Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 
Hasiči a záchranári / Požiarna prevencia / Štátny požiarny dozor / Výsledky štátneho požiarneho dozoru

Výsledky štátneho požiarneho dozoru za rok 2009

Vykonávanie protipožiarnych kontrol

 

Výkonu protipožiarnych kontrol v rámci štátneho požiarneho dozoru (ďalej len „ŠPD“) sa v roku 2009 zúčastňovalo celkom 215,5 príslušníkov zaradených na oddeleniach požiarnej prevencie okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „zbor“).

 

 

Prehľad o výsledkoch kontrolnej činnosti okresných riaditeľstiev zboru v rámci ŠPD za rok 2009

Kraj

Počet vykonaných kontrol

Počet

nedostatkov

Komplexné

Tematické

Následné

Spolu

BA

416

  97

366

   879

9 694

TT

312

135

278

   725

6 797

TN

525

207

615 

1 347

     13 817

NR

396

265

393

1 054

8 164

ZA

548

276

603

1 428

9 423

BB

494

359

611

1 464

7 512

PO

537

265

668

1 470

     10 017

KE

681

249

581

1 511

     21 553

Spolu

     3 909

      1 853

      4 115

9 877

     86 947

Rok 2008

     3 893

      2 107

      4 641

     10 641

   103 938

Rozdiel

medzi

r. 2009

a 2008

        +16

      - 254

      - 526

       - 764

   - 16 991

           

 

Príslušníci okresných riaditeľstiev zboru vykonali v hodnotenom období celkom 9 877 protipožiarnych kontrol, z ktorých bolo

Ø     3 909 protipožiarnych kontrol komplexných,

Ø      1 853 protipožiarnych kontrol tematických a

Ø      4 115 protipožiarnych kontrol následných.

Najviac všetkých protipožiarnych kontrol vykonali okresné riaditeľstvá zboru v Košickom kraji – 1 511. Naopak, najmenej protipožiarnych kontrol bolo vykonaných v Trnavskom kraji – 725.

Najviac vykonaných protipožiarnych kontrol na jedného príslušníka dosiahli okresné riaditeľstvá zboru v Trenčianskom kraji – 59,2 a najmenej protipožiarnych kontrol na jedného príslušníka bolo vykonaných okresnými riaditeľstvami zboru v Bratislavskom kraji – 32,6.

Na jedného príslušníka okresného riaditeľstva zboru pripadlo v rámci Slovenskej republiky v hodnotenom období v priemere 45,8 protipožiarnych kontrol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pri vykonaných protipožiarnych kontrolách zistili príslušníci okresných riaditeľstiev zboru celkom 86 947 nedostatkov. Z daného počtu bolo

Ø      24 792 organizačných nedostatkov, čo je 28,5% z celkového počtu zistených nedostatkov,

Ø      62 155 technických nedostatkov, čo je 71,5% z celkového počtu zistených nedostatkov.

Z počtu zistených nedostatkov vyplýva, že na jednu protipožiarnu kontrolu pripadlo v hodnotenom období v priemere 8,8 nedostatkov.

Pri výkone kontrolnej činnosti bolo príslušníkmi okresných riaditeľstiev zboru zistených najviac nedostatkov v Košickom kraji – 21 553. Najnižší počet nedostatkov bol zistený príslušníkmi v Trnavskom kraji – 6 797. 

K najviac sa vyskytujúcim nedostatkom z hľadiska organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi patria, tak ako aj v predchádzajúcich  obdobiach, najmä:

Ø      nedôsledné spracovanie, vedenie, aktualizácia a schvaľovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi,

Ø      nedostatky týkajúce sa školenia zamestnancov právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov,

Ø      nedostatky týkajúce sa odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok,

Ø      nevykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v stanovených lehotách.

Existencia uvedených nedostatkov nemôže byť odôvodňovaná žiadnymi objektívnymi faktormi (zlá finančná situácia, stará neudržiavaná technika a pod.), ale je to pravdepodobne záležitosť subjektívneho prístupu pri zabezpečovaní činností, ktoré majú vykonávať v kontrolovaných subjektoch technici požiarnej ochrany.

