Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

oddelenie požiarnej prevencie na KR HaZZ v Košiciach

 

Oddelenie požiarnej prevencie

055/6320680

vedúci OPP -pplk. Ing. Miroslav PACHL

 

pplk. Ing. Eva SOŠKOVÁ

 

mjr. Ing, Jaroslav HUDY

 

mjr. Ing. Samuel HLUBEŇ, PhD.

 

kpt. Ing. Martin KRIŠTOF , PhD.

 

alebo emailom: meno.priezvisko@minv.sk

! Obdobie krízovej situácie sa nebude započítavať do obdobia platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti a taktiež do overovacieho procesu na úseku ochrany pred požiarmi.  

Pokyn

riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

z 28. januára 2014

ktorým si Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhradzuje posudzovanie dokumentácie stavieb na území Košického kraja z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu

 Na zabezpečenie jednotného postupu pre určenie kompetencií pri posudzovaní projektových dokumentácií stavieb z hľadiska správnosti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb

 

ustanovujem:

Čl. 1

Tento pokyn určuje kompetencie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach (ďalej len „krajské riaditeľstvo") pre posudzovanie projektových dokumentácií stavieb za účelom vydania odborného stanoviska k vydaniu územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia, ako aj pre kontrolu stavby po jej realizácii za účelom vydania stanoviska k vydaniu kolaudačného rozhodnutia.

 Čl. 2

(1) Krajské riaditeľstvo si v zmysle § 27 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vyhradzuje na posudzovanie:

a) dokumentáciu stavieb, resp. objektov kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, ústredných orgánov štátnej správy a vyššieho územného celku,

b) dokumentáciu stavieb s požiarnou výškou stavby nad 45 m,

c) dokumentáciu stavieb na ubytovanie s lôžkovou kapacitou nad 300 osôb,

d) dokumentáciu stavieb, v ktorých sa nachádza zhromažďovací priestor ZP 3 pre viac ako 2000 osôb,

e) dokumentáciu stavieb, v ktorých je navrhované stabilné hasiace zariadenie, polostabilné hasiace zariadenie, zariadenie na odvod tepla a splodín horenia alebo automatické požiarnotechnické zariadenie, ktoré má nahradiť požiarnu stenu alebo požiarny uzáver,

f) dokumentáciu stavieb, v ktorých sú výrobné priestory, skladovacie priestory, otvorené sklady a skládky a otvorené technologické zariadenia s prevádzkou skupiny 6 alebo 7 na ploche väčšej ako 5000 m

(2) Body uvedené v ods. 1 sa vzťahujú aj na zmeny v týchto stavbách uskutočnených po kolaudačnom konaní.

Čl. 3

U dokumentácii stavieb, ktoré sú uvedené v čl. 2 tohto pokynu, vydá stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie krajské riaditeľstvo. Zároveň si krajské riaditeľstvo v zmysle § 27 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vyhradzuje právo vydať stanovisko aj ku kolaudácii týchto stavieb.

Čl. 4

Ak krajské riaditeľstvo vydá stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie vyhradenej stavby, vydá stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie aj v tom prípade, že pri spracovaní dokumentácie došlo k zmene a vyhradená stavba už nespĺňa kritériá uvedené v čl. 2 tohto pokynu, ak o tom rozhodne. Ak okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „ okresné riaditeľstvo“) vydá stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a počas spracovania projektovej dokumentácie dôjde k zmene a vyhradená stavba už spĺňa kritéria určené v čl. 2 tohto pokynu, vydá stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie krajské riaditeľstvo, ak o tom rozhodne. Okresné riaditeľstvo je povinné oznámiť krajskému riaditeľstvu zmeny v projektových dokumentáciách, v ktorých došlo k zmene podmienok a vyžiadať si ich stanovisko ku kompetencii posúdenia projektovej dokumentácie a vydania záväzného stanoviska k vydaniu stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.

Čl. 5

Postup okresného riaditeľstva, ktorému bude predložená dokumentácia stavby, ktorá patrí do kompetencie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo krajského riaditeľstva je uvedený v Pokyne prezidenta Hasičského a záchranného zboru o postupe pri územnom konaní, stavebnom konaní a pri kolaudačnom konaní č. 20/2010 z 18. júna 2010.

Čl. 6

Krajské riaditeľstvo si môže vyhradiť z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu posúdenie projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti nad rámec kompetencií určených čl. 2 tohto pokynu, ak o tom tak rozhodne. Krajské riaditeľstvo môže poveriť okresné riaditeľstvo posúdením projektovej dokumentácie a vydaním stanoviska pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, resp. vykonať kontrolu stavby v rámci kolaudačného konania a vydať stanovisko ku kolaudácii stavby, ak stavba spĺňa parametre čl. 2 tohto pokynu, a keď o tom tak rozhodne.

Čl. 7

Zrušujem pokyn riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č.24/2012 z 13. júna 2012, ktorým si Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, vyhradzuje posudzovanie dokumentácie stavieb právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území Košického kraja z hľadiska osobitného hospodárskeho, spoločenského alebo kultúrneho významu a posudzovanie dokumentácie umiestnenia technologických zariadení.

Čl. 8

Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania.

Č. p.: KRHZ-KE-OPP- 63 /2014

plk. Ing. Jozef Fedorčák, v. r.

riaditeľ