Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Oddelenie požiarnej prevencie

Oddelenie požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici vo svojom územnom obvode vykonáva :

-   podieľa sa na spracúvaní návrhov  právnych predpisov a interných predpisov, týkajúcich sa požiarnej prevencie vrátane pripomienok k návrhom, ktoré spracovali iné  organizačné  jednotky zboru alebo iné ústredné orgány,

-   plní úlohy vyplývajúce z osobitného predpisu,

-   zabezpečuje podklady na prípravu podkladov pre rozhodovanie o spracovaní analýzy nebezpečenstva vzniku požiarov v objektoch právnických osôb a  fyzických osôb-podnikateľov a pre jej schválenie,

-   koordinuje a usmerňuje činnosť okresných riaditeľstiev pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru,

-   vykonáva poradenskú činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a poskytuje odbornú pomoc pri riešení ochrany pred požiarmi v objektoch a v stavbách právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb,

-   koordinuje a usmerňuje spoluprácu okresných riaditeľstiev pri plnení úloh v oblasti ochrany pred požiarmi so štátnymi orgánmi, obcami, právnickými osobami a fyzickými osobami-podnikateľmi, fyzickými osobami a občianskymi združeniami,

-   vypracúva plány kontrolnej činnosti krajského riaditeľstva na úseku požiarnej prevencie a zabezpečuje výkon kontrolnej činnosti na tomto úseku,

-   vedie a aktualizuje zoznam subjektov zaradených do výkonu kontrolnej činnosti krajského riaditeľstva v rámci štátneho požiarneho dozoru,

-   vydáva rozhodnutia o pokute v prípade zistenia porušenia povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi,

-   overuje odbornú spôsobilosť technikov požiarnej ochrany, vydáva a odníma osvedčenia o ich odbornej spôsobilosti a vedie predpísanú dokumentáciu o tejto činnosti,

-   podieľa sa na overovaní odbornej spôsobilosti veliteľov závodných hasičských zborov a zamestnancov vo funkciách veliteľ družstva a operačný dôstojník,

-     pripravuje návrhy rozhodnutí v odvolacom konaní proti rozhodnutiam vydaným v prvom stupni okresným riaditeľstvom alebo obcou,

-   organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú činnosť a poskytuje metodickú, poradenskú činnosť v oblasti požiarnej prevencie,

-   zadáva údaje do centrálnej  evidencie správnych deliktov a priestupkov – CESDAP a do databázy FAREVA.

 

Kontakty na príslušníkov oddelenia požiarnej prevencie

plk. Ing. Miroslav Podhradský

vrchný inšpektor - vedúci oddelenia požiarnej prevencie
Telefón 0961606530

kpt. Ing. Jana Dubajová

samostatná odborná inšpektorka oddelenia požiarnej prevencie
Telefón 0961606533

mjr. Ing. Ján Kulfas

samostatný odborný inšpektor špecialista oddelenia požiarnej prevencie
Telefón 0961606532

por. JUDr. Jakub Bebej

samostatný odborný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie
Telefón 0961606534