Najviac zisťovanými technickými nedostatkami pri vykonávaní protipožiarnych kontrol sú nedostatky, ktoré súvisia:

Ø      s požiarnymi zariadeniami a prostriedkami ochrany pred požiarmi (27 600 nedostatkov, t. j. 44,4% všetkých  technických nedostatkov),

Ø      s elektrickými zariadeniami a bleskozvodmi (17 170 nedostatkov, t. j. 27,6% technických nedostatkov),

Ø      so skladovaním a  manipuláciou s  horľavými pevnými, kvapalnými a plynnými látkami (5 773 nedostatkov, t. j. 9,3%),

Ø      so stavebným riešením objektov z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti   (4 982  nedostatkov, t. j. 8,0%).

                       

V súvislosti s vykonávaním kontrolnej činnosti v rámci ŠPD, uložili okresné riaditeľstvá zboru právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom za zistené neplnenia povinností a porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov na  úseku  ochrany  pred  požiarmi  333 pokút o celkovej výške 246 284 €..

Priemerná pokuta uložená podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov má hodnotu 739,59. Najvyšší priemer na jednu pokutu má Banskobystrický kraj (1 638,26 €) a najnižší (559,42 €) Prešovský kraj.  

Najviac pokút aj najvyššiu sumu uložili právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom v Košickom kraji (67) (40 406 €). Najmenej pokút (19) uložili v Banskobystrickom kraji a najmenšiu sumu (17 342 €) uložili v Prešovskom kraji.

Pre bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru okresné riaditeľstvá zboru v roku 2009 využili inštitút vylúčenia veci z používania celkom 108 krát a z dôvodu bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru, resp. znemožnenia záchrany osôb alebo majetku v prípade vzniku požiaru, zastavili 35 prevádzok.

 

 

Prehľad o sankciách uložených právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom podľa krajov

Kraj

rok

Pokuty podľa § 59 zákona

Vylúčenie

veci z

používania

Zastavenie

prevádzky

Počet

Suma

 ( € ) 

Priemer

€ / pokuta

BA

2008

42

36 446

867,76

16

0

2009

40

37 577

939,43

3

0

TT

2008

46

20 249

440,20

10

1

2009

47

27 605

587,34

8

0

TN

2008

53

20 199

381,11

11

5

2009

64

36 606

571,97

24

8

NR

2008

36

23 966

665,72

12

3

2009

31

34 841

1 123,90

10

4

ZA

2008

36

12 314

342,05

22

4

2009

34

20 780

611,18

18

3

BB

2008

18

11 268

626,00

3

0

2009

19

31 127

1 638,26

5

0

PO

2008

31

13 481

434,87

14

0

2009

31

17 342

559,42

16

1

KE

2008

54

19 950

369,44

17

10

2009

67

40 406

603,07

24

19

Spolu

2008

       316

157 872

499,59

105

23

2009

       333

246 284

739,59

108

35

Rozdiel

medzi

r. 2009

      a 2008

     + 17

+ 88 412

+ 240

+ 3

    + 12

 

 

Krajské riaditeľstvo zboru v Žiline uložilo pokutu vo výške 500 € právnickej osobe za neplnenie povinností v súvislosti so závodným hasičským útvarom a podobnú pokutu v sume 2 000 € uložilo aj Krajské riaditeľstvo zboru v Banskej Bystrici.

 

 

Kontrola obcí vo veciach zvereného výkonu štátnej správy

 

V rámci ŠPD vykonávali okresné riaditeľstvá zboru aj kontrolu obcí vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Pri tejto činnosti vykonali spolu 821 kontrol v obciach, z toho 438 komplexných, 65 tematických a 318 následných, pri ktorých zistili celkom 2 037 nedostatkov.

Najviac kontrol (186) bolo vykonaných v Prešovskom kraji a najmenej kontrol (38) vykonali okresné riaditeľstvá zboru v Bratislavskom kraji. Najväčší počet nedostatkov (390) zistili okresné riaditeľstvá zboru Žilinského kraja a najmenej (111) okresné riaditeľstvá zboru Bratislavského kraja.

