Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2020, sobota
 

Môže byť rovnošata príslušníka obecnej polície označená len samotným nápisom „Polícia“?

10. 02. 2012

Nie nemôže. Takéto konanie je v rozpore so zákonom NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Podľa § 81 citovaného zákona (ak osobitný predpis neustanovuje inak) sa zakazuje používať označenia "Policajný zbor" a "Polícia".... v ústnom vyhlásení, na odeve, v písomnom styku, v názve domény web stránky, a na vozidle ... vo všetkých tvaroch, vrátane zmien v diakritike a so začiatočnými malými písmenami. Výnimky z ustanovených zákazov podľa tohto zákona udeľuje Policajný zbor. 

Podľa  § 47 ods. 1 písm. i)  zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa priestupku dopustí ten, kto... „poruší zákaz používať označenie "Policajný zbor" alebo "Polícia" alebo zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru ustanovený v osobitnom zákone“.

V § 22 zákona o obecnej polícii sa ustanovuje "Rovnošata príslušníkov obecnej polície" vrátane jej označovania.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Prezident PZ

Fotogalérie