Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Pracovné príležitosti

V Prešove, dňa 18.05.2020

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

samostatný radca – právnik

na vnútornom oddelení  Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove

miesto výkonu práce: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, Prešov

s predpokladaným nástupom od 01.09.2020

pracovný pomer na dobu neurčitú

podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore: právo

 

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

nevyžaduje sa

 

Ďalšie požadované odborné poznatky, schopnosti a osobnostné predpoklady:

Analytické myslenie, samostatnosť pri rozhodovaní, adaptabilita, flexibilita, spoľahlivosť, asertívne vystupovanie, prezentačné a komunikačné schopnosti, emocionálna stabilita, odolnosť voči záťaži, schopnosť tvoriť stratégie, koncepcie, projekty a analytické dokumenty, rýchlosť a správnosť plnenia pracovných úloh aj počas výkonu viacerých (čiastkových) povinností súčasne. Znalosť práce s PC (min. Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint a osobitne Microsoft Outlook).

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o prijatie do zamestnania (o zaradenie do výberového konania),

-          štrukturovaný životopis,

-          úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

-          výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo súhlas so zabezpečením výpisu z registra trestov s poskytnutím potrebných údajov na jeho vyžiadanie a so súhlasom na spracovanie osobných údajov osobitne na tento účel.

 

Prihlášky do výberového konania je potrebné zasielať na adresu:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove

Požiarnická 1

080 01 Prešov

 

do 15.07.2020

(rozhodujúci je dátum na pečiatke doručovateľa – pošty o podaní listovej zásielky)

 

pričom obálku je potrebné označiť: Výberové konanie KR HaZZ Prešov – NEOTVÁRAŤ!

 

 

Komisia vyhodnotí správnosť a úplnosť žiadostí a príloh uchádzačov o prijatie do pracovného pomeru, a určí termín osobného pohovoru a preverenia požadovaných znalostí a zručností, ktorý oznámi jednotlivým uchádzačom najneskôr do 24.07.2020.

 

 

Nižšie uvedené dokumenty na stiahnutie sa týkajú len uchádzačov o prijatie do služobného pomeru príslušníka Hasičského a záchranného zboru;

teda nepoužívať tieto vzory pre vyššie uvedené výberové konanie.