Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2020, pondelok
 

Infoservis

 

VYKUROVACIE OBDOBIE

Zimné vykurovacie obdobie je každoročne sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Aj keď požiare spôsobené tepelnými spotrebičmi a komínmi z hľadiska celkových štatistík nepredstavujú vysoký podiel na celkovom počte požiarov spôsobujú však vysoké škody na majetku a sú najčastejšou príčinou usmrtenia osôb pri požiaroch.

Nebezpečenstvo súvisí predovšetkým s nevyhovujúcim stavom komínových telies a dymovodov, s technickými nedostatkami spotrebičov, ale aj s neopatrnosťou a nedbanlivosťou pri ich obsluhe.

Podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z., z ktorej vyplývajú zásady, ktorými je nevyhnutné sa riadiť:

Pri používaní spotrebičov:

 • inštalovať spotrebič do vyhovujúceho prostredia,
 • používať schválený typ spotrebiča,
 • dodržiavať návod na jeho obsluhu,
 • používať predpísaný druh paliva,
 • pri inštalácii dodržať bezpečné vzdialenosti od horľavých konštrukcií,
 • podlaha pod vykurovacími telesami musí byť nehorľavá, prípadne sa musí inštalovať predpísaným spôsobom izolačná podložka,
 • pred spotrebič na tuhé palivo, pred ktorým nie je nehorľavá podlaha, sa musí inštalovať ochranná podložka spôsobom popísaným vo vyhláške,
 • dodržať predpísané pripojenie spotrebiča,
 • zaistiť bezpečný odvod spalín.

 Pri prevádzkovaní komínov:

 • komín, s výnimkou občasne užívaných stavieb, musí byť vyhotovený ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou,
 • dodržať požadovanú vzdialenosť telesa komína od horľavých stavebných konštrukcií tak, ako ju určí výrobca,
 • ložné škáry a styčné škáry murovaného plášťa komína musia byť vyplnené maltou alebo inou vhodnou výplňou,
 • komíny, ktoré sú nad strechami z horľavého materiálu a z ktorých sa predpokladá úlet iskier, musia mať lapače iskier,
 • komíny sa nesmú svojpomocne vypaľovať,
 • otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami z nehorľavých stavebných  materiálov a nesmú sa pri nich skladovať horľavé materiály, podlaha okolo nich musí byť z nehorľavých materiálov,
 • je nevyhnutné zabezpečiť pravidelnú kontrolu a čistenie komínov v stanovených lehotách.

 Pri prevádzkovaní dymovodov:

 • dymovody treba zostaviť a upevniť tak, aby sa samovoľne neuvoľnili,
 • dymovod k spotrebiču musí byť inštalovaný v bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých stavebných konštrukcií, bezpečnú vzdialenosť určí výrobca,
 • pri prestupe horľavou konštrukciou treba prestup vyhotoviť predpísaným spôsobom.

 


 Kalendár podujatí

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi nemá na mesiac január 2020 plánované žiadne aktivity určené pre verejnosť.

Okresné riaditeľstvo pravidelne vykonávaná formou prednášok, prípadne ukážok techniky preventívno-výchovnú činnosť určenú najmä pre žiakov základných škôl a taktiež sa zúčastňuje ukážok techniky a činnosti záchranných zložiek IZS.