Najčastejšie opakujúce nedostatky sú najmä:

Ø      nevykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolnými skupinami obce,

Ø      nevytvorenie kontrolných skupín obce,

Ø      nevykonávanie školení kontrolných skupín obce

Ø      neukladanie opatrení na odstránenie nedostatkov rozhodnutím.

 

 

Prehľad o výsledku kontrol obcí vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi

Kraj

Počet vykonaných kontrol

Počet zistených nedostatkov

Komplexné

Tematické

Následné

Spolu

BA

13

       13

12

         38

111

TT

78

0

47

125

198

TN

41

0

39

         80

299

NR

 3

       52

25

         80

175

ZA

61

0

59

120

390

BB

64

0

39

103

235

PO

99

0

87

186

322

KE

79

0

10

         89

307

Spolu

      438

       65

      318

821

     2 037

Rok 2008

      388

       14

      342

744

     2 795

Rozdiel

medzi

r. 2009

a 2008

     + 50

    + 51

     - 24

      + 77

      - 758

 

 

Protipožiarna bezpečnosť stavieb

 

Pri riešení požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania vydali okresné riaditeľstvá zboru a krajské riaditeľstvá zboru v hodnotenom období spolu 29 063 písomných stanovísk (ďalej len „stanovisko“), z čoho bolo

Ø      25 361 stanovísk súhlasných a

Ø        3 702 stanovísk nesúhlasných,

pričom bolo zistených celkom 18 316 nedostatkov z hľadiska riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

Z uvedeného počtu stanovísk bolo spracovaných

Ø      27 619 stanovísk okresnými riaditeľstvami zboru s celkovým počtom nedostatkov 16 707 a

Ø        1 444 stanovísk krajskými riaditeľstvami zboru s celkovým počtom  nedostatkov 1 609.

 

Pri počte 29 063 stanovísk vychádza v priemere 118,4 stanovísk na jedného príslušníka. Najviac stanovísk (5 259) spracovali a vydali v Bratislavskom kraji, najmenej (2 567) v  Trnavskom  kraji. Priemer v počte stanovísk na jedného príslušníka je najvyšší (169,6) v Bratislavskom kraji. Najnižší priemer na jedného príslušníka (76,1) má Košický kraj a druhý najnižší (83,3) má Banskobystrický kraj.

Najviac nedostatkov (3 888) bolo v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania zistených v Košickom kraji a najmenej nedostatkov (1 320) v Žilinskom kraji. Na jedného príslušníka vychádza v priemere najviac nedostatkov (111,9) v Košickom kraji a najmenej (44,0) v Žilinskom kraji, pričom celoslovenský priemer je 74,6 nedostatkov na príslušníka.

 

 

Prehľad o počte všetkých vydaných stanovísk k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavieb podľa krajov

Kraj

Územné a stavebné konanie

Kolaudačné konanie

Počet stanovísk

Počet nedostat-kov

Počet stanovísk

Počet nedostat-kov

Súhlas

Nesúhlas

Spolu

Súhlas

Nesúhlas

Spolu

BA

  2 759

  445

 3 204

  1 251

 1 853

 202

  2 055

    435

TT

  1 546

  134

 1 680

    380

   689

 198

     887

     1 238

TN

  1 829

  268

 2 097

    765

   934

 139

  1 073

     1 485

NR

  2 368

  149

 2 517

    614

 1 006

 146

  1 152

    794

ZA

  2 617

  253

 2 870

    718

 1 417

 139

  1 556

    602

BB

  1 844

  289

 2 133

  1 238

   826

 207

  1 033

  2 073

PO

  2 528

  438

 2 966

  1 997

   993

 203

  1 196

    838

KE

  1 549

  414

 1 963

  2 832

   603

   78

      681

  1 056

Spolu

17 040

2 390

19 430

  9 795

 8 321

1 312

   9 633

  8 521

 Rok 2008

21 063

2 674

23 737

16 101

 9 397

1 491

 10 888

10 452

Rozdiel

medzi

r. 2009

a 2008

- 4 023

- 284

- 4 307

   - 6 306

- 1 076

   - 179

 - 1 255

- 1 931

 

 

Najčastejšími nedostatkami k predloženému riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavieb vo vydaných stanoviskách sú najmä nedostatky:

