Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 

Vnútorné oddelenie

Vnútorné oddelenie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici plní najmä tieto úlohy:

- koordinuje a zabezpečuje činnosť krajského riaditeľstva a okresných riaditeľstiev v oblasti  rozpočtovej a finančnej politiky v komoditnej skupine 20,

- zabezpečuje a koordinuje spoluprácu krajského riaditeľstva, okresných riaditeľstiev s organizačnými jednotkami zboru, útvarmi ministerstva a  s centrom podpory pri obstarávaní tovarov, služieb a prác,

- zabezpečuje evidenciu žiadaniek, vystavuje schvaľovacie doložky k faktúram a vykonáva základnú finančnú kontrolu pri dodávaní tovarov a služieb za krajské riaditeľstvo a    za okresné riaditeľstvá,

- zabezpečuje vybavenie a vystrojenie príslušníkov zaradených na krajskom riaditeľstve a na okresných riaditeľstvách osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,

-  zabezpečuje a vykonáva správu hnuteľného a nehnuteľného majetku a vedie evidenciu majetku v užívaní krajského riaditeľstva a okresných riaditeľstiev,

-  pripravuje podklady na vypracovanie darovacích zmlúv a zmlúv o výpožičke na hasičskú techniku a materiál,

-  pripravuje návrhy systemizácie, vnútornej organizácie a početných stavov príslušníkov  na krajskom riaditeľstve a na okresných riaditeľstvách,

-  zabezpečuje právnu agendu kraja a poskytuje právnu pomoc jednotlivým organizačným jednotkám zboru kraja,

-  zabezpečuje styk s verejnosťou a médiami, agendu medzinárodných vzťahov a agendu poskytovania informácií podľa osobitného predpisu,

-  vedie evidenciu sťažností a petícií, podieľa sa na ich vybavovaní a vypracúva štatistické hlásenia,

-  pripravuje plánovacie a programové dokumenty krajského riaditeľstva, usmerňuje a kontroluje rozpracovanie týchto dokumentov okresnými riaditeľstvami, vypracúva plán kontrolnej činnosti krajského riaditeľstva, ročný plán činnosti krajského riaditeľstva a hlavné zameranie činnosti okresných riaditeľstiev,

-  organizačne zabezpečuje rokovanie poradných orgánov krajského riaditeľstva,

-  spolupodieľa sa na príprave, implementácii a na monitorovaní rozvojových projektov realizovaných s podporou európskych štrukturálnych fondov a iných doplnkových zdrojov,

-  spolupracuje vo vymedzenom rozsahu s Úradom inšpekčnej služby pri odhaľovaní prípadov korupčného konania príslušníkov a zamestnancov krajského riaditeľstva a okresných  riaditeľstiev,

- vykonáva analytickú a rozborovú činnosť stavu čerpania mzdových prostriedkov na nákladovej položke krajského riaditeľstva a okresných riaditeľstiev,

- zabezpečuje predprojektovú a projektovú dokumentáciu a úlohy spojené s realizáciou výstavby, stavebnými úpravami a rekonštrukciami stavieb financovaných z programov zahraničnej pomoci.

 

Kontakty na príslušníkov  vnútorného oddelenia

 

kpt. Ing. Katarína Šudíková PhD.

Vedúca vnútorného oddelenia
Telefón 0961606513

mjr. JUDr. Bibiana Slančíková

samostatný oborný inšpektor špecialista
Telefón 0961606515

pplk. Ing. Zuzana Lešková

samostatný oborný inšpektor špecialista
Telefón 0961606512

pplk. Ing. Iveta Kordová

samostatný oborný inšpektor špecialista
Telefón 0961606514

por. Ing. Matúš Kondela

samostaný odborný inšpektor
Telefón 0961606516

JUDr. Barbora Bílková

samostatný radca – právnik
Telefón 0961606517