Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

O nás

Od 1. januára 2006 je Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy osobitným zariadením Hasičského a záchranného zboru a právnickou osobou a rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet MV SR, ktorá v rámci zboru plní nasledujúce úlohy:

  • plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov, s poskytovaním pomoci a s vykonávaním záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a podieľa sa na poskytovaní pomoci pri iných mimoriadnych udalostiach,
  • poskytuje pomoc v prípadoch ohrozenia života a zdravia osôb a majetku právnických osôb a fyzických osôb, ako aj životného prostredia,
  • plní úlohy na úseku materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia,
  • plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia,
  • podieľa sa na poskytovaní predlekárskej pomoci a lekárskej pomoci a na odsune zranených a chorých,
  • vykonáva v rámci záchranných prác núdzové odstraňovanie stavieb a ľadových bariér a podieľa sa na likvidácii ohnísk nákaz zvierat

Vysoká koncentrácia obyvateľstva (430 000 obyvateľov na ploche 370 km2), hustota cestnej dopravy, ako aj značná koncentrácia priemyslu v hlavnom meste Slovenskej republiky vplýva aj na skladbu zásahovej činnosti Hasičského a záchranného útvaru jej hlavného mesta. Orientovaná je na hasenie požiarov v občianskej a priemyselnej zástavbe, na záchranu osôb z výškových budov, z vodných plôch a pri dopravných nehodách. Významná časť zásahov tvoria technické a environmentálne zásahy.

Hasičský a záchranný útvar je dislokovaný v Bratislave na štyroch hasičských staniciach, kde výkon služby zabezpečuje spolu vyše 260 príslušníkov.

veliteľ
Hasičského a záchranného útvaru
hlavného mesta SR Bratislavy
pplk. Mgr. Marián Bugár

Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta

Slovenskej republiky Bratislavy

e-mail: marian.bugar@minv.sk

zastupca
e-mail: mjr. Ing. Pavol Ihnát, MBA - vymenovaný na zastupovanie

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

Prezident HaZZ

plk. Ing. Pavol Nereča
Prezidentom Hasičského záchranného zboru je
od 27. augusta 2019
plk. Ing. Pavol Nereča (PDF, 94 kB)

 

Fotogalérie