Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2020, štvrtok
 

Požiarna prevencia

 

Oddelenie požiarnej prevencie na Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Trnave sa podieľa na plnení týchto úloh:

  • vo svojom územnom obvode riadi výkon štátnej správy,
  • overuje odbornú spôsobilosť a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti technikom požiarnej ochrany,
  • posudzuje projektovú dokumentáciu stavieb v rámci územného a stavebného konania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, ktoré sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých okresných riaditeľstiev alebo ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho, spoločenského alebo kultúrneho významu,
  • posudzuje stavby v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu,
  • vykonáva kontrolu stavieb v priebehu ich realizácie z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu,
  • posudzuje dokumentáciu tuzemských technologických zariadení, ktoré ako celok nepodliehajú posúdeniu zhody,
  • je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam vydaných v prvom stupni okresnými riaditeľstvami,
  • organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú činnosť.

 

Navštíviť nás môžete v pracovných dňoch od 8.00 do 14.30 hod.

plk. Ing. Róbert Simeonov

vedúci oddelenia
Telefón 033/5920326

mjr. Ing. Mária Gschwandtnerová

Telefón 033/5920315

pplk. Ing. Iveta Urcikánová

Telefón 033/5920315

mjr. Ing. Ľudovít Hrušovský

Telefón 033/5920317