Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Operatívne riadenie

Oddelenie operatívno – technické Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici plní najmä tieto úlohy:

- pripravuje podklady pre rozhodnutia o spracovaní analýzy nebezpečenstva vzniku požiarov v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa,
- pripravuje podklady a rozhodnutia o zriadení a zrušení hasičskej jednotky, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa,
- riadi a vykonáva kontrolu výkonu spojovacej služby, protiplynovej služby, strojnej služby, povodňovej záchrannej služby a hasičskej záchrannej služby v riadiacej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici,
- koordinuje zabezpečovanie základných úloh uvedených služieb zboru vo svojom územnom obvode,
- zabezpečuje plnenie úloh na úseku krízového manažmentu; plní úlohy hospodárskej mobilizácie a úlohy ochraňovateľa zásob mobilizačných rezerv vo vymedzenom rozsahu; plní úlohy na úseku ochrany utajovaných skutočností, 
- v závažných prípadoch vykonáva zisťovanie príčin vzniku požiarov, vypracúva rozbory požiarovosti a vedie evidenciu ochrany pred požiarmi,
- organizuje vo svojom územnom obvode vykonanie taktických cvičení,
- vykonáva kontrolu pripravenosti a akcieschopnosti závodných hasičských útvarov a ich materiálno-technického vybaveni,
- Vykonáva odbornú prípravu zamestnancov a členov hasičských jednotiek právnických osôb a overuje ich odbornú spôsobilosť.