Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. jún 2020, sobota
 

Oddelenie požiarnej prevencie

Oddelenie požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici vo svojom územnom obvode :

  • riadi výkon štátnej správy,
  • vykonáva štátny požiarny dozor,
  • overuje odbornú spôsobilosť a vydáva a odníma osvedčenia o odbornej spôsobilosti technikom požiarnej ochrany,
  • organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú činnosť
  • je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam vydaným v prvom stupni okresným riaditeľstvom alebo obcou,
  • dozerá, ako právnická osoba alebo fyzická osoba–podnikateľ, ktorá má vydané oprávnenie podľa § 12 ods. 6 na vykonávanie odbornej prípravy preventivárov požiarnej ochrany obce alebo technikov požiarnej ochrany, plní povinnosti podľa § 12 ods. 7,

 

Kontakty na príslušníkov oddelenia požiarnej prevencie

plk. Ing. Miroslav Podhradský

vrchný inšpektor - vedúci oddelenia požiarnej prevencie
Telefón 0961606530

kpt. Ing. Jana Dubajová

samostatná odborná inšpektorka oddelenia požiarnej prevencie
Telefón 0961606533

mjr. Ing. Ján Kulfas

samostatný odborný inšpektor špecialista oddelenia požiarnej prevencie
Telefón 0961606532

por. JUDr. Jakub Bebej

samostatný odborný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie
Telefón 0961606534