Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2024, pondelok
 

Novela zákona o azyle sa zaoberá aj maloletými žiadateľmi bez sprievodu

20. 07. 2015

Utecenci

Od 20. júla 2015 je účinná novela zákona č. 480/2002 Z. Z. o azyle, ktorú vypracovalo ministerstvo vnútra. Zároveň sa ňou  novelizuje aj Občiansky súdny poriadok, zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, zákon o pobyte cudzincov a zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.

Dôvodom zmien v zákone je najmä prebratie smerníc Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Ide o smernicu o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracovaná procedurálna smernica) a smernice, ktorou sa ustanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracovaná prijímacia smernica). Ich prebratím sa končí druhá etapa budovania spoločného európskeho azylového systému.

V novej úprave sú tiež zapracované poznatky z aplikačnej praxe zákona o azyle a zákona o pobyte cudzincov. Keďže navrhovaná úprava zákona o azyle sa dotýka aj iných rezortov, Ministerstvo vnútra SR pri jej príprave spolupracovalo aj s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a s Ministerstvom spravodlivosti SR.

Postavenie maloletých žiadateľov bez sprievodu sa zlepší

Jednou z hlavných zmien, ktoré rieši návrh novely, je umiestňovanie maloletých bez sprievodu, za ktorých súdom ustanovení opatrovníci podajú žiadosť o udelenie azylu. Navrhuje sa, aby maloletí bez sprievodu zostali aj počas konania o udelenie azylu v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. To znamená, že nebudú z tohto dôvodu premiestňovaní do azylových zariadení ministerstva vnútra. Nová úprava tak bude viac vychádzať v ústrety záujmom maloletého dieťaťa. Zároveň je plne v súlade s príslušnou európskou smernicou.

V záujme čo najlepšej starostlivosti o mladých dospelých sa umožňuje maloletým bez sprievodu, ktorí počas konania o udelenie azylu nadobudnú plnoletosť, zostať v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe uzavretej dohody.

S tým súvisia aj zmeny v zákone o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (zákon č. 305/2005)

 • Vypúšťa sa povinnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečiť po podaní žiadosti o udelenie azylu umiestnenie maloletého bez sprievodu do príslušného azylového zariadenia.
 • Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bude spolupracovať s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu pri zabezpečení dobrovoľného návratu alebo vycestovania.
 • Ustanovuje sa povinnosť detského domova vytvoriť podmienky na vykonanie pohovoru s maloletým bez sprievodu v konaní o azyle spravidla v detskom domove.
 • Detský domov bude povinný vytvárať podmienky na stretávanie maloletých bez sprievodu so zástupcami medzinárodných organizácií.
 • Určuje sa povinnosť detského domova informovať ministerstvo vnútra o tom, že dieťa, ktoré je žiadateľom o udelenie azylu, bez súhlasu opustilo detský domov. V prípade, ak by sa takéto dieťa zdržiavalo viac ako sedem dní bez súhlasu mimo tohto zariadenia, bude to dôvodom na zastavenie konania podľa zákona o azyle.
 • Vypúšťa sa ustanovenie týkajúce sa maloletého bez sprievodu umiestneného v detskom domove, podľa ktorého sa výkon rozhodnutia súdu (výkon predbežného opatrenia, výkon ústavnej starostlivosti) skončí podaním žiadosti o udelenie azylu.
 • Navrhuje sa, aby príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa poskytoval aj maloletému bez sprievodu, ktorý bol umiestnený v detskom domove a dosiahol plnoletosť.

Ďalšie zmeny oproti súčasnému stavu v zákone o azyle (zákon č. 480/2002)

 • Maloletí budú musieť byť prítomní pri podávaní vyhlásenia o tom, že žiadajú o udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej ochrany. (Vyhlásenie za nich podáva zákonný zástupca alebo súdom určený opatrovník.)
 • Skracuje sa lehota, po uplynutí ktorej sa umožní žiadateľom o udelenie azylu prístup na trh práce, z jedného roka na deväť mesiacov.
 • Ministerstvo vnútra zabezpečí, ak je to možné, pohovor a tlmočenie osobou rovnakého pohlavia aj na žiadosť žiadateľa a azyl. Teda nielen z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ako uvádza súčasný zákon.
 • Zavádza sa osobitný postup voči žiadateľom o azyl, ktorý potrebujú osobitné procesné záruky. Môže ísť napríklad o odloženie vykonania pohovoru.
 • Zavádza sa zisťovanie osobitných potrieb zraniteľných osôb (napríklad maloletí, zdravotne postihnutí, tehotné ženy a pod.) Ich potreby budú zohľadnené pri vytváraní vhodných podmienok na ubytovanie a starostlivosť.
 • Upravujú sa dôvody, kedy MV SR zamietne žiadosť o azyl ako neprípustnú alebo zjavne neopodstatnenú.
 • Nanovo sa upravuje rozhodovanie o opakovaných žiadostiach o udelenie azylu.
 • Ustanovujú sa výnimky z oprávnenia žiadateľa o udelenie azylu zdržiavať sa na území Slovenskej republiky.
 • Ustanovuje sa povinnosť školení zamestnancov ministerstva vnútra a príslušníkov Policajného zboru.
 • Dopĺňa sa kritérium na určenie štátu za bezpečnú krajinu pôvodu. Nanovo sa upravuje kritérium na určenie štátu za bezpečnú tretiu krajinu.
 • Predlžuje sa lehota na podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska a o zrušení dočasného útočiska.

