Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2017, Nedeľa
 

Pracovné príležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

odborný referent (zamestnanec podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a ZP) – sekretariát Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku

na dobu určitú, a to na čas čerpania rodičovskej dovolenky zamestnankyňou v súčasnom pracovnom pomere na uvedenej funkcii

s predpokladaným nástupom 1.7.2017.

 

Minimálne kvalifikačné predpoklady:

Úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou

 

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

nevyžaduje sa

 

Ďalšie požadované odborné poznatky, schopnosti a osobnostné predpoklady:

Znalosť právnych predpisov najmä z oblasti pracovného práva a účtovníctva. Analytické myslenie, samostatnosť v rozhodovaní, adaptabilita, flexibilita, spoľahlivosť, asertívne vystupovanie, prezentačné a komunikačné schopnosti, emocionálna stabilita, odolnosť voči záťaži, schopnosť tvoriť stratégie, koncepcie, projekty a analytické dokumenty, rýchlosť a správnosť plnenia pracovných úloh aj počas výkonu viacerých (čiastkových) povinností súčasne. Znalosť práce s PC (min. Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint a osobitne Microsoft Outlook).

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-          štrukturovaný životopis,

-          úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

-          výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

 

Prihlášky do výberového konania je potrebné zasielať na adresu:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove

Požiarnická 1

080 01 Prešov

 

do 6.6.2017

(rozhodujúci je dátum na pečiatke doručovateľa – pošty o podaní listovej zásielky)

 

pričom obálku je potrebné označiť: Výberové konanie OR HaZZ Kežmarok – NEOTVÁRAŤ!

 

 

Komisia vyhodnotí správnosť a úplnosť prihlášok uchádzačov o prijatie do pracovného pomeru vrátane príloh, a stanoví termín osobného pohovoru a preverenia požadovaných znalostí a zručností, ktorý oznámi jednotlivým uchádzačom najneskôr do 23.6.2017.