Ø      v členení stavby na požiarne úseky,

Ø      v určení horľavosti konštrukčných celkov,

Ø      v určení požadovanej požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií,

Ø      neurčenie odstupových vzdialeností a požiarne nebezpečného priestoru od existujúcich stavieb susediacich s navrhovanou stavbou,

Ø      v určení obsadenia priestorov osobami pre potreby výpočtu únikových ciest,

Ø      v určení potreby požiarnej vody a hadicových zariadení,

Ø      v nesúlade dispozičného riešenia výkresovej časti protipožiarnej bezpečnosti stavby s dispozičným riešením výkresovej časti stavebného riešenia,

Ø      v neurčení požiadaviek na elektrické káble, ktoré zabezpečujú prevádzku elektrických zariadení počas požiaru,

Ø      v riešení prestupov vzduchotechnického potrubia požiarne deliacimi konštrukciami,

Ø      nesúlad riešenia protipožiarnej bezpečnosti s projektovým riešením iných profesií v predloženej projektovej dokumentácii,

Ø      nepredkladanie osobitných oprávnení o odbornej spôsobilosti pre projektovanie požiarno-technických zariadení,

Ø      nepredloženie kompletnej projektovej dokumentácie.

 

Najčastejšími nedostatkami zistenými pri kolaudačných konaniach sú najmä nedostatky:

Ø      nesúlad medzi schválenou projektovou dokumentáciou a skutočným vyhotovením stavby,

Ø      v predkladaní dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok,

Ø      v dokladovaní certifikácie a zhody,

Ø      v kompletnosti sprievodnej dokumentácie k požiarnym uzáverom,

Ø      neoznačenie požiarnych uzáverov nápisom POŽIARNY UZÁVER,

Ø      nevybavenie požiarnych uzáverov samozatváračmi,

Ø      v utesnení prestupov cez požiarne deliace konštrukcie,

Ø      v inštalácii požiarnych klapiek ,

Ø      v rozmiestnení prenosných hasiacich prístrojov,

Ø      v označení podzemných hydrantov.

     

Prezídium zboru posudzovalo riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania u stavieb, ktoré sa uskutočňujú v územných obvodoch dvoch alebo viacerých krajov a stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Takto posúdilo a vydalo stanoviská k projektovým dokumentáciám piatich stavieb, ktoré sa uskutočňujú v územných obvodoch dvoch krajov. K riešeniu požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti, bolo prezídiom zboru vydaných 32 stanovísk. Išlo hlavne o stavby cestných tunelov v súvislosti s výstavbou diaľničnej siete (tunely Považský Chlmec, Čebrať, Višňové, Kysuca, Bôrik, Prešov), stavby železničných tunelov (Diel, Milochov, Bikoš, Okruhliak), stavby súvisiace s riešením podzemného prepojenia železničných tratí a letiska v Bratislave (TEN-T), ako aj stavbu „Jadrová elektráreň Mochovce dostavba blokov 3 a 4“.

V rámci procesu kolaudačného konania posúdilo prezídium zboru v kolaudačnom konaní tunel Sitina v Bratislave z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti a vydalo konečné stanovisko k predčasnému užívaniu tunela. V poslednom štvrťroku 2009 prezídium zboru vykonalo kontroly splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby tunela Bôrik a spracovalo stanovisko so záväznými pripomienkami, ktoré bolo jedným z podkladov pre vydanie rozhodnutia stavebného úradu o predčasnom užívaní stavby.

 

Dôležitou súčasťou ŠPD je aj zisťovanie príčin vzniku požiarov, ktoré vykonáva v obzvlášť závažných prípadoch Ministerstvo vnútra SR (Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR), v závažných prípadoch krajské riaditeľstvá zboru a v ostatných prípadoch okresné riaditeľstvá zboru. Výsledky zisťovania príčin vzniku požiarov a požiarovosti sú, vzhľadom na svoj rozsah, obsahom samostatného hodnotenia.

  

  

 Štruktútu nedostatkov za rok 2009 si môžete pozrieť (PDF, 83 kB)tu (PDF, 83 kB).

   

Podrobný výkaz o činnostiach na úseku požiarnej prevencie za rok 2009 si môžete pozrieť tu. (PDF, 102 kB)