Zmeny v Občianskom súdnom poriadku (zákon č. 99/1963)

 • Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia vo veci azylu a doplnkovej ochrany bude pre súd rozhodujúci skutkový stav v čase vyhlásenia alebo vydania rozhodnutia. Podľa súčasnej právnej úpravy je pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia.
 • Dopĺňa sa dôvod na zrušenie rozhodnutia vydaného správnym orgánom vo veci azylu a doplnkovej ochrany.

Zmeny v zákone o pobyte cudzincov (zákon č. 404/2011)

 • Na základe rozsudku Súdneho dvora EÚ sa vypúšťa ustanovenie, ktorým sa obmedzuje celková doba pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľom povolenia na malý pohraničný styk.
 • Znižuje sa administratívna záťaž štátnych príslušníkov tretích krajín pri predkladaní niektorých dokladov k žiadosti o udelenie prechodného pobytu. Ich administratívna záťaž sa znižuje aj pri žiadaní o obnovenie prechodného pobytu na vymedzené účely.
 • Rozširuje sa okruh osôb, ktorým policajný útvar vydá cudzinecký pas; pôjde napríklad aj o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí získali dlhodobý pobyt na základe poskytnutej doplnkovej ochrany.
 • Rozširuje sa okruh osôb, ktorým môže policajný útvar udeliť trvalý pobyt na neobmedzený čas.  Pôjde o štátneho príslušníka tretej krajiny mladšieho ako 18 rokov zvereného do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas. Taktiež bude možné udeliť trvalý pobyt na neobmedzený čas bez splnenia podmienok ustanovených v zákone plnoletej osobe, ktorá mala poskytnutú doplnkovú ochranu ako maloletý bez sprievodu najmenej tri roky, počas ktorých študovala na škole na území Slovenskej republiky.
 • Ustanovuje sa možnosť predĺženia lehoty na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.
 • Rozširuje sa okruh osôb, ktoré môžu za bezvládneho štátneho príslušníka tretej krajiny podať žiadosť o udelenie alebo predĺženie tolerovaného pobytu.
 • Zabraňuje sa účelovému podávaniu žiadostí o tolerovaný pobyt štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ak je voči nim zároveň vedené konanie o administratívnom vyhostení.
 • Ustanovuje sa, že policajný útvar pokračuje v konaní o administratívnom vyhostení aj vtedy, ak žiadateľ o azyl nie je oprávnený zdržiavať sa na území SR v súlade so zákonom o azyle.
 • Navrhuje sa, aby policajný útvar mohol rozhodnúť o úhrade nákladov za administratívne vyhostenie.
 • Rieši sa zabránenie monitorovania policajtov, ktorí vykonávajú hraničný dozor na slovensko-ukrajinskej hranici. Každý, kto bude chcieť umiestniť technické zariadenia na snímanie obrazu alebo zvuku v blízkosti vonkajšej hranice, to bude povinný písomne oznámiť policajnému útvaru.
 • Policajti zaradení na hraničnom priechode alebo v zariadení na zaistenie cudzincov, poskytnú cudzincom informácie o možnosti požiadať o azyl.
 • Navrhuje sa, aby cudzinec mohol mať v konaní podľa zákona o pobyte cudzincov iba jedného zástupcu.

Zmeny v zákone o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi (zákon č. 327/2005)

V záujme transpozície prepracovanej procedurálnej smernice sa v zákone výslovne upravuje režim poskytovania právnej pomoci v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny a v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu. Právna pomoc v uvedených konaniach sa bude poskytovať v procesne obdobnom režime, ako je tomu pri konaní o administratívnom vyhostení.