí kandidát uchovávať najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane.


Môžem dostať pokutu za nesplnenie niektorých svojich povinností?

Áno, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uloží kandidátovi  pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur za nesplnenie ktorejkoľvek povinnosti, ktorá mu je ustanovená zákonom.


Na akú adresu mám doručovať doklady a na koho a akou formou sa môžem obrátiť s  otázkami?

Všetky doklady týkajúce sa volebnej kampane je potrebné doručiť na adresu:

odbor volieb, referenda a politických strán
sekcia verejnej správy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Drieňová 22
826 86  Bratislava 29

S ďalšími otázkami sa môžete obrátiť na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky e-mailom (TA.13G4@E2RF1@) alebo telefonicky (02/4859 2311).


vvv


Osobitné otázky a odpovede v súvislosti s vedením volebnej kampane
KANDIDÁTOM, ktorý kandiduje aspoň na jednu funkciu
vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
a zároveň aspoň na jednu funkciu
vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov:


Môžem mať iba jeden transparentný účet, ak budem vynakladať prostriedky na volebnú kampaň v oboch voľbách alebo musím mať dva transparentné účty pre každé voľby zvlášť?

Áno, môžete.


Musím viesť evidencie osobitne pre voľby do orgánov samosprávy obcí a osobitne pre voľby do orgánov samosprávnych krajov?

Nie, nemusíte.


Kandidujem v oboch voľbách na viac funkcií. Musím vynaložiť prostriedky na kampaň podľa limitov sčítaných v rámci jedných volieb zvlášť alebo môžem peniaze použiť ľubovoľne?

Kandidát kandidujúci na viac funkcií, ktoré majú ustanovený limit, si príslušné limity iba sčíta, pričom ich môže použiť ľubovoľne, t. j. bez ohľadu na to, koľko finančných prostriedkov vynaloží na propagáciu svojej kandidatúry v jednotlivých voľbách.


Môžem na jednom bilborde/letáku propagovať, že kandidujem na funkciu vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a zároveň aj na funkciu vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov?

Áno, môžete.