Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2024, pondelok
 

LEX UKRAJINA 4 - od 1. júla je účinná novela zákona o azyle adresnejšie upravujúca poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov

02. 07. 2024

paragraf

Od 1. júla 2024 v rámci Lex Ukrajina 4 je účinná  novela zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle z dielne Ministerstva vnútra SR, ktorá prináša zmeny v azylovom konaní a poskytovaní dočasného útočiska. Nová právna úprava mení plošné poskytovanie pomoci odídencom z Ukrajiny na adresnejší systém a zefektívňuje procesy súvisiace s poskytnutím ochrany štátnym príslušníkom z tretích krajín na území Slovenskej republiky.  

Príspevok za ubytovanie odídenca

V rámci novely zákona o podpore cestovného ruchu sa vypustilo ustanovenie, ktoré upravovalo poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencom v pôsobnosti ministerstva dopravy, to znamená, že príspevok za ubytovanie odídenca sa bude poskytovať už len podľa zákona o azyle a nariadenia vlády SR vydaného na jeho vykonávanie, ktoré kabinet schválil 26. júna 2024.

 • Príspevok za ubytovanie odídenca sa bude oprávneným osobám vyplácať len za bezodplatné ubytovanie odídenca počas 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území Slovenskej republiky.
 • Po tejto dobe iba za ubytovanie zraniteľných osôb, ktorými sú:
  • člen domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi,
  • osoba so závažným zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje dotácia na podporu humanitárnej pomoci,
  • osoba, ktorá dosiahla vek 65 rokov,
  • jeden z rodičov, ktorý sa stará o dieťa do piatich rokov veku, alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa do piatich rokov veku na základe rozhodnutia súdu, a
  • dieťa do piatich rokov veku jedného z rodičov alebo fyzickej osoby, ktorá sa o neho osobne stará na základe rozhodnutia súdu.
 • Odídenec bude povinný oznamovať osobne obci 2-krát do mesiaca, že mu je poskytované ubytovanie (najmenej 14 dní medzi jednotlivými oznámeniami) namiesto súčasného 1-krát mesačne.

Ubytovanie odídencov v azylových zariadeniach migračného úradu  

Bude sa obdobne poskytovať najviac 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území Slovenskej republiky.

Po tejto dobe to bude možné len v prípade zraniteľných osôb, ktorými sú:

  • osoba, ktorá dosiahla vek 65 rokov,
  • osamelý rodič, ktorý sa stará o dieťa do piatich rokov veku, alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa do piatich rokov veku na základe rozhodnutia súdu,
  • dieťa do piatich rokov veku jedného z rodičov alebo fyzickej osoby, ktorá sa o neho osobne stará na základe rozhodnutia súd. 

Ďalšie zmeny

 • Zjednodušuje sa konanie o poskytnutie dočasného útočiska v prípade, ak sa konanie začalo narodením dieťaťa na území SR odídenkyni alebo cudzinke žiadajúcej o poskytnutie dočasného útočiska.
 • Dieťa narodené na území SR žiadateľke, azylantke alebo cudzinke, ktorej sa poskytla doplnková ochrana, ktoré narodením nadobudne štátne občianstvo iného členského štátu Európskej únie, sa už nebude priamo zo zákona považovať za žiadateľa a konanie o udelenie azylu sa ani nezačne.
 • V prípade opakovaných žiadostí o udelenie azylu sa špecifikuje „podstatná zmena skutkového stavu“.
 • V nadväznosti na povinnosti ustanovené zákonom o azyle sa výslovne dopĺňajú dôvody na zastavenie konania o azyle.
 • Azylantovi alebo cudzincovi s doplnkovou ochranou sa po novom jednorazový príspevok a integračný príspevok nebude poskytovať, ak mal alebo má na území Slovenskej republiky udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak mal na území Slovenskej republiky poskytnuté dočasné útočisko.
 • Ustanovujú sa aj ďalšie prípady, kedy je odídenec povinný opustiť azylové zariadenie. Pôjde po novom aj o situácie, keď mu zaniklo poskytovanie dočasného útočiska, keď mu ministerstvo oznámi premiestnenie do iného azylového zariadenia, alebo ak odídenec závažným spôsobom poruší vnútorný poriadok azylového zariadenia.
 • Odídenec, ktorý je ubytovaný v azylovom zariadení 30. júna 2024, bude mať možnosť zotrvať v azylovom zariadení do 31. júla 2024, pričom zraniteľné osoby budú mať možnosť byť ubytované v azylovom zariadení aj po tomto termíne, ak ministerstvu vnútra podajú do 15. júla žiadosť o predĺženie ubytovania v azylovom zariadení.