Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. august 2019, piatok
 

Platné usmernenia

Odpoveď ÚNMS SR k vydávaniu ATN (PDF, 2 MB)

Projektovanie zariadení na odvod tepla a splodín horenia (PDF, 75 kB)  

Informácia o vydaní usmernenia k možnosti použitia APU lišty  (PDF, 147 kB)

Žiadosť o výklad vybraných ustanovení vyhlášky č. 96/2004 Z. z.  (PDF, 166 kB)

Výklad § 55 ods. 2 v nadväznosti na § 57 ods. 3 vyhlášky č. 94/2004 Z .z.  (PDF, 68 kB)

Spaľovanie horľavých látok - zbytkov po ťažbe na voľnom priestranstve fyzickými osobami vlastniacimi lesy, resp. pozemkovými spoločenstvami bez právnej subjektivity  (PDF, 199 kB)

Označovanie a akcieschopnosť zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov podľa vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. (PDF, 154 kB)   (PDF, 154 kB)

 Riešenie únikových ciest v nadstavbách bytových domov pri zmenách stavieb na bývanie (PDF, 221 kB) 

Zabezpečovanie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku stavebným úradom (PDF, 78 kB)

 Kompetencie a postup pri posudzovaní projektových dokumentácií automatických požiarnotechnických zariadení (vodných clôn (PDF, 433 kB))
 
 Komentár k § 57 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (PDF, 490 kB)

Vydávanie stanovísk k posudzovaniu predpokladaných vplyvov na životné prostredie podľa zákona 24/2006 Z. z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 439 kB) --- vzor stanoviska k zámeru (PDF, 229 kB)

Zariadenia hlasovej signalizácie požiaru (PDF, 379 kB)
 
 
Projektovanie zariadení na odvod tepla a splodín horenia - zakreslenie veľkosti otvorov a ich umiestnenie (JPG, 715 kB)
 
Metodické usmernenie pre realizáciu presklení balkónov a lodžií (PDF, 245 kB)
 
Inštalácia systému elektrickej požiarnej signalizácie u stavieb, v ktorých sa nachádzajú apartmánové byty (PDF, 436 kB)
 
Stanovenie konštrukčného prvku vyhotoveného na stavbe (PDF, 248 kB)
 
Vysvetlenie čl. 6.2.7.10.5 STN 73 0802/Z2 (PDF, 390 kB)
 
Požiadavky na riešenie protipožiarnej bezpečnosti užívanej stavby (PDF, 933 kB)
 
Spoločná komunikácia podľa § 54 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (PDF, 3 MB)