Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Ako si objednať skúšku

Zaslať žiadosť, resp. objednávku na vykonanie skúšky poštou, prípadne doručiť osobne.

  • žiadosť, resp. objednávka obsahuje: obchodné meno a úplnú adresu zákazníka, obchodné meno a úplnú adresu výrobcu, skúšobnú metódu, podľa ktorej chce zákazník skúšky vykonať, názov materiálu, výrobku, jeho charakteristiku a použitie, prípadne kartu bezpečnostných údajov, kontakt na zodpovednú osobu

  • vzorky materiálu, výrobku zaslať poštou, resp. osobne doručiť do skúšobne podľa skúšobného predpisu, podľa ktorého má byť skúška vykonaná (rozmery vzorky – množstvo, počet vzoriek a pod.).


UPOZORNENIE:

V prípade, že výrobok nebude zo strany zákazníka jednoznačne identifikovaný, skúšobňa si vyhradzuje právo označiť výsledky skúšok za orientačné