Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Od budúceho roka sa zmenia niektoré pravidlá pre cudzincov

01. 12. 2009

paragraf

Od 1. januára 2010 dôjde k zmenám v udeľovaní pobytov a tiež v oblasti vyhosťovania a zaisťovania cudzincov. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov, ktorú parlament schválil 1. decembra. Novela takisto reaguje na problémy, ktoré sa vyskytli pri aplikácii tohto zákona a preberá nové právne predpisy Európskej únie.

Víza

Nanovo sa upravuje vízová problematika a to v súlade s Vízovým kódexom Spoločenstva. Jednoznačne sa ustanovuje, že cudzincom sú vydávané dva typy víz – schengenské a národné. Na rozdiel od schengenských víz, pri ktorých Vízový kódex zavádza povinnosť odôvodniť neudelenie víza, ako aj možnosť odvolať sa proti neudeleniu, pri národných vízach sa ponecháva doterajšia úprava neoznamovania dôvodov neudelenia víza, ako aj nemožnosť odvolať sa proti jeho neudeleniu.

Pobyty

Určité kategórie cudzincov nebudú musieť mať prechodný pobyt na účel zamestnania do 90 dní od vstupu na územie SR. Naopak, budú môcť začať pracovať hneď po vstupe na Slovensko, ak budú mať vydané príslušné pracovné povolenia. Pôjde o osoby vyslané do SR svojim zamestnávateľom na krátky čas, resp. pracovníkov strategických investorov. Platná právna úprava totiž spôsobuje problémy pri zabezpečovaní plynulosti výroby v strategických prevádzkach.

Študenti prijatí na štúdium na dobu dlhšiu ako 90 dní budú môcť začať študovať ihneď po legálnom vstupe na územie SR. V súčasnosti musia čakať na udelenie povolenia na pobyt.

O prechodný pobyt v SR budú môcť žiadať všetci študenti prijatí na štúdium na slovenskej škole. Túto možnosť majú zatiaľ len študujúci v rámci programov vlády SR alebo EHP.

Cudzinci s povolením na prechodný pobyt na účel štúdia, ktorí majú zároveň oprávnenie podnikať na území SR, budú môcť po skončení štúdia zmeniť účel pobytu zo štúdia na podnikanie bez vycestovania mimo územia SR a teda aj prerušenia podnikania. Žiadosť o povolenie na pobyt na účel podnikania si bude možné podať na policajnom útvare na území SR. V súčasnosti sa o povolenie žiada na našom zastupiteľskom úrade v zahraničí.

Zamestnávateľom pribudne povinnosťoznamovať policajnému útvaru skončenie pracovnoprávneho vzťahu s cudzincom, a to do troch pracovných dní. V praxi sa totiž vyskytujú prípady, kedy cudzinec neoznámi, že sa mu končil pracovnoprávny vzťah, a tým aj účel pobytu – a to je dôvod na zrušenie povolenia na pobyt.

Povolenie na prechodný pobyt bude možné účelovo viazať aj na liečenie a dobrovoľnícku činnosť. Cudzinci, ktorí sa u nás liečili viac ako 90 dní v jednom polroku, musia v súčasnosti žiadať o tolerovaný pobyt. Prechodný pobyt budú môcť získať aj osoby, ktoré ich počas liečenia sprevádzajú /napríklad kvôli imobilite/.

Od budúceho roka sa predĺži dĺžka udeleného tolerovaného pobytu obetiam obchodu s ľuďmi zo súčasných 40 na 90 dní. Zmena nadväzuje na Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008-2010.

Za tolerovaný pobyt sa bude považovať aj poskytovanie ústavnej starostlivosti, kedy hospitalizovaný cudzinec z objektívnych dôvodov nemôže požiadať o jeho udelenie po tom, čo mu skončilo povolenie na pobyt, resp. platnosť víza. Tolerovaným pobytom bude tiež obdobie, počas ktorého policajný útvar posudzuje žiadosť cudzinca o tolerovaný pobyt.
Cudzinci sa proti rozhodnutiu o dĺžke udeleného tolerovaného pobytu, resp. proti dĺžke ho predĺženia nebudú môcť odvolať. Slovenská republika umožňuje tolerovaný pobyt cudzincovi na svojom území len do času, keď pominú prekážky brániace mu opustiť SR, cudzinec si preto nemôže stanoviť jeho dĺžku, resp. dobu predĺženia.
Ak cudzinec opustí naše územie počas doby tolerovaného pobytu, tolerovaný pobyt mu automaticky zanikne. V takomto prípade je totiž zrejmé, že neexistuje prekážka na cudzincovo vycestovanie.

