Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Odd. požiarnej prevencie

 

Oddelenie požiarnej prevencie na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie vo svojom územnom obvode:

 • riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
 • vykonáva štátny požiarny dozor,
 • riadi, organizuje a vykonáva odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi a overuje odbornú spôsobilosť preventivárov požiarnej ochrany obce a veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obce v rozsahu vymedzenom ministerstvom,
 • prejednáva priestupky na úseku ochrany pred požiarmi,
 • vydáva a odníma osvedčenia o odbornej spôsobilosti preventivárom požiarnej ochrany obce a veliteľom dobrovoľných hasičských zborov obce,
 • pomáha obciam pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi, najmä poskytuje im rady vo veciach aplikácie ustanovení tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonávanie, potrebné údaje z evidencie ochrany pred požiarmi a upozorňuje na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti,
 • oznamuje obci subjekty, v ktorých vykonáva protipožiarne kontroly,
 • vykonáva preventívno-výchovnú činnosť,
 • vydáva súhlas a ustanovuje podmienky na usporiadanie podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch, ktoré nie sú na tento účel určené,
 • dozerá, ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané oprávnenie podľa § 12 ods. 6 na vykonávanie odbornej prípravy preventivárov požiarnej ochrany obce, plní povinnosti podľa § 12 ods. 7,
 • vyhlasuje a odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Štátny požiarny dozor sa vykonáva:

 • protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, okrem rodinných domov a bytových domov, ktoré majú najviac osem nadzemných podlaží,
 • posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon,
 • vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie,
 • zisťovaním príčin vzniku požiarov,
 • kontrolou obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
 • kontrolou pripravenosti a akcieschopnosti hasičských jednotiek a ich materiálno -technického vybavenia u právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa a v obciach,
 • ukladaním opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolou plnenia týchto opatrení,
 • dohľadom nad určenými výrobkami uvádzanými na trh podľa osobitných predpisov.

Kontakty

Rožňavská č. 25, 045 01 Moldava nad Bodvou, 

tel.: +421 55 460 26 37

 

Vedúci oddelenia:

pplk. Ing. Július JUHÁSZ

samostatný odborný inšpektor špecialista

Julius.Juhasz@minv.sk

 

Príslušníci:

mjr. Ing. Gabriel REDAJ

samostatný odborný inšpektor

Gabriel.Redaj@minv.sk 

                         

por. Ing. Jana ORAVCOVÁ, PhD.,

odborný inšpektor

Jana.Oravcova3@minv.sk