Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. august 2018, Štvrtok
 

Moja cesta do školy

Kontakty  |  Preventívne projekty  |  Preventívne aktivity

Názov projektu:  MOJA CESTA DO ŠKOLY

Cieľ projektu:

-          zvýšenie právneho vedomia detí predškolského veku,

-          podnietiť u detí uvedomenie si  zodpovednosti za svoje konanie,

-          prevencia viktimácie,

-          vštepovať u detí predškolského veku základné zásady správania sa na ulici a bezpečnej jazdy na bicykli,

-          dopravná výchova

Charakteristika projektu:

     Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom zabezpečuje realizáciu rôznych preventívnych projektov a aktivít. Do týchto preventívnych aktivít je nevyhnutné zapájať aj deti materských škôl, pretože práca s deťmi v oblasti prevencie  je veľmi dôležitá.  Deti, ktoré si začnú plniť povinnú školskú dochádzku, nastúpia do  1. ročníka základnej školy, vo veľa prípadoch začnú po krátkom čase chodiť do školy a zo školy samotné, bez dozoru staršej osoby. Práve z uvedeného dôvodu by deti mali byť dostatočne poučené o tom, ako sa majú správať na ulici, aké nástrahy ulica pre ne prináša a tiež, ako by mala vyzerať cesta do školy a čoho by sa mali deti vyvarovať. Pre dosiahnutie čo najefektívnejšieho výsledku   pri práci s deťmi  sa zameriavame nie len na výuku detí, ale túto dopĺňame aj rôznymi aktivačnými hrami, pri ktorých si deti v praxi preveria svoje teoretické vedomosti. Z uvedeného dôvodu Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom spracovalo preventívny projekt zameraný na dopravnú výchovu a prevenciu viktimácie a za účelom čo najefektívnejšieho dopadu projektu pri jeho realizácii spolupracujeme s mestom Žiar nad Hronom. Po absolvovaní projektu deti obdržia malé darčeky  a zúčastnené materské školy reflexné vesty a reflexné pásky pre svoju ďalšiu potrebu.

Adresát projektu:

Projekt je určený deťom predškolského veku, ktoré  navštevujú materské školy v meste Žiar nad Hronom, najmä ročník predškolskej prípravy.

 

Subjekty spolupracujúce pri realizácii projektu:

MsÚ Žiar nad Hronom

Centrum voľného času Žiar nad Hronom

materské školy v meste Žiar nad Hronom

 

Autor projektu:

kpt. Mgr. Jana Šmondrková

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom