Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Najvýraznejším úspechom MV SR v oblasti migračnej politiky je vstup SR do Schengenu

13. 06. 2008

Vláda dňa 11. júna 2008 schválila Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie migračnej politiky za rok 2007. Správa je v poradí už druhým materiálom rozoberajúcim stav plnenia úloh od prijatia Koncepcie migračnej politiky SR v roku 2005. Materiál spracoval Migračný úrad MV SR na základe podkladov ministerstiev a ostatných subjektov podieľajúcich sa na realizácii migračnej politiky.

Najvýraznejšie úspechy v oblasti migračnej politiky v roku 2007:

  • Slovensko sa 21. decembra 2007 stalo súčasťou Schengenského priestoru,
  • hraničný dozor v SR je vykonávaný v súlade s Kódexom schengenských hraníc ,
  • útvary hraničnej a cudzineckej polície boli posilnené automobilovou technikou do ťažkých terénnych podmienok a prostriedkami technickej ochrany štátnej hranice. Útvary na medzinárodných letiskách získali automobilovú, pyrotechnickú a výpočtovú techniku, kamerové systémy, prístroje na nočné videnie a prístroje na kontrolu cestovných dokladov využívané pri prvolíniovej a druholíniovej kontrole,
  • v priebehu roka 2007 boli skolaudované a dané do využívania všetky novo vybudované objekty na úseku štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou,
  •  novelou zákona o azyle účinnou od 1. januára 2008 sa do slovenského právneho poriadku transponovala európska Smernica o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca,
  •  na zvyšenie efektívnosti aplikácie tzv. Dublinského dohovoru sa pristúpilo k vybavovaniu tzv. dublinských prípadov priamo v záchytnom tábore v Humennom, čím sa výrazne zvýšila efektívnosť celého konania a žiadatelia o udelenie azylu sú bez zbytočných prieťahov navracaní do iných členských štátov EÚ zodpovedných za doriešenie ich žiadosti. Tzv. Dublinský dohovor zabraňuje podávaniu účelových žiadostí o udelenie azylu vo viacerých štátoch EÚ. Stanovuje kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov,
  • v rámci ročného programu Európskeho fondu pre utečencov sa realizovali 4 projekty. Ako súčasť nového finančného rámca EÚ na obdobie 2007 – 2013 bol vytvorený nový všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov. Programom sa zriadili nové fondy zamerané na budovanie integrovaného modelu riadenia ochrany vonkajších hraníc a migračných rokov,
  • ministerstvo vnútra venuje pozornosť  aj vytvoreniu podmienok na zriadenie Imigračného a naturalizačného úradu SR

Koncepcia migračnej politiky SR

Ako funguje schengenská hranica