Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Operatívne riadenie

Oddelenie operatívno – technické Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici plní  tieto úlohy:

-   podieľa sa na spracúvaní návrhov  právnych predpisov a interných predpisov, týkajúcich sa organizácie a úloh hasičských jednotiek vrátane pripomienok k návrhom, ktoré spracovali iné organizačné jednotky zboru alebo iné ústredné orgány,

-   pripravuje podklady na rozhodnutie o vypracovaní analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,

-   koordinuje a usmerňuje postup pri vykonávaní odbornej prípravy v hasičských jednotkách v pôsobnosti krajského riaditeľstva,

-   pripravuje podklady na vydanie rozhodnutia o uložení povinnosti právnickým osobám alebo fyzickým osobám-podnikateľom zriadiť závodný hasičský útvar a závodný hasičský zbor,

-   pripravuje podklady na vydanie rozhodnutia o zrušení závodného hasičského útvaru alebo závodného hasičského zboru,

-   koordinuje a zabezpečuje úlohy na úseku spojovacej služby, strojnej služby, protiplynovej služby, hasičskej a záchrannej služby a povodňovej záchrannej služby na krajskom riaditeľstve, okresných riaditeľstvách a v hasičských jednotkách v pôsobnosti krajského riaditeľstva,

-   zabezpečuje a kontroluje vykonávanie fyzickej prípravy na krajskom riaditeľstve a na okresných riaditeľstvách,

-   spolupracuje vo vymedzenom rozsahu v oblasti uplatňovania/dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia  pri práci na krajskom riaditeľstve a na okresných riaditeľstvách,

-    plní vo vymedzenom rozsahu úlohy na úseku ochrany utajovaných skutočností a vedie určenú evidenciu písomností na krajskom riaditeľstve  a na okresných riaditeľstvách,

-    spolupracuje vo vymedzenom rozsahu na úseku koncepcie, plánovania a realizácie rozvoja informatiky na krajskom riaditeľstve a na okresných riaditeľstvách,

-    spolupracuje vo vymedzenom rozsahu pri zabezpečení ochrany výpočtovej techniky, údajov a informácií na krajskom riaditeľstve a na okresných riaditeľstvách,

-    podieľa sa na kontrole pripravenosti a akcieschopnosti závodných hasičských útvarov, závodných hasičských zborov a dobrovoľných hasičských zborov obcí v pôsobnosti krajského riaditeľstva

-   overuje odbornú spôsobilosť veliteľov závodných hasičských zborov a zamestnancov vo funkciách veliteľ družstva a operačný dôstojník, vydáva a odníma osvedčenia o ich odbornej spôsobilosti a vedie predpísanú dokumentáciu o tejto činnosti,

-    koordinuje zisťovanie príčin vzniku požiarov a vypracúva rozbory požiarovosti.

Kontakty na príslušníkov  oddelenia operatívno technického

mjr. Ing. Erik Piater

vedúci oddelenia operatívno technického
Telefón 0961606520

mjr. JUDr. Jana Motajová

samostatný oborný inšpektor
Telefón 0961606523

mjr. Ing. Pavol Dubaj

samostatný oborný inšpektor špecialista
Telefón 0961606526

pplk. Ing. Juraj Lištiak

samostatný oborný inšpektor špecialista
Telefón 0961606525

por. Ing. Marek Fekiač

samostatný oborný inšpektor
Telefón 0961606522

kpt. Ing. Rastislav Dúbravský

samostatný oborný inšpektor
Telefón 0961606524

mjr. Ing. Veronika Miškovičová

samostatný oborný inšpektor
Telefón 0961606527