Povinnosti dopravcov

Kvôli kontrole osôb prilietajúcich alebo odlietajúcich mimo Schengenský priestor pribudnú povinnosti pre prevádzkovateľov letísk, čo je v súlade s Kódexom schengenských hraníc. Tieto pravidlá doteraz neboli v zákone explicitne upravené.
Pri prekročení vonkajších hraníc sa všetky osoby musia podrobiť minimálnej kontrole na zistenie totožnosti, príslušníci tretích krajín dôkladnej kontrole. Prevádzkovatelia letísk budú povinní oznámiť polícii prílet aj odlet lietadla z tretej krajiny. Ak na letisku nie je zriadený policajný útvar, bude potrebné ohlásiť to 24 hodín pred príletom alebo odletom. Odlet lietadla do tretej krajiny bez hraničnej kontroly posádky a pasažierov nebude možné povoliť.
Prevádzkovatelia letísk budú musieť vytvoriť také podmienky, aby posádka a pasažieri po prílete z tretej krajiny nemohli opustiť priestory hraničnej kontroly na letisku.

Administratívne vyhosťovanie

V rozhodnutí o administratívnom vyhostení cudzinca bude musieť policajný útvar určiť aj konkrétnu krajinu, do ktorej cudzinca vyhostíme.
Na žiadosť cudzinca bude polícia povinná poskytnúť mu písomný preklad častí rozhodnutia o vyhostení v jazyku, ktorému rozumie.

Dôvodom na vyhostenie bude aj predloženie cudzích, falošných alebo pozmenených dokladov pri kontrole v zmysle zákona o pobyte cudzincov. Cudzincom, ktorí predložia takýto doklad pri hraničnej kontrole, teda ešte pred vstupom na územie SR, môže byť uložený zákaz vstupu na územie SR až na 5 rokov.
Zavádza sa nová lehota, ktorú policajný útvar určí cudzincovi na vycestovanie /najmenej 7 a najviac 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia/. Pri stanovovaní dĺžky bude polícia brať ohľad na zdravotný stav a súkromné či rodinné pomery vyhosťovaného.

V súlade s právom EÚ zavádza Slovenská republika možnosť zrušiť zákaz vstupu administratívne vyhostenému cudzincovi v prípade, ak preukáže, že opustil územie SR v lehote určenej policajným útvarom, alebo v rámci dobrovoľných návratov.

Zaisťovanie cudzincov

Cudzinca možno zaistiť najviac na 6 mesiacov. Policajný útvar bude mať však možnosť predĺžiť túto lehotu o ďalších 12 mesiacov, ak je predpoklad, že jeho administratívne vyhosťovanie bude trvať dlhšie, pretože cudzinec nespolupracuje s políciou alebo jeho domovský štát mešká s vydaním náhradného cestovného dokladu.
Počas doby zaistenia budú mať zástupcovia mimovládnych organizácií prístup do útvarov policajného zaistenia pre cudzincov, a to na základe súhlasu riaditeľa zariadenia.
Polícii pribudne povinnosť v pravidelných intervaloch opakovať cudzincovi poučenie o jeho právach a povinnostiach.

Novelizácia ďalších zákonov

V súvislosti so s prijatím Vízového kódexu a s tým súvisiacimi zmenami v úprave víz sa nanovo upravujú položky o vízach v zákone o správnych poplatkoch.
Novelizujú sa aj niektoré ustanovenia zákona o Policajnom zbore, a to na základe skúseností s prevádzkou policajných informačných systémov po vstupe SR do Schengenského priestoru.
Kvôli potrebe väčšej kontroly prístupu štátnych príslušníkov tretích krajín na slovenský trh práce a zabezpečenia rovnosti postavenia cudzincov a občanov SR v právnych vzťahoch sa novelizuje aj zákon o službách v zamestnanosti.

Novelizovaný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Zdroj obrázka: http://www.envipak.sk/files/paragraph2.jpg